Luke 13

Emui lalona umui giroa, umui mase garina

Unai neganai taunimanima haida ese Galilea taudia haida edia sivarai Iesu dekenai idia hamaoroa, Pilato ese Galilea taudia haida ia aladia boubou patana dekenai, boubou idia henia neganai. Vadaeni Iesu ese ia haere henia idia dekenai, ia gwau, “Umui gwau be unai Galilea taudia haida sibona edia dika ese Galilea taudia oredia edia dika ia hanaia, unai dainai unai bamona idia mase haraga? Lau hamaoroa umui dekenai, lasi momokani! To umui emui lalona bema umui giroa lasi, umui ibounai unai bamona do umui mase. Bona Siloama kohoro ese taudia 18 edia latanai ia moru, vadaeni idia mase. Inai taudia 18, umui be umui gwau, idia edia dika be Ierusalema taudia oredia edia dika ia hanaia? Lau hamaoroa umui dekenai, lasi momokani! To umui emui lalona bema umui giroa lasi, umui ibounai unai bamona do umui mase.”

Parabole: Au ese huahua ia atoa lasi

Inai parabole Iesu ese ia henia idia dekenai, ia gwau, “Tau ta ena vain uma gabu dekenai fig auna ta ia hadoa. Gabeai ena huahua tahua totona ia lao, to ia davaria lasi. Vadaeni ia ese uma gabu naria tauna dekenai ia hamaoroa, ia gwau, ‘Lagani toi be inai fig auna ena huahua lau tahua, to lau davaria lasi. Do oi utua, ia ese tano ia gaukaralaia kava be anina lasi.’ To ia ese ia haere, ia gwau, ‘Egu biaguna e, hari inai lagani tamona sibona do ia noho, tano do lau makohia maragimaragi, ena badina dekenai muramura do lau atoa. Vadaeni bema huahua ia havaraia, be do ia namo, to bema lasi, do oi utua.’ ”

Iesu ese Sabati Dina dekenai ia hamauria karaia

10 Sabati Dina ta dekenai, Iesu be dubu lalonai ia hadibaia karaia. 11 Unuseni be hahine ta, lauma dika ese ia abia lagani 18, iena doruna be ia maoromaoro lasi, do ia toreisi ia gini diba lasi. 12 Iesu ese ia itaia, vadaeni ia hamaoroa, ia gwau, “Hahine e, oiemu gorere be ia ore vadaeni.” 13 Iesu ese iena imana danu hahine ena latanai ia atoa, vadaeni nega tamona iena doruna ia maoromaoro. Vadaeni inai hahine ese Dirava ia hanamoa.

14 To dubu ena biaguna be ia badu, Iesu ese Sabati Dina dekenai hanamoa kara ia karaia dainai. Vadaeni inai biaguna ese taunimanima ibounai dekenai ia gwau henia, ia gwau, “Dina be 6 idia noho, taunimanima edia gaukara dinadia. Unai dina lalonai hanamoa totona do umui mai, to Sabati Dina neganai do umui mai lasi.”

15 To Lohiabada ese ia haere henia ia dekenai, ia gwau, “Koikoi tauna e, Sabati Dina dekenai emui boromakau o emui doniki umui ruhaia lasi, ranu henia totona umui hakaua lao lasi, a? 16 To inai hahine, Aberahamo ena bese hahinena, lagani 18 Satani ese ia guia, be Sabati Dina dekenai do lau ruhaia lasi, a?” 17 Unai bamona ia hereva, vadaeni Iesu dekenai idia badu henia taudia be idia hemarai. To taunimanima momo herea ese Iesu ena kara namo herea momokani dekenai idia moale bada.

Parabole: Mastadi ena uhena

18 Vadaeni Iesu ia gwau, “Dirava ena Basileia be edena bamona? Dahaka dekenai do lau hahegeregerea? 19 Ia be mastadi ena uhena ta bamona, tau ta ese ia abia, iena uma gabu dekenai ia hadoa. Vadaeni ia tubu, au badana ia lao, bona ataiai manu be iena rigina dekenai edia ruma idia karaia.”

