Luke 16

Parabole: Kohu naria tauna mai koikoi danu

Iesu ese iena diba tahua taudia dekenai ma ia hereva henia, ia gwau, “Kohu momo tauna ta be mai ena kohu naria tauna. Vadaeni haida ese ia dekenai iena kohu naria tauna idia samania karaia, idia gwau, ‘Emu kohu ia ese ia henia kava, henia kava.’ Vadaeni kohu momo tauna ese ia boiria, ia gwau, ‘Oiemu kara be dahaka lau kamonai vadaeni? Oiemu kohu naria karaia herevadia do oi hamaoroa lau dekenai, badina be do oi doko.’

“Vadaeni inai kohu naria tauna be sibona ia laloa, ia gwau, ‘Lau be edena bamona do lau karaia? Egu biaguna ese egu dagi do ia kokia. Tano makohia gaukara dekenai be lau goada lasi, noinoi dekenai be lau hemarai. To dala ta lau diba, vadaeni egu dagi do ia kokia neganai, lau be do mai egu turana, idia ese edia ruma dekenai lau do idia abia dae.’ Vadaeni iena biaguna dekenai idia abiatorehai taudia ia boiria, ta dekenai ia nanadaia, ia gwau, ‘Emu abiatorehai be hida?’ Ia gwau, ‘Dehoro kavabu 100.’ Vadaeni ia hamaoroa, ia gwau, ‘Emu abiatorehai pepana be inai oi abia, oi helai diho, 50 oi torea.’ Ma ta ia nanadaia, ia gwau, ‘Oiemu abiatorehai be hida?’ Ia gwau, ‘Uiti puse 100.’ Vadaeni ia hamaoroa, ia gwau, ‘Emu abiatorehai pepana be inai oi abia, 80 oi torea.’

“Vadaeni iena biaguna ese unai kohu naria tauna mai ena koikoi ia hanamoa, badina be iena kara ia karaia be mai ena aonega. Badina be kara koikoi dekenai inai tanobada taudia edia aonega be ia bada, to diari taudia edia aonega be ia maragi.

“Lau hamaoroa umui dekenai, emui moni bona kohu dikadia dekena amo taunimanima do umui durua, bona idia danu do umui turana karaia, vadaeni emui kohu idia ore neganai, Dirava ena noho hanaihanai rumana dekenai umui do idia abia vareai.

10 “Gau maragina ia karaia maoro tauna ese gau badadia do ia karaia maoro, to gau maragina ia karaia kerere tauna ese gau badadia do ia karaia kerere danu. 11 Bema inai tanobada ena kohu umui naria namonamo lasi neganai, daika ese mauri ena kohu momokani do ia henia umui dekenai? 12 Bona bema tau idauna ena kohu do umui naria namonamo lasi, daika ese umui sibona emui kohu do ia henia umui dekenai.

Dirava bona kohu momo

13 “Hesiai tauna ta ese iena biaguna rua edia hesiai gaukara ia karaia diba lasi. Badina be ta dekenai do ia badu henia, ta dekenai be do ia lalokau henia, o ta dekenai do ia ura henia, ta dekenai be do ia ura henia lasi. Dirava bona kohu danu nega tamona, edia hesiai gaukara do umui karaia diba lasi.”

Iesu ena hereva haida

14 Farisea taudia ese unai hereva idia kamonai neganai, Iesu dekenai idia kirikiri, badina idia be moni dekenai idia laloa bada. 15 Vadaeni ia gwau henia idia dekenai, ia gwau, “Umui be taunimanima edia vairana dekenai umui sibona dekenai umui hanamoa, to Dirava be emui lalona ia diba. Badina be taunimanima ese idia hanamoa gaudia be Dirava ese ia ura henia lasi.

16 “Mose ena taravatu bona peroveta taudia edia hereva ese umui idia hakaua ia mai bona Ioane ena nega. Ioane ena nega ia mai bona hari, Dirava ena Basileia ena Sivarai Namona be idia harorolaia noho, bona taunimanima ibounai be mai edia goada ibounai idia vareai noho.

17 “Guba bona tanobada do idia boio be mai ena dala, to Taravatu ena koma ta do ia boio be dala lasi.

Hahine negea kara Iesu ia herevalaia

18 “Iena adavana ia negea, vadaeni hahine ta ma ia adavaia tauna be heudahanai tauna, bona ia negea hahinena ia adavaia tauna ese danu be heudahanai tauna.

Parabole: Kohu momo tauna bona noinoi tauna

19 “Kohu momo tauna ta ia noho, dabua kakakaka bona namo herea danu ia karaia noho, bona dina ibounai ia moale, bona aniani namodia sibona ia ania. 20 Iena ruma iduara dekenai noinoi tauna ta, iena ladana be Lasaro, ia hekure noho, iena tauanina ibounai be toto ese ia koua. 21 Iena ura be kohu momo tauna ena aniani momoru do ia ania. Sisia danu idia lao, iena toto idia demaria noho.

22 “Noinoi tauna ia mase, vadaeni aneru ese idia abia, Aberahamo ena kemena dekenai idia abia lao. Kohu momo tauna danu ia mase, vadaeni idia guria. 23 Mase gabuna dekenai ia hisihisi noho neganai, iena matana ia negea daekau, daudau dekenai Aberahamo ia itaia, Lasaro danu be iena kemena dekenai. 24 Vadaeni ia boiboi, ia gwau, ‘Aberahamo e, egu tamana e, oi bogahisihisi lau dekenai. Mani Lasaro oi siaia, iena imana kwakikwakina ranu dekenai ia atoa diho, egu malana sibona do ia hapariparia. Badina lau be inai lahi ena siahu dekenai hisihisi lau abia noho!’

25 “Aberahamo ia gwau, ‘Egu natuna e, oi laloa, oiemu mauri nega lalonai, gau namodia oi abia, bona Lasaro be gau dikadia ia abia. Harihari ia be moale ia abia, to oi be unai hisihisi oi abia. 26 Bona inai danu, iseda huana dekenai be guri badana ta ia noho, vadaeni inai gabu dekena amo ta ese unuseni do ia hanaia diba lasi, bona unai gabu dekena amo ta ese iniseni do ia mai diba lasi.’

27 “Vadaeni ia gwau, ‘Egu tamana e, lau noinoi oi dekenai, Lasaro do oi siaia egu tamana ena ruma dekenai do ia lao, 28 badina egu tadikakana be 5. Ia ese do ia hadibaia idia dekenai, inai hisihisi gabuna dekenai do idia mai garina.’

29 “To Aberahamo ia gwau, ‘Mose bona peroveta taudia edia hereva be idia dekenai, idia sibona dekenai do idia kamonai henia.’ 30 Ia gwau, ‘Lasi, Aberahamo, egu tamana e, bema tau ta mase dekena amo ia lao idia dekenai, be do idia laloa namonamo.’ 31 To Aberahamo ia gwau, ‘Idia be Mose bona peroveta taudia dekenai bema idia kamonai henia lasi, mase dekena amo ta bema ia toreisi danu do idia kamonai henia lasi.’ ”

Copyright information for `HMO