Matthew 15

Dirava ena taravatu ese sene taravatu ia hereaia

Farisea taudia bona taravatu hadibaia taudia haida Ierusalema dekena amo idia lao Iesu dekenai, idia gwau, “Badina be dahaka oiemu diba tahua taudia ese sene taudia edia taravatu idia makohia, edia imana idia huria lasi, idia aniani?”

Iesu ia haere idia dekenai, ia gwau, “Badina be dahaka umui ese Dirava ena taravatu umui makohia, umui emui sene taudia edia taravatu karaia totona? Badina be Dirava ia hereva vadaeni iena taravatu dekenai, ia gwau, ‘Oiemu tamana, oiemu sinana oi matauraia, bona, sinana o tamana do ia hereva dika henia tauna do umui alaia mase.’ To umui be umui gwau, ‘Tau ta ese iena tamana, o iena sinana dekenai do ia hamaoroa, do ia gwau: Lau ura be lau hanamoa oi, kohu dekena amo, to dala lasi, badina inai kohu be lau gwauhamata vadaeni Dirava do lau henia. Unai dainai egu tamana bona egu sinana do lau durua lasi.’ Umui koikoi taudia e, momokani Isaia ese umui ia herevalaia, ia gwau:

“ ‘Inai bese taudia edia uduna sibona idia hanamoa lau,
to edia kudouna be daudau masemase.
Idia tomadiho lau dekenai, to anina lasi.
Idia edia hadibaia hereva be taunimanima edia taravatu sibona.’ ”

Gau haida ese taunimanima idia hamiroa

10 Vadaeni Iesu ese taunimanima momo ia boiridia lou ia dekenai, ia gwau, “Egu hereva mani umui kamonai, vadaeni do umui diba: 11 Uduna dekenai idia vareai gaudia be tau ta idia hamiroa lasi, to iena uduna dekena amo idia mai murimuri gaudia ese do idia hamiroa.”

12 Iena diba tahua taudia be Iesu dekenai idia lao, idia gwau, “Oi diba Farisea taudia be oiemu hereva idia kamonai, vadaeni edia lalona idia hisihisi, a?”

13 To Iesu ia haere, ia gwau, “Lauegu Tamana guba dekenai ia noho, be mai ena uma. Ia ese ia hadoa lasi audia ibounai be do ia kokia. 14 Unai Farisea taudia do umui laloa lasi! Idia be matakepulu taudia, bona matakepulu taudia idia hakaua lao noho. Bema matakepulu tauna ese matakepulu tauna do ia hakaua, idia ruaosi guri dekenai do idia moru.”

15 Petero ia hereva henia, ia gwau, “Inai parabole ena anina oi hadibaia ai dekenai.”

16 Iesu ia gwau, “Umui danu umui diba lasi, a? 17 Umui diba lasi tau ena uduna dekena amo ia ania gauna be iena bogana dekenai sibona ia vareai, bona bogana dekena amo ia lao murimuri dekenai. 18 To iena uduna dekena amo idia mai gaudia be iena lalona dekena amo idia mai, unai gaudia ese taunimanima idia hamiroa. 19 Badina be tau ena lalona dekena amo idia mai gaudia be inai: Laloa dikadia, taunimanima alaia, heudahanai, matabodaga, henaoa, samania koikoi, hereva dikadia. 20 Inai be taunimanima idia hadikaia gaudia. To edia imana idia huria lasi, ma idia aniani, unai be taunimanima idia hamiroa lasi.”

Kanana hahine ta ena abidadama

21 Iesu be unai gabu ia rakatania, Turo bona Sidono edia kahana dekenai ia lao. 22 Vadaeni unai gabu hahinena ta, Kanana besena ena hahine, be ia dekenai ia lao. Ia gwau, “Lohiabada e, Davida ena Natuna e, oi bogahisihisi lau dekenai, egu natuna kekeni be lauma dikana ese ia abia momokani.”

23 To Iesu be hereva ta ia haere lasi ia dekenai. Vadaeni iena diba tahua taudia ese idia noinoi Iesu dekenai, idia gwau, “Mani oi lulua, badina be iseda murina dekenai ia boiboi noho.”

24 Iesu ia haere, ia gwau, “Dirava ese lau ia siaia, Israela besena ena mamoe idia boio sibona dekenai.”

25 Vadaeni inai hahine ese ia tomadiho Iesu dekenai, ia gwau, “Lohiabada e, oi durua lau.”

26 Iesu ia haere, ia gwau, “Ia namo lasi memero edia aniani do idia abia, sisia dekenai do idia negea lao.”

27 Hahine ma ia gwau, “Lohiabada e, momokani, to sisia be biaguna ena pata dekena amo idia moru momorudia be idia ania diba.”

28 Vadaeni Iesu ia haere ia dekenai, ia gwau, “Hahine e, oiemu abidadama be ia bada herea, oiemu ura gauna do oi abia.” Unai neganai hahine ena natuna kekeni ia namo vadaeni.

Iesu ese taunimanima momo ia hanamoa

29 Iesu ese unai gabu ia rakatania, Galilea Gohu ena kone dekenai ia ginidae. Vadaeni ororo ta dekenai ia daekau, unuseni ia helai diho. 30 Taunimanima momo ia dekenai idia lao. Aena idia dika taudia, matakepulu taudia, idia hereva diba lasi taudia, edia imana idia dika taudia, bona gorere idauidau taudia momo herea idia abia lao, Iesu ena aena badinai idia atoa. Vadaeni Iesu ese idia ia hanamoa. 31 Unai dainai, taunimanima momo idia hoa, badina be idia itaia, hereva diba lasi taudia idia hereva, imana dika taudia idia goada, aena dika taudia idia raka, matakepulu taudia idia itaia diba. Vadaeni Israela edia Dirava idia hanamoa.

Iesu ese tatau 4000 dekenai aniani ia henia

32 Unai neganai Iesu ese iena diba tahua taudia ia boiridia, ia gwau, “Taunimanima momo dekenai lau bogahisihisi, badina idia be dina toi lau dekenai idia noho, bona idia be aniani lasi. Lau ura lasi mai hitolo danu lau siaidia, dala dekenai do idia manokamanoka garina.”

33 Iena diba tahua taudia idia gwau, “Be, taunimanima idia noho lasi gabuna dekenai ita noho inai, taunimanima momo herea edia aniani be edeseni do ita abia?”

34 Iesu ia nanadaia idia dekenai, ia gwau, “Umui emui aniani gaudia be hida?” Idia gwau, “Paraoa 7, bona gwarume maragi haida danu.”

35 Vadaeni Iesu ese unai taunimanima momo dekenai ia hereva, tano dekenai do idia helai diho. 36 Vadaeni paraoa 7 bona gwarume danu ia abia, ia hanamoa. Vadaeni ia makohia sisina sisina, iena diba tahua taudia dekenai ia henia, bona iena diba tahua taudia ese unai taunimanima momo dekenai idia henia. 37 Ibounai idia aniani, idia boga kunu. Vadaeni aniani orena be idia gogoa, bosea 7 idia hahonua. 38 Idia aniani tatau be 4000. To hahine mai edia natudia be idia duahia lasi.

39 Vadaeni Iesu ese taunimanima ia siaidia idau gabu idau gabu dekenai, vanagi dekenai ia guia, ia heau, Magadana tano dekenai ia lao.

Copyright information for `HMO