Matthew 13

Uiti uhena negea idau gabu, idau gabu dekenai

Unai dina lalonai, Iesu be ruma dekena amo ia diho, kone dekenai ia helai, hadibaia totona. Vadaeni taunimanima momo herea be ia dekenai idia haboua. Vadaeni ia be vanagi ta dekenai ia guia, ia helai diho. Taunimanima momo herea be kone dekenai idia gini. Ia ese parabole momo idia dekenai ia hadibaia, ia gwau, “Umui kamonai:

“Uhe hadoa tauna ta ese hadohado totona uma dekenai ia lao.
Uiti uhena ia negea lao negea mai neganai, haida be dala dekenai idia moru, vadaeni manu idia roho mai, idia ania ore. Vadaeni haida be nadi dekenai idia moru, tano sisina dekenai, nega sisina lalonai idia tubu haraga, badina tano be ia bada lasi. To dina ia daekau, vadaeni idia mase, idia kakoro, badina edia ramuna be lasi dainai. Ma haida be ava ginigini lalonai idia moru, ava ginigini ese idia tubu bada, bona uhe ena tubu gauna idia koua. To haida be tano namona dekenai idia moru, anina idia atoa, haida be 100, haida be 60, haida be 30.”

Vadaeni Iesu ia gwau, “Mai ena taiana tauna be do ia kamonai.”

Parabole dekenai Iesu ia hadibaia ena badina

10 Iesu ena diba tahua taudia be ia dekenai idia lao, idia nanadaia, idia gwau, “Badina be dahaka taunimanima dekenai parabole dekena amo oi hadibaia noho?”

11 Idia dekenai ia haere, ia gwau, “Guba Basileia ena hunia hereva umui dekenai be idia hedinarai, to haida dekenai be lasi. 12 Badina be mai ena gau tauna, ia dekenai be ma haida do idia henia, gau momo do ia abia. To mai ena gau lasi tauna dekena amo ia noho gauna be do idia kokia. 13 Inai dainai parabole dekena amo lau hereva idia dekenai, vadaeni edia matana idia negea, to do idia itaia diba lasi. Bona idia kamonai gwauraia, to do idia kamonai diba lasi, bona edia lalona be do ia kehoa diba lasi. 14 Idia dekenai Isaia ena peroveta hereva ia momokani vadaeni, ia gwau:

“ ‘Kamonai be do umui kamonai,
to emui lalona do idia kehoa diba lasi.
Itaia be do umui itaia,
to diba do umui davaria lasi.
15 Badina be inai bese taudia edia lalona idia dibura,
edia taiana idia kuduma,
bona edia matana idia koua.
Unai be edia matana dekena amo do idia itaia garina,
bona edia taiana dekena amo do idia kamonai garina,
edia lalona do idia kehoa garina,
edia lalona do idia giroa,
bona lau ese do lau hamauridia garina.’

16 “To umui be emui matana idia namo vadaeni, badina umui itaia diba. Umui emui taiana danu idia namo, badina be umui kamonai diba. 17 Umui lau hamaoroa momokani, peroveta taudia bona kara maoromaoro taudia momo idia ura be umui itaia gaudia do idia itaia, to idia itaia diba lasi, bona umui kamonai herevadia idia ura kamonai, to idia kamonai diba lasi.

