Mark 8

Iesu ese taunimanima 4000 mai kahana ia ubua

Unai neganai taunimanima momo idia hebou lou, edia aniani be lasi. Iesu ese iena diba tahua taudia ia boiria, idia dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau bogahisihisi taunimanima dekenai, badina dina toi lau dekenai idia noho, idia be aniani lasi. Bema idia lau siaia lao, idia lao mai hitolo danu, sedira dala dekenai idia moru, hitolo dainai, badina haida be daudau gabuna dekena amo idia mai.”

Iena diba tahua taudia idia haere henia, idia gwau, “Inai be aniani lasi gabuna, bona hoihoi lasi gabuna, edena bamona aniani ita henia idia dekenai?”

Iesu ia nanadaia idia dekenai, ia gwau, “Umui emui aniani gaudia be hida?”

Idia gwau, “Paraoa 7.”

Vadaeni taunimanima dekenai Iesu ia hamaoroa, tano dekenai idia helai diho. Bona paraoa 7 ia abia, ia tanikiu henia, bona ia makohia, iena diba tahua taudia dekenai ia henia, idia henia taunimanima dekenai. Edia gwarume maragidia haida idia noho, vadaeni Dirava dekenai Iesu ese ia tanikiu henia, gabeai ia gwau, idia danu taunimanima dekenai idia henia. Ibounai idia ania, idia boga kunu. Gabeai idia ania lasi gaudia idia haboua. Bosea 7 idia hahonua. Aniani idia ania tatau be 4000 bamona. Iesu ese idia ia siaia lao. 10 Unai murinai ia bona iena diba tahua taudia ese vanagi dekenai idia guia, idia lao Dalamanuta kahana dekenai.

Taunimanima haida ese toa idia ura

11 Farisea taudia idia mai, Iesu danu idia herevahereva, idia ura toa ta guba dekena amo ia hedinaraia. Idia ura diba, iena siahu be ia bada o lasi. 12 Iesu ena lalona ia hisihisi, ia gwau, “Inai nega taudia be dahaka dainai toa ta idia tahua? Momokani lau hamaoroa umui, toa ta inai taudia do idia itaia lasi.”

13 Ia rakatania, vanagi dekenai ia guia lou, idau kahana dekenai ia heau lao.

Parabole: Farisea bona Heroda edia kara

14 Diba tahua taudia ese aniani idia mailaia lasi, idia laloaboio, vanagi dekenai paraoa tamona sibona ia noho. 15 Ia sisiba goada henia idia dekenai, ia gwau, “Umui naria namonamo, Farisea taudia bona Heroda edia paraoa hatubua gauna umui abia garina.”

16 Idia sibona idia herevahereva, “Aniani ita mailaia lasi dainai inai bamona ia hereva.”

17 Iesu ese idia edia laloa ia diba, vadaeni idia ia gwau henia, ia gwau, “Badina dahaka umui herevahereva aniani lasi dainai? Umui diba lasi bona laloa namonamo lasi, a? Umui emui lalona be ia koua noho, a? 18 Mai matana rua umui noho, to umui itaia lasi, a? Mai taiana rua umui noho, to umui kamonai lasi, a? Umui laloatao lasi, a? 19 Paraoa 5 lau makohia bona 5000 dekenai lau henia neganai, ania lasi gaudia dekenai bosea hida umui hahonua?”

Idia gwau, “12.”

20 “Paraoa 7 lau makohia bona 4000 dekenai lau henia neganai, ania lasi gaudia dekenai bosea hida umui hahonua?”

Idia gwau, “7.”

21 Ia hereva idia dekenai, ia gwau, “Anina umui do diba lasi, a?”

Betesaida dekenai

22 Betesaida hanua dekenai idia ginidae. Taunimanima ese matakepulu tauna ta idia hakaua lao Iesu dekenai, idia noia iena imana ia atoa iena latanai. 23 Ia ese matakepulu tauna ena imana ia abia, ia hakaua lao hanua murimuri dekenai. Unuseni Iesu ese tau ena matana dekenai ia kanudi, bona iena imana be tau ena latanai ia atoa, ia nanadaia, ia gwau, “Oi itaia dahaka?”

24 Matakepulu tauna ese iena matana ia negea, bona ia gwau, “Lau itaia taunimanima, idia be au bamona, idia loaloa.”

25 Iesu ese iena imana ia atoa lou tau ena matana dekenai. Iena matana ia negea lou namonamo, vadaeni ia namo lou, bona gau ibounai ia itaia namonamo. 26 Iesu ese tau ia siaia lao ena ruma dekenai, ia gwau, “Hanua taudia ta oi hamaoroa lasi.”

Petero ese Iesu ena ladana ia gwauraia Keriso

27 Iesu mai ena diba tahua taudia danu idia lao Kaisarea Filipi kahana hanuadia dekenai. Dala dekenai idia raka neganai, iena diba tahua taudia dekenai ia nanadaia, ia gwau, “Taunimanima idia gwau lau be daika?”

28 Idia haere henia, idia gwau, “Taunimanima haida idia gwau oi be Ioane Bapatiso, to haida idia gwau Elia, bona haida idia gwau peroveta tauna ta.”

29 Ia nanadaia lou, ia gwau, “Umui laloa, lau be daika?”

Petero ia haere henia, ia gwau, “Oi be Keriso.”

30 Iesu ese idia ia hamaoroa inai hereva idia gwauraia lasi, bona tau ta do idia hamaoroa lasi.

Iesu ia gwau ia be do ia mase, bona toreisi lou

31 Iesu ese diba tahua taudia ia hadibaia, ia gwau, “Taunimanima ena Natuna ese hisihisi momo do ia abia, hanua tau badadia, dubu biagudia, bona taravatu hadibaia taudia ese dohore idia hadikaia, do idia alaia mase, bona dina toi murinai do ia toreisi lou.” 32 Inai hereva ia hedinaraia namonamo. Vadaeni, Petero ese ia hakaua siri, ia gwau henia hamatamaia. 33 To Iesu ia giroa, iena diba tahua taudia ia itaia, bona ia ese Petero dekenai ia gwau henia, ia gwau, “Satani e, oi lao, Dirava bamona oi laloa lasi, taunimanima bamona sibona oi laloa!”

Mauri davaria dalana

34 Iesu ese taunimanima ia boiria, bona ena diba tahua taudia danu, vadaeni ia hereva henia, ia gwau, “Bema tau ta ia ura lauegu murinai ia raka, ia sibona kopina ena namo do ia laloa lasi, to iena satauro do ia abia isi, bona lauegu murinai do ia mai. 35 Badina be ia sibona ena mauri dogoatao tauna ese iena mauri dohore ia halusia, to iena mauri ia halusia lau dainai, bona Sivarai Namona dainai tauna ese iena mauri do ia davaria. 36 Tau ta bema tanobada ibounai ia abia, to iena mauri ena lauma ia halusia, dahaka namo dohore ia abia? 37 Tau ta be dahaka davana do ia henia iena mauri ena lauma hoia totona? 38 Bema tau ta lau dainai ia hemarai, o lauegu hereva dainai ia hemarai, inai Dirava ura lasi bona kara dika taunimanima edia vairanai, Taunimanima ena Natuna danu be unai tau dekenai do ia hemarai, iena giroa mai neganai, iena Tamana ena siahu, mai aneru helagadia danu.”

Copyright information for `HMO