Luke 18

Parabole: Hahine ese kota biaguna ia noia, do ia durua

Iesu ese parabole ta idia dekenai ia hamaoroa, nega ibounai do idia guriguri, do idia hesiku lasi totona. Ia gwau, “Hanua ta dekenai kota biaguna ta ia noho. Ia be Dirava dekenai ia gari lasi, bona taunimanima danu ia matauraia lasi. Unai hanua ena vabu ta be nega ibounai inai kota biaguna dekenai ia lao, ia gwau, ‘Lau dekenai ia badu henia tauna ena davana do oi henia.’ Dina haida inai kota biaguna be ia kamonai lasi, to gabeai sibona ia laloa, ia gwau, ‘Lau be Dirava dekenai lau gari lasi bona taunimanima dekenai lau matauraia lasi. To inai vabu ese ia hereva momo dainai, iena kota do lau karaia, do ia giroa mai, lau dekenai hekwarahi do ia henia garina.’ ”

Lohiabada ia gwau, “Unai kota biaguna dikana ena hereva do umui laloa. Unai dainai, Dirava ese ia abia hidi taudia, dina bona hanuaboi ia dekenai idia taitai taudia, be idia dekenai idia badu taudia edia davana do ia henia lasi, a? Dirava ese iena taudia do ia durudia haraga lasi, a? Lau hamaoroa umui dekenai, kota maoromaoro bona durua do ia henia haraga idia dekenai, to Taunimanima ena Natuna do ia mai neganai, tanobada dekenai abidadama do ia davaria o?”

Parabole: Farisea tauna bona takisi gogoa tauna

Haida idia laloa idia be kara maoromaoro taudia momokani, bona idau taudia dekenai idia ura henia lasi, inai taudia dekenai Iesu ese inai parabole ia henia: 10 “Tatau rua Dubu Helaga dekenai idia raka vareai, idia guriguri totona. Ta be Farisea tauna, ta be takisi gogoa tauna. 11 Farisea tauna ia gini siri, sibona dekenai ia guriguri, ia gwau, ‘Dirava e, tanikiu, lau be haida bamona lasi, henaoa taudia, kara gagevagageva taudia, heudahanai taudia. Oibe, lau be inai takisi gogoa tauna bamona lasi. 12 Lau be pura ta lalonai nega rua aniani ania lasi ena taravatu lau badinaia, kohu lau davaria gaudia ibounai, karoa be 10 lau karaia, karoa ta be harihari gauna dekenai lau halaoa.’ 13 To takisi gogoa tauna be idau gabu dekenai ia gini, iena kwarana ia atoa diho, iena kemena ia botaia, ia gwau, ‘Dirava e, lau be dika tauna, oi bogahisihisi lau dekenai.’

14 “Lau hamaoroa umui dekenai, unai tau be iena ruma dekenai ia giroa lou, mai ena lalona maoro Dirava ena vairana dekenai, to inai Farisea tauna be lasi. Badina be sibona ia hekokoroku tauna be henunai do ia noho, to sibona ia manau tauna be do idia hanamoa.”

Iesu ese maragidia ia hanamoa

15 Haida ese edia natuna maragidia Iesu dekenai idia abia lao, idia edia latanai iena imana do ia atoa totona. To diba tahua taudia ese idia itaia, vadaeni idia hereva auka idia dekenai. 16 To Iesu ese ia boiria idia dekenai, ia gwau, “Natudia maragidia be lau dekenai do idia mai, umui lulua lasi, badina be Dirava ena Basileia taudia be unai bamodia. 17 Momokani lau hamaoroa umui dekenai, bema tau ta ese Dirava ena Basileia do ia abia dae lasi mero maragi bamona, ia be do ia raka vareai lasi unuseni, lasi momokani.”

Mauri herevadia

18 Lohia tauna ta ese Iesu ia nanadaia, ia gwau, “Hadibaia tauna namona e, lau be mauri hanaihanai abia totona edena bamona do lau karaia?” 19 Iesu ia gwau, “Badina dahaka oi gwau lau be namo? Ta ia namo lasi, Dirava sibona. 20 Taravatu be oi diba. Oi heudahanai lasi, oi alaia lasi, oi henaoa lasi, oi samania koikoi lasi, oiemu tamana, oiemu sinana dekenai do oi matauraia.”

