Luke 8

Iesu ese Sivarai Namona ia haroro loaloa

Unai murinai Iesu ese hanua badadia bona hanua maragidia edia lalonai ia haroro loaloa, Dirava ena Basileia ena Sivarai Namona ia harorolaia. Iena diba tahua taudia 12 ia danu idia lao. Bona hahine haida danu, Iesu ese lauma dikadia idia dekena amo ia lulua hahine taudia, bona edia gorere dekena amo ia hanamodia hahine danu. Ta be Maria, Magadala hahine. Ia dekena amo lauma dikadia 7 Iesu ese ia lulua murimuri dekenai. Ma ta be Ioana, Kusa, Heroda ena kohu ia naria tauna, ena adavana. Ta be Susana. Bona hahine momo danu, idia ese edia gau dekena amo Iesu idia ubua.

Parabole: Uiti negea lao, negea mai

Taunimanima momo herea idia lao, hanua ibounai dekena amo Iesu dekenai idia haboua. Vadaeni ia ese parabole ta ia gwauraia, ia gwau:

“Uhe hadoa tauna ta ese uma dekenai ia lao, uiti negea lao, negea mai totona. Vadaeni ia negea lao negea mai neganai, uhe haida be dala dekenai idia moru, vadaeni taunimanima ese idia moia aena dekenai, bona manu ese idia ania ore. Uhe haida be tano mai nadi momo danu dekenai idia moru, idia tubu, to idia kakoro, badina tano be ia paripari lasi. Ma uhe haida be ava ginigini dekenai idia moru, vadaeni ginigini danu idia tubu nega tamona, bona ginigini ese uiti idia koua. To uhe haida be tano namona dekenai idia moru, vadaeni idia tubu namonamo, edia anina idia atoa, ta ta edia anina be 100.” Unai bamona ia hereva, vadaeni ia hereva badabada, ia gwau, “Mai ena taiana tauna be do ia kamonai.”

Parabole edia badina be dahaka

Vadaeni Iesu ena diba tahua taudia ese idia nanadaia, idia gwau, “Inai parabole ena anina be dahaka?” 10 Ia gwau, “Umui be lalona kehoa Dirava ese ia henia umui dekenai vadaeni, Dirava ena Basileia ena hunia herevadia do umui diba totona. To haida sibona be parabole dekena amo lau hadibaia, unai dainai edia matana do idia negea, to do idia itaia lasi, bona do idia kamonai gwauraia, to do idia kamonai lasi.

Uhe parabole ena anina

11 “Parabole ena anina be inai: Uhe be Dirava ena hereva. 12 Dala dekenai idia moru uhe be taunimanima ese hereva idia kamonai, to Satani be ia mai, edia lalona dekena amo hereva be ia abia siri, do idia abia dae bona do idia mauri garina. 13 Tano mai nadi momo dekenai idia moru gaudia be taunimanima ese hereva idia kamonai, bona idia abia dae, mai moale danu, to mai edia ramuna lasi. Momokani hereva idia abia dae, to nega daudau lasi dibagani ese ia abidia, vadaeni kerere ia vara idia dekenai. 14 Ava ginigini dekenai idia moru gaudia be taunimanima ese hereva idia kamonai, to dala dekenai idia lao neganai, be tanobada ena laloa, bona ena gau momo, bona ena moale ese idia koua, unai dainai idia be mai edia huahua lasi. 15 To tano namona dekenai idia moru gaudia, be taunimanima ese hereva idia kamonai mai edia lalona maoromaoro bona goevagoeva danu, bona idia dogoatao auka momokani, idia hesiku lasi, ela bona edia huahuana idia havaraia.

Diari ena hereva

16 “Tau ta lasi ese lamepa do ia gabua, vadaeni disi dekenai do ia koua, o mahuta pata ena henunai do ia atoa. Ia be lamepa ena pata dekenai do ia atoa, vadaeni do idia raka vareai taudia ibounai ese iena diari do idia itaia. 17 Hunia gaudia ibounai dohore idia hedinarai, bona idia hunia herevadia ibounai be do idia gwauraia hedinarai, vadaeni taunimanima ibounai do idia diba.

18 “Unai dainai, umui emui kamonai do umui naria namonamo, badina be mai ena gau tauna dekenai, ma do idia henia, to ena gau be lasi tauna, be ia laloa ia abia vadaeni gauna, ia dekena amo do idia kokia.”

