Luke 7

Tuari biaguna ena hesiai tauna

Iesu ena hereva ibounai taunimanima edia vairana dekenai ia gwauraia ore, vadaeni Kaperanauma hanua dekenai ia raka vareai. Tuari biaguna ta ese iena hesiai tauna ia lalokau henia bada. Unai tau be ia gorere dikadika, kahirakahira ia mase. Unai tuari biaguna ese Iesu ena sivarai ia kamonai, vadaeni Iuda tau badadia haida ia siaia lao, do idia noia, iena hesiai tauna do ia hanamoa. Vadaeni idia be Iesu dekenai idia lao, idia noinoi mai edia lalona ibounai, idia gwau, “Ia be tau namona, unai bamona bema oi karaia be ia namo, badina be ia ese iseda bese dekenai ia ura henia, bona aiemai dubu be ia sibona ese ia haginia.”

Unai dainai, Iesu be idia danu ia lao. To ruma dekenai idia raka kahirakahira neganai be unai tuari biaguna ese iena turana haida ma ia siaia, Iesu ena vairana dekenai idia lao, edia biaguna ena hereva idia gwauraia, idia gwau, “Lohiabada e, oi hekwarahi lasi, lau be namo lasi egu ruma dekenai do oi daekau, unai dainai do lau mai lasi oi dekenai be ia namo. To mani oi hereva sibona, vadaeni egu hesiai tauna be do ia mauri. Badina lau danu be haida edia henuna dekenai, bona tuari taudia be lauegu henuna dekenai. Ta do lau hamaoroa, ‘Oi lao,’ vadaeni ia lao. Ma ta do lau hamaoroa, ‘Oi mai,’ vadaeni ia mai. Ma lauegu hesiai tauna do lau hamaoroa, ‘Inai oi karaia,’ vadaeni do ia karaia.”

Iesu ese unai hereva ia kamonai, ia hoa dikadika, iena vairana ia giroa, iena murina dekenai idia raka taudia dekenai ia hereva, ia gwau, “Abidadama inai bamona Israela dekenai lau davaria lasi, lasi bona lasi momokani.”

10 Vadaeni tuari biaguna ese ia siaia taudia be idia giroa lou ruma dekenai, gorere tauna idia davaria, ia namo vadaeni.

Iesu ese mase tauna ia hatorea isi

11 Dabai, Iesu be hanua ta dekenai ia lao, ena ladana be Naina. Iena diba tahua taudia bona taunimanima momo herea ia danu idia lao. 12 Hanua maguna ena iduara badana dekenai idia raka kahirakahira lao neganai, haida ese mase tauna ta idia huaia murimuri dekenai, vabu ta ena natuna tamona sibona ia vara. Hanua taudia momo herea ese inai vabu danu idia lao. 13 Lohiabada ese vabu ia itaia, vadaeni ia bogahisihisi henia, ia hereva henia, ia gwau, “Oi tai lasi.” 14 Vadaeni Iesu ia raka kahirakahira lao, mase patana dekenai ia dogoatao. Idia huaia taudia be idia gini. Vadaeni ia hereva, ia gwau, “Uhau tauna e, lau hereva henia oi dekenai, oi toreisi.” 15 Vadaeni mase tauna ia helai, ia hereva. Vadaeni Iesu ese iena sinana dekenai ia henia.

16 Ibounai idia gari dikadika, vadaeni Dirava dekenai idia hanamoa, idia gwau, “Peroveta tauna badana ta iseda huanai ia hedinarai vadaeni!” Ma idia gwau, “Dirava ese iena bese taudia hamauria totona ia mai vadaeni!”

17 Vadaeni unai kara ena sivaraina be Iudea ibounai, bona ena badibadinai tano ibounai dekenai idia gwauraia loaloa.

Ioane Bapatiso ia daradara

18 Ioane ena diba tahua taudia ese inai hereva ibounai ia dekenai idia hamaoroa. 19 Vadaeni Ioane ese iena diba tahua taudia rua ia boiridia, ia siaidia, Lohiabada dekenai do idia nanadaia, do idia gwau, “Do ia mai tauna be oi, o idau tauna ta do ita naria?”

20 Idia ruaosi be Iesu dekenai idia ginidae, idia gwau, “Ai be Ioane Bapatiso ese ia siaia, ia gwau, ‘Do ia mai tauna be oi, o idau tauna ta do ita naria?’ ”

21 Unai neganai Iesu ese taunimanima momo ia hanamodia, gorere taudia, hisihisi taudia, lauma dika ese idia abia taudia, bona matakepulu taudia momo edia matana ia kehoa. 22 Vadaeni ia ese inai taudia ruaosi dekenai ia haere henia, ia gwau, “Umui lao, umui itaia, bona umui kamonai karadia Ioane dekenai do umui hamaoroa. Matakepulu taudia edia matana idia kehoa, aena dika taudia idia raka namonamo, lepera taudia idia goeva, taia kudima taudia idia kamonai, mase taudia idia toreisi, bona ogogami taudia ese Sivarai Namona idia kamonai henia. 23 Lau dekenai ia laloa daradara lasi tauna be do ia namo.”

