Luke 23

Iesu be Pilato ena vairana dekenai

Vadaeni hebou taudia ibounai idia toreisi, Pilato dekenai Iesu idia hakaua lao. Ia dekenai idia samania hamatamaia, idia gwau, “Inai tau ai davaria, aiemai bese taudia dekenai ia hereva henia mai goada danu, Kaisara ena takisi moni henia totona ia gwauatao, bona sibona ia gwauraia ia be Keriso, king ta.”

Vadaeni Pilato ese ia nanadaia, ia gwau, “Oi be Iuda taudia edia King, a?”

Iesu ia haere, ia gwau, “Oi hereva maoro unai.”

Pilato ese dubu biagudia bona unai taunimanima momo dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Kerere ta lau davaria lasi inai tau dekenai.”

To idia be idia hereva goadagoada, idia gwau, “Ia ese iena hadibaia herevadia dekenai Iudea noho taudia ibounai ia hadikadia, Galilea dekena amo ia hamatamaia, ia mai bona inai hanua dekenai.”

Pilato ese inai hereva ia kamonaia, vadaeni ia henanadaia, ia gwau, “Inai Iesu be Galilea tauna, a?” Vadaeni ia diba ia be Heroda ena kahana tauna dainai, ia ese Heroda dekenai ia siaia lao, badina unai neganai Heroda be Ierusalema dekenai ia noho.

Iesu be Heroda ena vairana dekenai

Heroda ese Iesu ia itaia, vadaeni ia moale bada, badina be nega daudau Iesu ena sivarai ia kamonai, vadaeni ia ura be do ia itaia, bona Iesu ese toa ta do ia karaia, vadaeni do ia itaia. Vadaeni ia dekenai hereva momo ia nanadaia, to Iesu be ia haere lasi. 10 Dubu biagudia bona taravatu hadibaia taudia be unuseni idia gini, idia ese Iesu idia samania mai goada danu. 11 Vadaeni Heroda mai ena tuari taudia danu ese Iesu idia kirikirilaia, idia hevaseha henia, dabua namo herea ta iena tauanina dekenai idia atoa, vadaeni Pilato dekenai idia siaia lou. 12 Unai neganai Pilato bona Heroda be idia maino karaia vadaeni, badina be guna idia ruaosi ta ta dekenai idia badu henia.

Iesu nega iharuana Pilato ena vairana dekenai

13 Vadaeni Pilato ese dubu biagudia bona hanua lohia taudia ia boiridia, 14 ia hamaorodia, ia gwau, “Inai tau umui mailaia, umui gwau hanua dekenai ia ese taunimanima ia hakaua kerere, be lau ese umui emui samania hereva lau tahua, to iena kerere ta lau davaria lasi. 15 Heroda danu ese Iesu ena kerere ta ia davaria lasi, unai dainai ia siaia lou ita dekenai. Inai dainai, ia ese ena davana be mase kererena ta ia karaia lasi. 16 Namo, lau botaia, vadaeni do lau ruhaia ia lao.” 17 Badina be nega ibounai, Pilato ena kara be unai aria neganai, dibura ruma dekenai idia noho tauna ta do ia ruhaia murimuri dekenai.

18 To taunimanima ibounai idia boiboi, idia gwau, “Inai tau alaia. To Baraba be do oi ruhaia, bona henia ai dekenai.” 19 Baraba be hanua badana lalonai heatu ia havaraia, bona taunimanima ia alaia dainai, dibura ruma dekenai idia koua.

20 Pilato ese ma ia hereva henia lou idia dekenai, ia gwau ia ura be Iesu do ia ruhaia ia lao. 21 To idia ma idia boiboi, idia gwau, “Oi hasatauroa, oi hasatauroa!”

22 Nega ihatoina ma ia hereva lou idia dekenai, ia gwau, “Inai tau ena dika be dahaka? Lau be mase ena badina ta ia dekenai lau davaria lasi. Lau ese do lau botaia, vadaeni do lau ruhaia.”

23 To idia be mai goada danu idia boiboi, idia gwau, “Oi hasatauroa!” Vadaeni idia edia hereva ia kwalimu. 24 Vadaeni Pilato ese idia edia ura hegeregerena ia karaia. 25 Inai Baraba, heatu bona alaia dainai dibura ruma dekenai ia noho tauna, be ia siaia murimuri dekenai, idia edia noinoi hegeregerena. To Iesu be ia henia idia dekenai, edia ura do idia karaia.

Iesu idia hasatauroa

26 Idia ese Iesu idia hakaua murimuri dekenai, vadaeni Simona, Kurene tauna ta, gunika dekena amo ia mai neganai idia dogoatao, satauro be iena pagana dekenai idia atoa, Iesu ena murinai do ia huaia.