Iesu ena varavara korikori

19 Iesu ena sinana bona ena tadina ia dekenai idia lao, to taunimanima momo herea dainai, idia be dala lasi ia dekenai do idia raka kahirakahira lao. 20 Unai dainai haida ese idia hamaoroa, idia gwau, “Oiemu sinana bona oiemu tadina be murimuri dekenai idia gini, idia ura oi do idia itaia.” 21 Vadaeni ia ese ia haere idia dekenai, ia gwau, “Egu sinana bona egu tadina be inai: Dirava ena hereva idia kamonai bona karana idia karaia taudia.”

Iesu ese lai bona hurehure ia gwauatao

22 Dina ta, Iesu be iena diba tahua taudia danu vanagi ta dekenai idia guia, vadaeni ia ese ia hamaorodia, ia gwau, “Gohu unai kahana dekenai do ita hanaia.” Vadaeni idia heau hamatamaia. 23 Idia heau neganai, ia be ia mahuta. Vadaeni lai badana ta gohu dekenai ia ginidae, hurehure be vanagi ena lalona dekenai idia daekau, vadaeni kahirakahira vanagi ia mutu. 24 Vadaeni idia be ia dekenai idia lao, idia hanogaia, idia gwau, “Aiemai biaguna e, aiemai biaguna e, ita mase inai!”

Vadaeni Iesu ia toreisi, lai bona hurehure ia gwauatao, vadaeni idia doko, bona davara ia namo lou.
25 Ia ese ia gwau henia idia dekenai, ia gwau, “Umui emui abidadama be edeseni?” To idia be idia gari, bona idia hoa dikadika, bona idia sibona ta ta dekenai idia hereva henia, idia gwau, “Inai tau be daika? Ia ese lai bona hurehure dekenai ia hereva henia, vadaeni iena hereva idia kamonai!”

Iesu ese kava tauna ia hamauria

26 Iesu bona iena diba tahua taudia ese vanagi dekenai Galilea gohu idia hanaia lao, Gerasa tano dekenai idia ginidae. 27 Iesu vanagi dekena amo ia diho neganai, tau ta Gerasa hanua dekena amo ia danu idia hedavari. Unai tau be mai lauma dika danu, bona nega daudau ia be kopina kavakava ia loaloa vadaeni. Ruma dekenai ia noho lasi, to mase guria gabu dekenai sibona ia noho. 28 Unai tau ese Iesu ia itaia, vadaeni ia boiboi, iena vairana ia atoa diho tano dekenai, ia hereva badabada, ia gwau, “Iesu e, Dirava Ataiai Herea Momokani ena Natuna e, lau dekenai dahaka oi karaia? Lau noinoi oi dekenai, hisihisi do oi henia lasi lau!”

29 Inai bamona ia gwau, badina be Iesu ese guna inai lauma dika dekenai ia hereva henia vadaeni, unai tau dekena amo do ia raka murimuri dekenai. Nega momo lauma dika ese ia abia neganai, varo badana bona auri dekena amo idia kwatua, to inai idia kwatua varona bona auri ia makohia, vadaeni lauma dika ese taunimanima idia noho lasi tano dekenai ia doria lao.

30 Vadaeni Iesu ese ia nanadaia, ia gwau, “Oiemu ladana be daika?” Ia gwau, “Hutuma,” badina be lauma dika momo ese idia abia. 31 Vadaeni lauma dikadia ese Iesu idia noia, mase gabuna dekenai do ia siaidia lasi.

32 Unai ororo dekenai be boroma momo herea idia aniani noho, vadaeni lauma dikadia ese Iesu idia noia, boroma edia lalonai do idia vareai. Vadaeni ia ese ia siaidia lao. 33 Lauma dikadia be inai tau dekena amo idia lao, unai boroma edia lalonai idia vareai. Vadaeni inai boroma ibounai idia heau diho gohu dekenai, ranu lalonai idia mase. 34 To boroma naria taudia ese unai kara idia itaia, vadaeni idia heau, hanua lalonai bona uma gabu dekenai iena sivarai idia gwauraia loaloa. 35 Vadaeni taunimanima idia lao, ia vara gauna do idia itaia gwauraia. Vadaeni Iesu dekenai idia ginidae, lauma dika ese idia rakatania tauna idia itaia, Iesu ena aena badinai ia helai, mai ena dabua, bona mai ena lalona maoromaoro danu. Vadaeni idia be idia gari. 36 To inai kara idia itaia taudia ese kava tauna edena bamona Iesu ia hanamoa dalana idia hamaoroa idia dekenai. 37 Vadaeni Gerasa tano taudia ibounai ese Iesu idia noia, idia dekena amo do ia raka siri idia gwau, badina be gari ese ia abidia. Vadaeni ia be vanagi dekenai ma ia guia, ia giroa lou. 38 Unai lauma dika idia rakatania tauna ese Iesu dekenai ia noia, Iesu danu do idia lao.

