Judges 15

Nega daudau lasi murinai, uiti idia utua hamatamaia neganai, Samson ese nani ena natuna ta ia abia, iena adavana ia vadivadi henia gwauraia. Iena adavana ena tamana dekenai ia gwau, “Lau ura lauegu adavana ena daiutu dekenai lau raka vareai.” To hahine ena tamana ese ia koua. Ia ese Samson ia hamaoroa, ia gwau, “Lau laloa oi ese oiemu adavana oi ura henia lasi, unai dainai oiemu turana dekenai lau henia. To iena tadina be hairai herea, iena kakana ia hereaia. Mani emu kara ia do oi abia, iena kakana ena gabu dekenai.”

To Samson ese idia ia hamaoroa, ia gwau, “Hari inai neganai Pilistia taudia do lau hadikaia momokani, lau be mai egu kerere lasi dainai.”

Vadaeni Samson be ia lao, uda sisia 300 ia abia mauri, kede momo danu ia abia. Inai uda sisia be rua rua dekenai ia abidia, edia iudia ia guia hebou, bona kede be edia iudia dekenai ia kwatua. Vadaeni ia ese kede ia araia, bona uda sisia ibounai ia lulua lao, Pilistia taudia edia uiti umadia lalonai. Uiti ibounai ia gabua ore, idia utua bona guia gaudia, bona idia utua lasi gaudia danu. Bona olive umadia danu idia gabua ore.

Vadaeni Pilistia taudia idia gwau, “Inai kara be daika ese ia karaia?” Haida idia gwau, “Samson, Timuna tauna ena ravana ese ia karaia, badina be unai Timuna tauna ese Samson ena adavana ia abia lou, iena turana ta dekenai ia henia.”

Vadaeni Pilistia taudia be idia lao, unai hahine mai ena tamana danu lahi dekena amo idia hamasedia.

Samson ese idia dekenai inai bamona ia hamaoroa, ia gwau, “Unai bamona umui karaia dainai, davana umui dekenai do lau henia momokani.” Vadaeni ia ese ia heatu henidia mai siahu bada, bona idia momo herea ia alaia mase. Unai murinai ia be ia lao, nadi matuna dekenai ia noho, Etama hagahaga gabuna dekenai.

Samson ese Pilistia taudia ia halusia

Pilistia taudia be idia lao, Iuda dekenai idia kamepa, Lehi hanua idia koua hagegea. 10 Iuda taudia idia gwau, “Badina dahaka ai dekenai umui tuari henia gwauraia?”

Idia gwau, “Ai be Samson do ai abia mauri totona ai mai, ia ese ai dekenai ia karaia karadia edia davana do ai henia.”

11 Vadaeni Iuda taudia 3000 be Etama hagahaga ena nadi matuna dekenai idia lao, Samson dekenai idia hamaoroa, idia gwau, “Oi diba lasi Pilistia taudia be iseda lohia taudia, a? Edena bamona ai dekenai oi karaia?” Samson ese ia haere, ia gwau, “Idia ese lau dekenai idia karaia hegeregerena sibona be lau karaia idia dekenai.”

12 Idia ma idia gwau, “Oi do ai guia, bona Pilistia taudia edia imana dekenai oi do ai atoa totona ai mai.”

13 Samson ia gwau, “Lau dekenai do umui gwauhamata, lau do umui alaia lasi.” Idia gwau, “Lasi, oi do ai guia sibona, bona idia edia imana dekenai oi do ai atoa, oi do ai alaia lasi.” Vadaeni varo matamata rua dekena amo Samson idia guia, bona nadi matuna dekena amo idia abia mai lou.

14 Lehi dekenai idia ginidae neganai, Pilistia taudia be Samson abia totona idia heau mai, mai boiboi danu. Vadaeni maoromaoro Lohiabada ena Lauma ese Samson ia hasiahua bada, bona iena imana idia guia varo be Samson ese ia makohia, dabua turia varo do ia makohia bamona. 15 Vadaeni ia ese doniki ena auki turiana matamata ia davaria, iena imana dekenai ia dogoatao, tatau 1000 unai turia dekena amo ia aladia mase. 16 Vadaeni Samson ese ane ia abia, inai bamona:

“Doniki ena auki turiana dekenai,
tatau 1000 lau alaia.
Doniki ena auki turiana dekenai,
tatau edia tauanina lau haboua, ma lau haboua.”
17 Unai ane ia abia murinai, Samson ese unai doniki ena aukina turiana ia negea. Unai gabu ena ladana idia atoa, Ramata Lehi.

18 Ia be ranu mase momokani dainai, Samson ese Lohiabada dekenai ia boiboi henia, ia gwau, “Oi ese oiemu hesiai tauna dekenai kwalimu bada oi henia vadaeni. To hari ranu mase ese lau do ia hamasea, bona Dirava diba lasi taudia edia imana dekenai do lau moru, a?” 19 Vadaeni Dirava ese Lehi ena guri gabuna ta ia makohia, ia kehoa, vadaeni ranu be ia dekena amo ia heau mai. Samson be ia inua, vadaeni ia goada lou. Unai ranu gabuna ena ladana idia atoa, Hakore. Ia be Lehi dekenai ia noho ia mai bona hari dina.

20 Samson ese Israela taudia ia gunalaia, Pilistia taudia edia nega lalonai, ela bona lagani 20 idia ore.

Copyright information for `HMO