Leviticus 8

Arona bona iena natuna tau Dirava ese ia hahelagaia

Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Arona bona iena natuna tau taudia be egu Palai Dubu ena iduara dekenai do oi hakaudia mai. Edia dabua helagadia, dehoro helagana, boromakau tau bona mamoe tau ruaosi, bona bosea ta, mai ena hatubua lasi beredi danu do oi mailaia. Unai neganai Israela taudia ibounai be unai gabu dekenai do oi boiria idia haboua.”

Mose ese Lohiabada ena oda ia karaia, ia ese taunimanima ibounai Palai Dubu ena iduara kahirakahira ia haboudia. Idia dekenai Mose ia hereva, ia gwau, “Lohiabada ese lau dekenai ia oda henia gauna be inai.”

Vadaeni Mose ese Arona bona iena natuna tau taudia ia abia mai, ranu dekena amo ia hadigudia. Mose ese Arona dekenai sioti bona dabua latana ia atoa, bona gaba gauna Arona dekenai ia kwatua. Ma epodi danu Arona dekenai ia kwatua, epodi ena gaba gauna, idia hatua namonamo gauna dekena amo.

Mose ese danu kemena dabua Arona dekenai ia atoa, bona Urima bona Tumima be kemena dabua lalonai ia udaia. Unai murinai Mose ese kwara kumia gauna be Arona ena kwarana dekenai ia atoa, bona inai kwara gauna ena vairanai be medolo namo herea, helaga momokani ena toana gauna ia kwatua kau, Lohiabada ese Mose ia hamaoroa hegeregerena.

10 Vadaeni Mose ese dehoro helagana ia abia, Lohiabada ena Palai Dubu, bona Dubu lalonai noho gaudia ibounai dekenai ia atoa, ia hahelagaia. 11 Boubou patana, bona iena kohu ibounai, bona digu totona ranu ena disi, disi ena patana danu be nega 7 unai dehoro dekenai ia dahua, do idia helaga totona. 12 Arona ena kwarana dekenai danu be dehoro helagana ia bubua, ia hahelagaia. 13 Unai murinai Mose ese Arona ena natuna tau ia hakaudia mai, sioti bona gaba gaudia bona kwara gaudia danu idia dekenai ia atoa, Lohiabada ese ia oda henia hegeregerena.

14 Vadaeni Mose ese boromakau tau ia mailaia, kara dika gwauatao boubouna totona gauna. Arona bona iena natuna tau danu ese edia imadia be boromakau ena kwarana dekenai idia atoa. 15 Vadaeni Mose ese boromakau ia alaia mase, boromakau ena rarana haida ia abia, bona iena imana kwakikwakina dekena amo boubou patana ena doa 4 be rara dekenai ia dahua, vadaeni boubou patana ena miro ia hagoevaia. Bona boromakau ena rara orena, be boubou patana ena badinai ia bubua. Inai kara dekenai Mose ese boubou patana ia hahelagaia.

16 Unai murinai Mose ese boromakau ena bogana ena digara ibounai, bona asena ena kahana badana, bona nadinadi ruaosi, mai edia digara danu ia abia, bona boubou patana dekenai ia gabudia ore. 17 Boromakau ena tauanina, ena kopina, ena hidiona, bona ena bogarau mai kukuri danu be Mose ese kamepa ena murimurinai ia gabua ore, Lohiabada ese ia oda henia hegeregerena.

18 Ma inai murinai Mose ese mamoe tau, gabua ore boubouna totona gauna, ia hakaua mai. Arona bona iena natuna tau ese edia imadia be mamoe ena kwarana dekenai idia atoa. 19 Vadaeni Mose ese mamoe ia alaia mase, bona mamoe ena rarana be boubou patana ena kahana 4 dekenai ia negea.

20 Mose ese mamoe ia ivaia parara, mamoe ena kwarana bona tauanina bona digarana be boubou patana ena latanai ia gabua ore. 21 Ma mamoe ena bogana bona bogarauna bona imana bona aena be ranu dekenai ia huria guna, vadaeni mamoe ena kahana ibounai be Mose ese boubou patana dekenai ia gabua ore. Inai lahi dekenai ia gabua ore boubouna, Lohiabada ena, be mai bonana namo herea Lohiabada dekenai. Mose ese Lohiabada ena hadibaia hereva hegeregerena ia karaia.