To Iesu ese ia siaia lou,
39 ia gwau, “Oiemu ruma dekenai oi giroa lou, Dirava ese oi dekenai ia karaia karadia ibounai do oi harorolaia.” Unai dainai, ia be ia giroa lou, iena hanua taudia ibounai dekenai, Iesu ena kara ia dekenai sivaraina ia harorolaia.

Iairo ena natuna sivaraina

40 Gohu unai kahana dekenai Iesu ia giroa lou neganai, be taunimanima momo ese ia idia abia dae, mai moale danu, badina be ibounai ese idia naria noho ia dekenai. 41 Vadaeni tau ta, ena ladana be Iairo, dubu ena biaguna ta, ia lao, Iesu ena aena badinai iena vairana ia atoa diho, ia noia, iena ruma dekenai do idia lao ia gwau. 42 Badina be iena natuna kekeni, tamona sibona ia vara, ena lagani be 12, ena mase be ia kahirakahira vadaeni.

Vadaeni Iesu be ia dekenai ia lao noho neganai, taunimanima momo herea ia danu idia raka hebou.
43 Hahine ta, iena gorere be rara ia moru, lagani 12 unai bamona ia gorere. Ia ese iena moni bona kohu ia haorea vadaeni muramura taudia ese iena gorere hanamoa totona, to ta ese ia hanamoa diba lasi. 44 Ia be Iesu ena murina dekenai ia lao, Iesu ena dabua duduna dekenai ia dogoatao sisina, vadaeni nega tamona iena rara gorere ia doko. 45 Iesu ia gwau, “Daika ese ia dogoatao lau?” Ibounai idia hunia, idia gwau, “Lau be lasi.” Vadaeni Petero mai ena turana danu idia hereva Iesu dekenai, idia gwau, “Aiemai biaguna e, taunimanima momo herea oi danu idia raka hebou, oi dekenai danu idia kamokau.”

46 To Iesu ia gwau, “Ta ese ia dogoatao lau dekenai, badina be lau diba siahu lau dekena amo ia lao vadaeni murimuri dekenai.” 47 Hahine be ia itaia do ia hunia diba lasi, vadaeni mai gari bona mai heudeheude danu ia lao, Iesu ena vairana dekenai iena kwarana ia atoa diho, dahaka totona Iesu dekenai ia dogoatao, bona edena bamona ia namo lou haraga ena sivaraina ia gwauraia hedinarai, taunimanima ibounai edia vairanai. 48 Vadaeni Iesu ese ia hamaoroa, ia gwau, “Egu natuna e, oiemu abidadama ese oi ia hanamoa vadaeni, mai maino danu oi lao.”

49 Ia be do ia hereva noho neganai, tau ta dubu biaguna ena ruma dekena amo ia mai, ia gwau, “Oiemu natuna be ia mase vadaeni. Hadibaia tauna dekenai hekwarahi ma oi henia lasi.” 50 To Iesu ia kamonai, vadaeni ia ese Iairo dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Oi gari lasi, oi abidadama sibona lau dekenai, vadaeni ia be do ia namo lou.”

51 Ruma dekenai idia ginidae, vadaeni Iesu ese taunimanima ia koua, do idia raka vareai lasi, Petero bona Iamesi bona Ioane sibona mo, kekeni ena tamana ena sinana danu. 52 Ibounai idia taitai, kekeni totona idia taitai. To Iesu ia gwau, “Umui tai lasi, ia be ia mase lasi, ia mahuta noho.” 53 Idia be idia kirikiri Iesu dekenai, idia diba kekeni be ia mase momokani. 54 Vadaeni Iesu ese kekeni ena imana dekenai ia abia, ia boiboi ia dekenai, ia gwau, “Kekeni e, oi toreisi.” 55 Vadaeni iena laumana ia giroa lou, kekeni be nega tamona ia toreisi. Vadaeni Iesu ese ia hereva henia idia dekenai, aniani do idia henia. 56 Kekeni ena tamana bona iena sinana idia hoa dikadika, to Iesu ese ia hamaorodia, ia gwau, “Tau ta do umui hamaoroa lasi.”

Copyright information for `HMO