27 Taunimanima momo herea be Iesu ena murinai idia raka, bona hahine haida idia raka lao neganai, idia taitai noho. 28 Vadaeni Iesu ese iena vairana ia giroa, idia dekenai ia hereva, ia gwau, “Ierusalema hahine e, lau dekenai do umui taitai lasi, to umui sibona dekenai umui taitai, bona emui natuna dekenai do umui taitai. 29 Badina be negana do ia mai, taunimanima do idia gwau, natuna lasi hahine bona natuna maragi havaraia diba lasi hahine be idia namo! 30 Unai neganai ororo badadia dekenai do idia hereva henia, do idia gwau, ‘Aiemai latanai umui moru!’ bona ororo maragidia dekenai do idia hamaoroa, do idia gwau, ‘Ai do umui hunia!’ 31 Badina bema au be mai mauri danu neganai inai bamona kara idia karaia, be au mai kakoro danu neganai be edena bamona do idia karaia?”

32 Dika karaia taudia rua be Iesu danu idia hakaua murimuri dekenai, do idia hasatauroa nega tamona. 33 Gabu ta dekenai idia ginidae, ena ladana be Kwara Koukouna. Unuseni Iesu idia hasatauroa. Inai dika karaia taudia danu, ta Iesu ena idiba kahana dekenai, ma ta ena lauri kahana dekenai, idia hasatauroa. 34 Vadaeni Iesu ia guriguri, ia gwau, “Egu Tamana e, inai taudia edia dika mani oi gwauatao, badina idia diba lasi dekenai inai bamona idia karaia noho.”

Vadaeni iena dabua idia haria karaia, laki gadara dekena amo edia ahuna ta ta idia abia.
35 Hanua taudia be idia gini, Iesu idia itaia noho. Bona hanua lohia taudia ese idia kirikirilaia ia dekenai, idia gwau, “Ia be idau taudia ia hamauria, bema ia be Dirava ena Keriso, Dirava ena abia hidi tauna, ia be sibona do ia hamauria!”

36 Tuari taudia ese Iesu idia hevaseha henia, idia raka kahirakahira, uaina ena mamina ia namo lasi idia henia daekau ia dekenai, idia gwau, 37 “Bema inai be momokani oi be Iuda taudia edia king, oi sibona do oi hamauria be namo!”

38 Revareva ta danu idia torea, iena atai dekenai idia atoa, idia torea, “Iuda taudia edia King.”

39 Vadaeni ia danu idia hasatauroa tauna ta ese ia dekenai ia hevaseha, ia gwau, “Oi be Keriso, a? Oi sibona oi hamauria, bona ai danu oi hamauria!”

40 To iena turana ese ia gwau henia, ia gwau, “Dirava dekenai oi gari lasi, a? Oi be do oi mase, ia hegeregerena. 41 Gau tamona, ita ruaosi do ita mase iseda kara dika davana, to inai tau be mai ena kerere lasi.” 42 Vadaeni ia gwau, “Iesu e, oiemu Basileia do oi abia neganai, do oi laloa lau!”

43 Iesu ia gwau, “Momokani lau hamaoroa oi dekenai, hari dina ita ruaosi Paradaiso dekenai do ita ginidae.”

Iesu ia mase

44 Unai be dina tubua neganai, vadaeni unai nega dekena amo ia lao adorahi neganai, tano ibounai ia dibura. 45 Dibura ese dina ia koua, vadaeni Dubu Helaga ena iduara koua dabua helagana badana be huana dekena amo sibona ia darea kahana rua. 46 Vadaeni Iesu ia boiboi, ia gwau, “Egu Tamana e, egu lauma be oiemu imana dekenai lau atoa inai.” Unai bamona ia hereva, vadaeni ia mase.

47 Tuari biaguna ese unai kara ia itaia, vadaeni ia ese Dirava ia hanamoa, ia gwau, “Inai tau be kara maoromaoro tauna!”

48 Idia itaia noho taudia momo herea ese unai gaudia idia vara idia itaia, vadaeni lalohisihisi dainai, edia kemena idia botaia, bona hanua dekenai idia giroa lou. 49 Iesu ena turana, bona Galilea dekena amo iena murinai idia raka hahinedia be idau gabu dekenai idia gini, idia itaia noho.

Iesu idia guria

50 Kaunsolo tauna ta, ena ladana be Iosepa, kara maoromaoro tauna, ia noho. 51 Ia be kaunsolo edia hereva hebou dekenai bona edia kara dekenai ia vareai lasi. Ia be Iudea ena hanua ta, ena ladana be Arimatea, tauna. Ia danu Dirava ena Basileia ia naria noho. 52 Vadaeni ia lao Pilato dekenai, Iesu ena tauanina ia noia. 53 Vadaeni Iosepa ese Iesu ena tauanina ia abia diho, dabua aukana dekenai ia kumia, nadi gabuna idia geia ena matuna lalonai idia atoa. Unai nadi ena matuna be matamata, ena lalona dekenai tau ta idia do guria lasi. 54 Unai be Paraide, Sabati totona karaia hegaegae ena dina bona Sabati Dina be kahirakahira vadaeni.

55 Vadaeni Galilea dekena amo Iesu ena murinai idia raka hahinedia be Iosepa ena murinai idia lao, nadi ena matuna idia itaia, bona Iesu ena tauanina unuseni idia guria, be idia itaia danu. 56 Vadaeni idia giroa lao, muramura mai bonana, bona dahua muramurana idia abia hegaegae.

To Sabati neganai idia laga-ani, taravatu ena hereva hegeregerena.

Copyright information for `HMO