Iesu ese Ioane ia hanamoa

24 Ioane ena hesiai taudia idia raka siri, vadaeni Iesu ese taunimanima momo herea dekenai ia hereva henia hamatamaia, Ioane herevana ia gwauraia, ia gwau, “Umui be dahaka itaia totona taunimanima idia noho lasi tano dekenai umui lao? Siriho, lai ese ia doria gauna, a? 25 To dahaka itaia totona umui lao? Dabua mai hairai danu ia karaia tauna, a? Dabua mai hairai danu idia karaia bona aniani namodia idia ania taudia be king edia ruma dekenai idia noho. 26 To dahaka itaia totona umui lao? Peroveta tauna, a? Io, lau hamaoroa umui dekenai, peroveta taudia be momo herea, to ibounai be Ioane ese ia hereaia. 27 Ioane ena sivarai Buka Helaga ese ia torea, ia gwau:

“ ‘Oi itaia, lau Dirava ese,
lauegu hereva siaia tauna oiemu vairana dekenai lau siaia,
oiemu dala kehoa totona.’

28 Lau hamaoroa umui dekenai, hahine edia bogana dekenai idia vara taudia ibounai be ta ese Ioane ia hereaia lasi, to Dirava ena Basileia lalonai tau maragimaragi ese Ioane ia hereaia.”

29 Taunimanima bounai, bona takisi gogoa taudia danu unai hereva idia kamonai neganai, idia ese Dirava dekenai idia hanamoa, badina be Ioane ese bapatiso ia henia idia dekenai. 30 To Farisea taudia bona taravatu hadibaia taudia ese Ioane ena bapatiso idia ura henia lasi, unai dekena amo idia ese Dirava ena laloa idia totona idia negea.

31 Iesu ma ia gwau, “Inai nega taudia be dahaka hegeregere do lau gwauraidia? Idia be edena bamona? 32 Idia be memero maragi bamona, hanua ena ariara dekenai idia helai, edia turana dekenai idia boiboi, idia gwau:

“ ‘Ai be gita ai gadaralaia,
to umui be umui mavaru lasi.
Ai be mase guria ane ai abia,
to umui be umui taitai lasi.’

33 Badina be Ioane Bapatiso ia mai, paraoa ia ania lasi, uaina ia inua lasi, vadaeni umui gwau ia be mai lauma dika danu. 34 To Taunimanima ena Natuna ia mai, ia aniani, ia inuinu, vadaeni umui gwau ia be aniani momo tauna bona uaina inua momo tauna, takisi gogoa taudia bona kara dika taudia edia turana. 35 To Dirava ena aonega idia abia dae taudia ese Dirava ena aonega idia hamomokania vadaeni.”

Hahine ta ese dehoro dekena amo Iesu ia dahua

36 Farisea tauna ta ese Iesu dekenai ia boiboi, do idia aniani hebou gwauraia. Vadaeni Iesu ese inai Farisea tauna ena ruma dekenai ia raka vareai, aniani gabuna dekenai ia helai diho. 37 Unai hanua ena hahine ta, ariara hahine, ia diba Iesu be Farisea tauna ena ruma dekenai ia aniani, vadaeni nadi kavabuna ta ia abia lao, unai kavabu lalonai be dehoro mai bonana namo herea. 38 Ia lao, Iesu ena murina dekenai ia gini, iena aena badibadinai, bona ia tai, bona iena matana ranu dekena amo Iesu ena aena ia hapariparia, vadaeni iena huina dekena amo ia dahua kaukau. Vadaeni Iesu ena aena ia kisi henia, bona dehoro ia bubua ena aena dekenai.

39 Farisea tauna, Iesu dekenai ia boiboi tauna, ese unai kara ia itaia, vadaeni ena lalona dekenai ia laloa, ia gwau, “Inai tau bema ia peroveta tauna, do ia diba inai ia dekenai ia kamokau hahinena be ariara hahinena.”

40 Vadaeni Iesu ese ia hereva henia, ia gwau, “Simona e, lau be mai egu hereva sisina.” Ia gwau, “Hadibaia tauna e, mani oi hereva.”

41 Iesu ia gwau, “Tau ta mai ena abiatorehai taudia rua, ta ena abiatorehai be 100 kina, ma ta ena abiatorehai be 10 kina. 42 Idia ruaosi be hegeregere lasi, edia abiatorehai davana do idia karaia, vadaeni ia ese idia ruaosi edia abiatorehai ia gwauatao. Idia ruaosi huanai be daika ese heniatorehai tauna do ia lalokau henia bada?”

43 Simona ia haere, ia gwau, “Sedira iena abiatorehai badana ia gwauatao tauna.” Iesu ia gwau, “Oibe, momokani.”

44 Iesu ese inai hahine dekenai ia giroa, ia itaia, vadaeni Simona dekenai ia gwau henia, ia gwau, “Inai hahine oi itaia, a? Lau be emu ruma dekenai lau daekau, egu aena huria totona ranu oi mailaia lasi, to ia be iena matana ranu dekena amo egu aena ia hapariparia bona iena huina dekena amo ia dahua kaukau. 45 Oi be oi kisi henia lasi lau dekenai, to lau be oiemu ruma dekenai lau daekau neganai ia mai bona hari, lauegu aena dekenai ia kisi henia noho. 46 Oi be egu kwarana dehoro dekena amo oi dahua lasi, to ia be egu aena dehoro dekena amo ia hapariparia vadaeni. 47 Unai dainai, lau hamaoroa oi dekenai, inai hahine ena dika idia bada, to unai dika lau gwauatao vadaeni, badina be iena lalokau be ia bada. To iena dika idia maragi sibona ia gwauatao tauna be, iena lalokau danu ia maragi.”

48 Vadaeni Iesu ese inai hahine dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu dika be lau gwauatao vadaeni.” 49 Ia danu idia aniani hebou taudia be idia sibona dekenai idia nanadaia, ia gwau, “Inai be daika, dika ia gwauatao?” 50 To Iesu ese hahine dekenai ma ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu abidadama ese ia hamauria oi. Mai maino danu oi lao.”

Copyright information for `HMO