Luke 2

Iesu ia vara

Unai nega lalonai Kaisara Augusto ese taravatu herevana ta ia siaia lao, tanobada taudia ibounai edia ladana do idia torea. Ladana torea ena nega ginigunana be inai, Kurenio ese Suria dekenai ia gavana neganai. Unai taravatu dainai, taunimanima ibounai edia ladana torea totona, ta ta edia hanua korikori dekenai idia giroa lou.

Iosepa danu Nasareta, Galilea kahana ena hanua ta, dekena amo ia lao, Davida ena hanua ladana Betelehema, Iudea kahana dekenai ia ginidae, badina ia be Davida ena iduhu tauna ta. Unai Betelehema hanua dekenai Iosepa ese iena ladana do ia torea gwauraia. Iena maoheni danu, Maria, ia danu idia lao, ia be ia rogorogo vadaeni. Vadaeni idia ruaosi unuseni idia noho neganai, Maria ena natuna havaraia negana ia ginidae. Ia ese iena vara guna merona ia havaraia. Dabua dekenai ia kumia, vadaeni boromakau edia aniani maua dekenai ia hahekurea, badina be laolao taudia edia ruma dekenai be gabu lasi.

Aneru ese mamoe naria taudia idia hadibaia

Mamoe naria taudia haida be uda dekenai idia noho, hanuaboi neganai edia mamoe orea idia naria noho. Vadaeni Lohiabada ena aneru ta ia lao, edia badibadinai ia gini, bona Lohiabada ena diaridiari ese idia ia hagegea, vadaeni idia gari bada herea. 10 To aneru ese ia hamaoroa idia dekenai, ia gwau, “Umui gari lasi, hereva namona lau mailaia vadaeni, taunimanima ibounai idia moale totona. 11 Badina be hari, inai dina, Davida ena hanua dekenai, umui emui Hamauria Tauna ia vara vadaeni, Keriso Lohiabada unai. 12 Iena toana umui dekenai be inai. Mero maragina do umui davaria, boromakau edia aniani maua dekenai ia hekure, dabua dekenai idia kumia.”

13 Vadaeni nega tamona guba aneru taudia momo herea be inai aneru danu idia hedinarai, Dirava dekenai idia hanamoa, idia gwau:

14 “Ataiai momokani guba dekenai Dirava do ita hanamoa,
bona tanobada dekenai be maino,
Dirava idia hamoalea taudia ese inai maino do idia abia.”

Mamoe naria taudia ese Iesu idia itaia

15 Inai aneru taudia ese unai gabu idia rakatania, guba dekenai idia giroa lou. Unai neganai mamoe naria taudia ese sibona ta ta dekenai idia hereva henia, idia gwau, “Ita lao Betelehema dekenai, Lohiabada ese ita dekenai ia hadibaia gauna do ita itaia.”

16 Vadaeni idia raka haraga, idia lao, Maria bona Iosepa idia davaria, bona mero maragi, boromakau edia aniani maua dekenai ia hekure. 17 Mero idia itaia, vadaeni mamoe naria taudia idia toreisi,aneru ese idia hadibaia hereva inai natuna totona, idia gwauraia hedinarai. 18 Vadaeni idia kamonai taudia ibounai ese mamoe naria taudia edia hereva dekenai idia hoa. 19 To Maria be unai hereva ibounai dekenai ia laloa bada, bona ia laloatao. 20 Vadaeni mamoe naria taudia idia giroa lou, Dirava dekenai idia hanamoa, iena ladana idia abia isi. Badina be idia kamonai, bona idia itaia gaudia be momokani, aneru ese ia hadibaia hegeregerena.

Iesu ena ladana idia atoa

21 Dina namba 8 lalonai, mero ena kopina utua kara neganai, idia ese iena ladana idia atoa Iesu. Sinana ena bogana dekenai do ia hedinarai lasi neganai, aneru ese inai ladana ia atoa. 22 Sinana bona natuna hagoevaia ena nega ia ginidae. Vadaeni Mose ena taravatu hegeregerena, Iosepa bona Maria ese Ierusalema dekenai edia natuna Iesu idia abia lao, Lohiabada dekenai do idia henia totona. 23 Lohiabada ena taravatu dekenai ia torea hegeregerena, ia gwau, “Vara guna mero ibounai be idia helaga, Lohiabada ena.”

24 Idia lao badina ta danu be, edia boubou gauna do idia henia gwauraia, Lohiabada ena taravatu hegeregerena, manu rua, o pune manu ena natuna rua.