Iesu ese uiti hadoa tauna ena sivarai anina ia hedinaraia

18 “Inai dainai uiti negea lao negea mai tauna ena parabole ena anina do umui kamonai: 19 Tau ta ese Basileia ena sivarai ia kamonaia, to ena anina ia diba lasi, vadaeni Satani ia mai, unai tau ena lalona dekenai ia hadoa gauna be ia kokia. Dala dekenai ia moru gauna be unai. 20 Nadi dekenai ia moru gauna be tau ta ese Dirava ena hereva ia kamonai, bona nega tamona ia abia dae mai moale danu. 21 To ia be ramuna lasi, ia noho nega sisina sibona, badina be gabeai haida ese Dirava ena hereva idia hadikaia, bona idia ese unai tau idia hisihisi henia, o idia dagedage henia neganai, iena abidadama be do ia ore haraga. 22 Ava ginigini dekenai ia moru gauna be tau ta ese hereva ia kamonai, to tanobada ena laloa metau idauidau bona kohu ura henia dikadika ese Dirava ena hereva idia koua. Unai dainai ia be anina lasi. 23 To tano namona dekenai ia moru gauna be tau ta ese Dirava ena hereva ia kamonaia, bona iena lalona ia kehoa momokani. Unai bamona taudia be edia anina idia atoa, ta 100, ta 60, ta 30.”

Parabole: Uiti bona ava

24 Parabole ta ma ia hamaorodia, ia gwau, “Guba Basileia be uma tauna ta bamona, ena uma dekenai uiti uhena namodia ia negea lao negea mai. 25 To taunimanima idia mahuta neganai badu tauna ia mai, ava dikadia uiti edia huanai ia hadoa, vadaeni ia raka siri. 26 Vadaeni uiti be ia tubu bona ena anina ia atoa neganai, ava dikadia danu idia hedinarai. 27 Vadaeni uma biaguna ena gaukara taudia ia dekenai idia lao, idia gwau, ‘Aiemai biaguna e, uhe namodia oiemu uma dekenai oi hadoa, ani? To harihari ava dikadia be edeseni dekena amo idia mai?’

28 “Ia haere, ia gwau, ‘Inai be badu tauna ta ena gaukara.’ Ena gaukara taudia ese idia nanadaia, idia gwau, ‘Oi ura ai ragaia, o?’ 29 Ia gwau, ‘Lasi, ava dikadia umui ragaia neganai uiti danu umui ragaia nega tamona garina. 30 Do idia noho, do idia tubu nega tamona, ia lao bona uiti utua neganai. Vadaeni lau ese utua taudia do lau hamaorodia, lau gwau, “Ava dikadia umui haboua guna, umui kwatua, lahi dekenai gabua totona, to uiti be egu aniani rumana dekenai do umui haboua.” ’ ”

Parabole: Mastadi uhena

31 Parabole ta ma Iesu ia hamaorodia, ia gwau, “Guba Basileia be mastadi uhena bamona, tau ta ese ia abia, iena uma dekenai ia hadoa. 32 Au uhedia ibounai huanai ia sibona be maragimaragi momokani. To ia tubu neganai, au maragidia ibounai ia hanaia, au badana dekenai ia lao, vadaeni ataiai manu ibounai be iena rigi dekenai edia ruma idia karaia.”

Parabole: Paraoa hatubua ena muramura

33 Parabole ta ma ia hamaorodia, ia gwau, “Guba Basileia be hatubua ena muramura bamona, hahine ta ese ia abia, paraoa momo, hegeregere disi toi danu ia mikisi karaia, ia lao bona inai muramura ese paraoa ibounai ia hatubua, ia bada vadaeni.”

Iesu be parabole sibona dekena amo ia hadibaia

34 Iesu ese inai hereva ibounai parabole dekena amo ia gwauraidia unai taunimanima momo dekenai. Nega ibounai ia hadibaia parabole sibona dekena amo. 35 Inai bamona ia karaia, peroveta tauna ena hereva hamomokania totona, ia gwau:

“Lau hadibaia neganai parabole do lau gwauraia.
Tanobada matamaia nega dekena amo ia mai bona hari,
hunia gaudia do lau gwauraia hedinarai.”

Iesu ese uiti bona ava parabole ena anina ia hadibaia

36 Iesu ese unai taunimanima momo ia rakatania, vadaeni ruma dekenai ia daekau. Vadaeni iena diba tahua taudia ia dekenai idia mai, idia gwau, “Ava dikadia uma lalonai edia parabole ena anina mani oi hadibaia ai dekenai.”

