Leviticus 6

Kara koikoi bouboudia

Lohiabada ese Mose dekenai inai taravatu ia henia: Bema tau ta ia koikoi Lohiabada dekenai, bona iena badibadinai noho tauna ena kohu ia naria neganai ia koikoi, o abiatorehai ia henia lou dekenai ia koikoi, o bema iena badibadinai noho tauna dekena amo ia henaoa, o ia dagedage henia neganai, unai tau be ia kerere. O sedira tau ta ese ma tau ta ena boio gauna do ia davaria, bona do ia herevalaia koikoi, o sedira do ia gwauhamata koikoi, do ia gwau, “Unai boio gauna lau davaria lasi.”

Bema tau ta be unai bamona ia kara dika, ia be mai ena kerere. Ia ese ia henaoa gauna, o dagedage dekena amo ia abia gauna, o idia henia do ia naria totona gauna, o ia davaria gauna, o ia gwauhamata koikoi totona gauna, be unai gau ena biaguna dekenai do ia henia lou, mai atoa kau moni danu. Atoa kau moni ena bada be hegeregere bema davana korikori ena karoa be 5, karoa ta be atoa kau moni, bona henia lou neganai karoa 6 do ia henia. Vadaeni unai tau ese iena kerere totona boubou do ia henia dinana dekenai, unai ia henaoa gauna ena davana, mai atoa kau moni danu, be unai gau ena biaguna dekenai do ia henia lou.

Unai kerere tauna ese iena kara koikoi boubouna be Lohiabada dekenai do ia mailaia. Mamoe tau o nanigosi tau, mai bero o toto lasi gauna, do ia mailaia, iena moni davana ena bada be unai tau ena kara dika ena bada hegeregerena. Hahelagaia tauna ese unai moni davana do ia gwauraia.

Hahelagaia tauna ese unai boubou do ia henia, unai tau ena kara dika ena davana karaia totona, bona lau Lohiabada ese unai tau ena kara dika do lau gwauatao.

Idia gabua ore bouboudia

Ma Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, idia gabua ore bouboudia totona Arona bona iena natuna tau dekenai inai taravatu do ia henia: Boubou gauna be boubou patana ena latanai do ia noho ela bona dabai, lahi danu do ia gabua noho ela bona dabai.

10 Unai neganai hahelagaia tauna ese iena dabua latana bona iena piripou, dabua namodia dekenai karaia gaudia do ia atoa, bona idia gabua ore boubouna ena kahu be boubou patana dekena amo do ia abia, bona boubou patana ena badinai do ia bubua. 11 Vadaeni iena dabua namodia do ia kokia, dabua idaudia do ia kwatua, bona unai kahu be kamepa ena murimurinai do ia abia lao, goeva gabuna ta dekenai unai kahu do ia bubua.

12 Boubou patana ena lahi be do ia gabua hanaihanai, do idia habodoa lasi. Daba ibounai hahelagaia tauna ese au rakuraku matamata do ia atoa, boubou gauna, gabua totona gauna be lahi ena latanai do ia atoa, bona maino karaia boubouna totona danu, be digara ia danu do ia gabua ore.

13 Lahi be boubou patana ena latanai do ia gabua hanaihanai, do ia bodo lasi momokani.

Paraoa boubouna ena taravatu

14 Paraoa boubouna ena taravatu be inai: Arona ena natuna tau ta ese Lohiabada ena vairanai do ia mailaia, boubou patana ena vairana dekenai. 15 Vadaeni unai hahelagaia tauna ese iena imana dekenai paraoa mai ena olive dehoro sisina, bona bonana namona muramura ena pauda do ia abia, bona unai gau toi be boubou patana ena latanai do ia gabua ore. Unai be Lohiabada dekenai henia ena toana. Unai boubou idia gabua ena bonana be namo herea Lohiabada dekenai.

16 To paraoa ena orena, idia gabua lasi gaudia, be Arona mai ena natuna tau edia, do idia ania. Unai paraoa mai hatubua muramura lasi dekenai, beredi do idia gabua, bona do idia ania, gabu helagana ta dekenai, Lohiabada ena Palai Dubu ia koua hagegea koua dabua ena lalonai.

17 Hatubua muramura danu do umui mikisi lasi. Lau Lohiabada ese hahelagaia taudia dekenai unai paraoa lau henia, ia be idia edia davana, aniani bouboudia dekena amo. Unai boubou be helaga herea, kara dika boubouna bona kerere totona boubouna hegeregere. 18 Arona ena natuna bona tubuna taudia ibounai ese inai paraoa idia ania diba. Unai be idia edia davana ela bona hanaihanai, Lohiabada dekenai henia aniani bouboudia dekena amo. To bema tau idauna ta ese inai paraoa ia dogoatao neganai, inai helaga ena siahu ese do ia hadikaia.

19 Lohiabada ese ma “Mose dekenai ia hereva, ia gwau, 20 Arona o iena natuna tau ese iena dagi helagana ia abia dinana dekenai, ia ese paraoa ena metau kilogaram ta Lohiabada dekenai do ia mailaia. Inai paraoa ena metau, be paraoa boubouna, nega ibounai idia henia gauna ena metau hegeregerena. Inai paraoa kahana be dabai do idia henia, bona kahana be adorahi neganai do idia henia. 21 Paraoa be olive dehoro danu do idia mikisi, bona auri ena latanai do idia gabua. Unai murinai unai keke do idia makohia maragimaragi, bona boubou gauna do idia halaoa, bonana namo herea Lohiabada ena vairana dekenai.

22 “Nega ibounai hanaihanai inai bamona boubou be Arona ena natuna o tubuna, iena dagi, Hahelagaia Tauna Badana, ia abia tauna ese inai boubou do ia karaia, taravatu badana be inai. Ia ese inai boubou ibounai do ia gabua ore, Lohiabada ena.

23 “Hahelagaia tauna ese ia sibona totona ia henia paraoa bouboudia ibounai be do ia gabua ore momokani, inai paraoa ena kahana ta do ia ania diba lasi.”

Kara dika totona bouboudia

24 Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, 25 kara dika bouboudia totona, Arona bona iena natuna tau dekenai inai taravatu do ia henia: Kara dika boubouna gauna be Lohiabada ena vairanai do idia alaia mase, idia gabua ore bouboudia idia alaia mase gabuna dekenai. Inai boubou be helaga herea momokani. 26 Unai boubou helaga ia karaia hahelagaia tauna be gabu helagana ta dekenai boubou ena vamu do ia ania, Lohiabada ena Palai Dubu ia koua hagegea koua dabua ena lalonai. 27 Bema hahelagaia tauna lasi, to tau ta, o gau ta be inai boubou vamuna dekenai ia kamokau neganai, boubou ena helaga ena siahu ese do ia hadikadia. Bema boubou ena rara haida be dabua ta dekenai ia bubua neganai, unai dabua be gabu helagana ta dekenai do idia huria. 28 Bema unai boubou be uro ta dekenai idia nadua, unai uro be do idia hamakohia, o bema auri urona dekenai, unai uro be do idia kakasia, bona ranu dekenai do idia huria.

29 Hahelagaia taudia edia bese ena natuna tau ibounai ese inai boubou vamuna idia ania diba. Inai boubou ena vamu be helaga herea momokani. 30 To bema inai kara dika kokia totona boubouna ena rarana be Palai Dubu dekenai idia mailaia vareai neganai, unai boubou vamuna be do idia ania lasi momokani, bona unai vamu be do idia gabua ore.

Copyright information for `HMO