Simeona ena peroveta hereva Iesu totona

25 Tau ta Ierusalema dekenai ia noho, iena ladana be Simeona. Ia be kara maoromaoro tauna bona Dirava dekenai ia gari tauna. Ia be Israela dekenai Hamauria Tauna ia naria noho, bona ia be Lauma Helaga ese ia hahonua. 26 Lauma Helaga ese danu ia dekenai ia hamaoroa, ia be do ia mase lasi ela bona Lohiabada ena Keriso do ia itaia guna. 27 Lauma Helaga ese Dubu Helaga lalonai Simeona ia hakaua vareai. Mero maragi Iesu be iena tamana bona ena sinana ese idia abia vareai, taravatu ena kara do idia karaia totona. 28 Vadaeni Simeona ese ia abia, ia rosia, Dirava dekenai ia hanamoa, ia gwau:

29 “Lohiabada e,
oiemu hesiai tauna harihari mase dekenai mai maino danu do lau lao,
oiemu gwauhamata hegeregerena.
30 Badina be egu matana ese oiemu Hamauria Kara ia itaia vadaeni.
31 Oi ese inai mauri dala oi karaia hegaegae vadaeni,
taunimanima ibounai edia vairana dekenai.
32 Diari ta oi havaraia vadaeni inai,
bese idauidau dekenai diari do ia henia totona,
bona ia ese hairai bada,
be oiemu bese Israela taudia dekenai do ia henia.”

33 Mero ena tamana bona sinana ese Simeona ena hereva idia kamonai, idia hoa. 34 Vadaeni Simeona ese idia ruaosi ia hanamodia, bona Maria dekenai ia hamaoroa, ia gwau:

“Inai mero Iesu ese Israela taudia momo do ia hamorua,
bona momo do ia hatorea isi.
Ia be toa bamona do ia lao,
bona taunimanima momo ese ia do idia herevalaia,
mai edia laloa dika danu.
35 Unai dekena amo, ia ese edia laloa hunia gaudia do ia hedinaraia.
To lalohisihisi ese, kaia bamona oiemu lalona do ia gwadaia.”

Ana ena peroveta hereva Iesu totona

36 Peroveta hahinena ta danu ia noho, iena ladana be Ana, Panuela ena natuna, Asere ena iduhu hahinena. Ia be hahine buruka, ia headava, to lagani 7 sibona iena adavana danu idia noho nega tamona. 37 Iena tau ia mase murinai, ia vabu noho, bona hari iena lagani be 84. Ia be Dubu Helaga ia rakatania lasi, Dirava dekenai ia tomadiho henia, ia guriguri noho, bona aniani ania lasi ena taravatu ia badinaia noho. 38 Unai nega korikori dekenai, ia danu ese mero maragina ia itaia, vadaeni Dirava dekenai ia hanamoa, bona Ierusalema hamauria totona idia naria noho taudia dekenai, inai mero ena sivarai be ia ese ia hamaoroa.

Iesu Nasareta dekenai ia tubu daekau

39 Lohiabada ena taravatu kara ibounai be Iesu ena tamana bona sinana ese idia badinaia haorea momokani, vadaeni Galilea dekenai idia giroa lou, edia hanua korikori Nasareta dekenai idia lao. 40 Vadaeni mero be ia tubu, ia bada lao, mai goada, bona mai aonega danu, bona Dirava ese iena hariharibada ia dekenai ia henia.

Mero Iesu be Dubu Helaga ia lao

41 Lagani ibounai Iesu ena tamana bona sinana danu Ierusalema dekenai idia lao, Pasova ena aria neganai. 42 Vadaeni Iesu ena mauri lagani 12 neganai, idia toiosi be unai aria karaia totona Ierusalema dekenai idia daekau. 43 Aria dinana idia ore neganai idia giroa lou, to Iesu be Ierusalema dekenai ia noho. Iena tamana bona sinana be idia diba lasi. 44 Idia laloa ia be taunimanima edia huanai ia raka noho. Dina tamona dala dekenai idia raka lao, unai murinai edia varavara taudia dekenai bona edia turana dekenai Iesu idia tahua. 45 Idia davaria lasi, unai dainai Ierusalema dekenai idia giroa lou, ma idia tahua. 46 Dina toi murinai idia ese Dubu Helaga lalonai idia davaria, hadibaia taudia edia huanai ia helai, edia hereva ia kamonai, bona ia henanadaia danu, idia dekenai. 47 Iena hereva idia kamonai taudia ibounai be iena diba bona iena haere dekenai idia hoa bada. 48 Idia ruaosi idia itaia, idia hoa, vadaeni iena sinana ese ia dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Egu natuna e, dahaka dainai inai bamona oi karaia ai dekenai? Lau bona emu tamana be mai tai danu, oi ai tahua noho.”

49 To Iesu ia gwau, “Dahaka dainai lau umui tahua? Umui diba lasi egu Tamana ena ruma be lauegu noho ruma, a?” 50 Iena hereva idia kamonai, to anina idia diba lasi.

51 Ia be idia danu Nasareta dekenai idia lao, bona ia kamonai henia idia dekenai. To iena sinana ese inai hereva ibounai ia laloatao. 52 Vadaeni Iesu ia tubu daekau noho, mai aonega danu, Dirava bona taunimanima danu ese idia ura henia.

Copyright information for `HMO