37 Iesu ia haere, ia gwau, “Uiti uhena namodia ia negea lao negea mai tauna be Taunimanima ena Natuna. 38 Uma be tanobada. Uhe namodia be Basileia ena taunimanima. Ava dikadia be Satani ena taunimanima. 39 Badu tauna, ava uhena ia negea lao negea mai be Satani. Uiti utua negana be tanobada ena dokona. Utua taudia be aneru. 40 Unai dainai, ava dikadia idia haboua, lahi dekenai idia gabua ore, tanobada ena dokona neganai danu unai bamona. 41 Taunimanima ena Natuna ese iena aneru do ia siaia, vadaeni taunimanima idia hakererea taudia, bona kara dika taudia ibounai, ena Basileia dekena amo do idia abia siri. 42 Lahi badana dekenai do idia negedia vareai, unuseni do idia tai, edia isena do idia koria auka masemase. 43 Unai neganai Dirava ena kara maoromaoro taudia be edia Tamana ena Basileia lalonai do idia diaridiari, dina bamona. Mai ena taiana tauna be do ia kamonai.

Parabole: Kohu namona ta ia hunia

44 “Guba Basileia be kohu namona ta, tano dekenai ia hunia noho bamona. Tau ta ese ia davaria, vadaeni tano dekena amo ia koua, ia lao, mai moale danu iena gau ibounai ia hoia lao, vadaeni unai tano ia hoia.

Parabole: Davana bada nadi namona

45 “Guba Basileia be hoihoi tauna ta bamona, davana bada nadi namodia ia tahua. 46 Nadi namo herea ta ia davaria, vadaeni ia lao, iena gau ibounai ia hoia lao, unai nadi namo herea ia hoia.

Parabole: Reke davara dekenai

47 “Guba Basileia be reke bamona, davara dekenai idia atoa, gwarume idauidau momo idia vareai. 48 Ia honu neganai, reke be kone dekenai idia veria lao, gwarume namodia idia haboua baketi dekenai, to gwarume dikadia idia negea. 49 Tanobada dokona neganai be unai bamona. Aneru ese kara dika taudia bona kara maoromaoro taudia do idia hapararaia. 50 Kara dika taudia be lahi badana dekenai do idia negea vareai, unuseni do idia tai, edia isena do idia koria auka masemase.”

Diba gunana bona diba matamata

51 Iesu ese ia nanadaia idia dekenai, ia gwau, “Inai hereva ibounai dekenai umui emui lalona idia kehoa vadaeni, a?”

Idia gwau, “Io.”

52 Vadaeni Iesu ia hamaorodia, ia gwau, “Unai dainai bema taravatu hadibaia tauna ta be Guba Basileia ena diba tahua tauna do ia halaoa neganai, ia be ruma badana ena biaguna ta bamona. Ia ese kohu matamata bona kohu gunana danu edia haboua gabuna dekena amo do ia kokia, vadaeni idia do ia hedinaraia.”

Nasareta taudia idia ura lasi Iesu

53 Iesu ese inai parabole ia gwauraia ore, vadaeni unai gabu dekena amo ia raka siri. 54 Iena hanua korikori dekenai ia ginidae, bona hanua taudia edia dubu dekenai ia hadibaia. Vadaeni idia be idia hoa, idia gwau, “Inai tau ena aonega bona iena siahu kara be edeseni ia abia? 55 Inai be kamuta tauna ena natuna lasi, a? Iena sinana ena ladana be Maria, ani? Iena tadina be Iamesi bona Iose, bona Simona bona Iuda, ani? 56 Iena taihuna be ita dekenai idia noho, ani? Unai dainai inai siahu ibounai be edeseni ia abia?” 57 Vadaeni idia ura lasi Iesu.

To Iesu ia hamaorodia, ia gwau, “Peroveta tauna be do idia matauraia, to ena hanua korikori dekenai, bona ena ruma dekenai be do idia matauraia lasi.”
58 Unuseni be siahu karadia momo lasi ia karaia, badina idia be abidadama lasi dainai.

Copyright information for `HMO