22 Unai murinai Mose ese mamoe tau iharuana, hahelagaia taudia hahelagaia totona gauna, ia hakaua mai. Vadaeni Arona mai ena natuna tau ese edia imadia be mamoe ena kwarana dekenai idia atoa. 23 Mose ese mamoe ia alaia mase, bona mamoe ena rarana haida ia abia, Arona ena taiana idibana ena rini atoa gabuna, bona iena ima kwakikwaki badana, idiba kahana gauna, bona ae kwakikwaki badana, idiba kahana gauna dekenai unai rara ia atoa.

24 Arona ena natuna tau danu edia taiana idibana rini atoa gabuna, bona edia ima kwakikwaki badana, idiba kahana gauna, bona edia ae kwakikwaki badana, idiba kahana gauna, dekenai be Mose ese unai mamoe ena rarana haida ia atoa. Vadaeni rara orena, ia iusilaia lasi gauna, be Mose ese boubou patana ena kahana 4 dekenai ia negea. 25 Mamoe ena digara, bona ena iuna, mai ena digara danu, bogana dekenai ia noho digara ibounai, asena ena kahana badana, nadinadi ruaosi, mai edia digara, bona aena idibana, be Mose ese ia abia.

26 Vadaeni idia hatubua lasi beredi edia bosea, Lohiabada ena vairanai ia noho gauna, dekena amo, beredi ta, bona beredi ta, paraoa bona olive dehoro danu dekena amo karaia gauna, bona bisikesi ta be Mose ese ia abia, digara bona aena idibana edia latanai ia atodia. 27 Mose ese inai aniani ibounai Arona bona ena natuna tau edia imadia dekenai ia atoa, bona idia ese Lohiabada ena vairanai idia davea, ia dekenai idia henia ena toana.

28 Vadaeni Mose ese edia imadia dekena amo inai aniani ma ia abia lou, bona boubou patana ena lahi dekenai ia gabua, idia gabua ore boubouna ena latanai. Inai boubou be hahelagaia taudia do ia hahelagaia totona, bona boubou ena bonana be namo herea Lohiabada dekenai. 29 Vadaeni Mose ese mamoe ena kemena ia abia, bona ia davea, Lohiabada dekenai ia henia ena toana. Unai kemena be Mose ena gaukara davana, hahelagaia boubou dekena amo ia abia. Mose ese gau ibounai ia karaia, Lohiabada ese ia dekenai ia hadibaia hegeregerena.

30 Mose ese dehoro helagana sisina ia abia, bona boubou patana ena latanai ia noho rara sisina danu. Inai dehoro bona rara be Arona bona iena natuna tau edia latanai, bona edia dabua latanai ia negea. Inai dala dekenai Mose ese Arona, bona iena natuna tau, bona edia dabua danu, ia hahelagaia, Lohiabada ena vairanai.

31 Mose ese Arona, mai ena natuna tau danu ia hamaoroa, ia gwau, “Inai vamu be ranu dekenai do umui nadua, Lohiabada ena Palai Dubu ena iduara badinai, bona unuseni do umui ania. Bosea helagana lalonai ia noho beredi danu do umui ania, Lohiabada ese lau ia oda henia hegeregerena. 32 Umui ania lasi vamuna o beredi be do umui gabua ore. 33 Palai Dubu ena iduara dekena amo do umui raka siri lasi dina 7 lalonai, ela bona emui hahelagaia dinadia idia ore. 34 Hari dina ita karaia karadia be Lohiabada ese ia oda vadaeni, emui kara dika ena davana karaia totona.

35 “Dina 7 bona hanuaboi 7 be Palai Dubu ena iduara dekenai do umui noho, bona Lohiabada ia gwauraia oda do umui karaia, do umui mase garina. Unai bamona be Lohiabada ese lau ia oda henia vadaeni.”

36 Vadaeni Lohiabada ese Mose ia oda henia karadia ibounai, be Arona bona iena natuna tau ese idia karaia haorea.

Copyright information for `HMO