21 Ia gwau, “Lau be maragi negana dekena amo unai ibounai lau badinaia vadaeni.”

22 Iesu ese unai hereva ia kamonaia, vadaeni ia hamaoroa, ia gwau, “Oi be inai gau tamona sibona do oi karaia: Emu kohu ibounai do oi hoihoilaia, ogogami taudia dekenai do oi harihari henia, guba ena kohu do oi abia. Vadaeni do oi mai, egu murina dekenai do oi raka.” 23 Ia be unai hereva ia kamonai, vadaeni iena lalona ia hisihisi bada, badina ia be kohu momo tauna.

24 Iesu ese ia itaia noho ia dekenai, ia gwau, “Kohu momo taudia Dirava ena Basileia iduara dekenai vareai totona, be do ia auka. 25 Kamelo be nila ena matuna dekenai ia vareai be haraga, to kohu momo tauna, Dirava ena Basileia iduara dekenai vareai totona, be ia auka.” 26 Idia kamonai taudia idia gwau, “Be? Mauri be daika do ia davaria diba?” 27 To Iesu ia gwau, “Taunimanima ese do idia karaia diba lasi gaudia, be Dirava ese do ia karaia diba.”

28 Petero ia gwau, “Ai be emai gau ibounai ai rakatania vadaeni, oiemu murina dekenai ai raka vadaeni.” 29 Iesu ese ia hamaoroa idia dekenai, ia gwau, “Momokani umui lau hamaoroa, tau ta ese ruma, o iena adavana, o iena tadikakana, o iena tamana, o iena sinana, o iena natuna Dirava ena Basileia totona ia rakatania vadaeni, 30 ia be inai mauri neganai, ma gau momo do ia abia, bona nega gabeai danu, mauri hanaihanai do ia abia.”

Nega ihatoina Iesu ese iena mase bona iena toreisi lou ia gwauraia

31 Iesu ese iena diba tahua taudia 12 ia hakaua siri, ia hamaoroa idia dekenai, ia gwau, “Ita be Ierusalema dekenai ita daekau, unuseni peroveta taudia ese Taunimanima ena Natuna ena sivaraina idia torea guna herevadia be edia anina do idia vara. 32 Badina ia be idau bese taudia edia imana dekenai do idia atoa. Do idia hevaseha henia, hemarai do idia henia, ia dekenai do idia kanudi. 33 Do idia botaia, do idia alaia mase, to dina toi murinai do ia toreisi lou.” 34 Unai hereva ibounai ena anina be idia diba lasi. Idia kamonai, to edia lalona be idia kehoa lasi. Iesu ese ia gwauraia herevadia edia anina, be idia davaria lasi.

Iesu ese matakepulu tauna ia hanamoa

35 Iesu be Ieriko dekenai ia raka kahirakahira lao. Matakepulu tauna ta be dala badinai ia helai, ia noinoi totona. 36 Taunimanima momo dala dekenai idia raka lao, bona inai tau be edia regena ia kamonai, vadaeni ia henanadaia, “Unai regena ena anina be dahaka?” 37 Idia hamaoroa ia dekenai, idia gwau, “Iesu, Nasareta tauna, ia raka hanaia.” 38 Vadaeni ia be ia boiboi, ia gwau, “Iesu, Davida ena natuna e! Oi bogahisihisi lau dekenai!” 39 Idia raka guna taudia ese idia gwau henia ia dekenai, do ia hereva lasi idia gwau, to ia be ia boiboi mai goada danu, ia gwau, “Davida ena natuna e! Oi bogahisihisi lau dekenai!” 40 Vadaeni Iesu be ia gini, ia gwau, “Umui hakaua mai.” Ia raka kahirakahira lao, vadaeni Iesu ese ia nanadaia ia dekenai, ia gwau, 41 “Oi dekenai be dahaka do lau karaia?” Ia gwau, “Lohiabada e, egu matana do oi kehoa.” 42 Iesu ia gwau, “Emu matana do idia kehoa. Emu abidadama ese ia hanamoa oi.” 43 Iena matana idia kehoa nega tamona, vadaeni Iesu ena murina dekenai ia raka, Dirava dekenai ia hanamoa. Unai kara idia itaia taudia ibounai ese Dirava dekenai idia hanamoa.

Copyright information for `HMO