Parabole: Paraoa ena hatubua muramura

20 Ma Iesu ia gwau, “Dirava ena Basileia be dahaka dekenai do lau hahegeregere karaia? 21 Ia be hatubua ena muramura bamona, hahine ta ese ia abia, paraoa momo, hegeregere disi toi danu ia mikisi karaia, ela bona inai muramura ese paraoa ibounai ia hatubua, ia bada vadaeni.”

Dirava ena Basileia dekenai vareai totona iduara maragina

22 Iesu be Ierusalema dala dekenai ia lao neganai, be hanua badadia bona hanua maragidia lalonai ia hadibaia karaia. 23 Vadaeni tau ta ese ia hereva henia ia dekenai, ia gwau, “Lohiabada e, mauri do idia abia taudia be momo, o haida sibona, a?”

Iesu ia haere, ia gwau,
24 “Do umui raka goada, iduara maragimaragi dekena amo do umui raka vareai. Badina be lau hamaoroa umui dekenai, taunimanima momo do idia ura raka vareai, to idia be hegeregere lasi. 25 Ruma ena biaguna do ia toreisi, iduara do ia koua. Gabeai umui be murimuri dekenai do umui gini, iduara dekenai do umui pidipidi, do umui gwau, ‘Lohiabada e, mani oi kehoa.’ To ia be do ia haere henia umui dekenai, do ia gwau, ‘Umui be edeseni dekena amo lau diba lasi.’ 26 Vadaeni umui be do umui gwau, ‘Ai be oiemu vairana dekenai ai aniani, ai inuinu, bona aiemai hanua dekenai oi hadibaia karaia.’ 27 To ia be do ia gwau, ‘Lau hamaoroa umui dekenai, edeseni dekena amo umui mai lau diba lasi, umui dika karaia noho taudia, umui ibounai umui siri.’ 28 Vadaeni Aberahamo bona Isako bona Iakobo bona peroveta taudia ibounai do umui itaia, Dirava ena Basileia lalonai. To umui be do idia doria murimuri dekenai. Unai neganai do umui tai, umui emui isena do umui koria auka masemase. 29 Vadaeni dina ia daekau ena kahana dekena amo bona dina ia diho ena kahana dekena amo, mirigini ena kahana dekena amo bona diho ena kahana dekena amo, idia be do idia mai, Dirava ena Basileia lalonai aniani pata dekenai do idia helai. 30 To unai neganai gabeai taudia haida be do idia guna, bona guna taudia haida be do idia gabeai.”

Iesu be Ierusalema totona ia tai

31 Unai neganai Farisea taudia haida Iesu dekenai idia lao, idia hamaoroa, idia gwau, “Idau gabu dekenai oi lao, badina be Heroda ese oi ia tahua, oi do ia alaia mase gwauraia.”

32 Vadaeni ia haere henia idia dekenai, ia gwau, “Umui lao, unai uda sisia dekenai umui hamaoroa, lau be harihari bona kerukeru lauma dikadia do lau lulua murimuri dekenai, bona gorere taudia do lau hanamoa, bona dina ihatoina dekenai egu gaukara do lau haorea momokani. 33 To harihari, kerukeru, vanegai, egu laolao do lau lao, badina peroveta tauna be idau gabu dekenai do ia mase lasi, Ierusalema dekenai sibona.

34 “Ierusalema e, Ierusalema e, oi ese peroveta taudia oi alaia, bona Dirava ese ia siaia oi dekenai taudia be nadi dekenai oi alaia. Nega momo oiemu natuna do lau haboua gwauraia, kokoroku hahine ese natuna ena huina dekena amo ia koua bamona, to umui be umui ura lasi. 35 Unai dainai, emui ruma be do ia noho kava. Momokani umui lau hamaoroa, lau do umui itaia lou lasi, ela bona nega ta do ia ginidae, vadaeni do umui gwau, ‘Lohiabada ena ladana dekenai ia mai tauna ita hanamoa.’ ”

Copyright information for `HMO