Matthew 16

Farisea bona Sadukea taudia ese toa idia tahua lou

Farisea taudia bona Sadukea taudia koikoi dala dekenai Iesu hakererea totona ia dekenai idia noia, toa ta guba dekena amo do ia hedinaraia idia dekenai. Vadaeni ia ese ia haere idia dekenai, ia gwau, “Adorahi neganai umui gwau, ‘Kerukeru be nega do ia namo, badina be guba ia kakakaka vadaeni.’ Ma dabai umui gwau, ‘Hari dina be medu do ia diho, badina be guba be kakakaka bona ia korema danu.’ Be, guba ena toana umui diba, to hari nega ena toana be umui diba lasi, a? Umui be orea dikana, ma Dirava umui laloa lasi danu. Toa umui noinoi lau dekenai, to toa ta do lau hedinaraia lasi umui dekenai. Iona, peroveta tauna ena toa sibona do umui itaia.”

Vadaeni Iesu ese ia rakatanidia, ia raka siri.

Parabole: Farisea bona Sadukea taudia edia kara

Iena diba tahua taudia ese gohu unai kahanai idia hanaia neganai, aniani idia rakatania, idia laloaboio dainai. Vadaeni Iesu ia sisiba henidia, ia gwau, “Umui emui matana umui kehoa, Farisea taudia bona Sadukea taudia edia hatubua muramura dekenai umui naria namonamo.”

Diba tahua taudia be sibodia ta ta dekenai idia hereva, idia gwau, “Inai bamona ia hereva badina be aniani ita mailaia lasi.”

Iesu be edia hereva ia diba, vadaeni ia hamaorodia, ia gwau, “Abidadama maragimaragi taudia e, badina dahaka umui herevahereva noho, aniani umui abia mai lasi dainai? Umui emui lalona do idia kehoa lasi, a? Tatau 5000 lau ubua paraoa 5 dekena amo, bona bosea hida umui hahonua, be umui laloatao lasi, a? 10 Bona tatau 4000 lau ubua paraoa 7 dekena amo, bona bosea hida umui hahonua, be umui laloatao lasi, a? 11 Edena bamona emui lalona be idia kehoa lasi? Lau be aniani totona umui dekenai lau hereva lasi, to lau hereva be inai Farisea taudia bona Sadukea taudia edia hatubua muramura do umui naria namonamo.”

12 Vadaeni edia lalona idia kehoa, ia be hatubua muramura dekenai ia hereva lasi, to Farisea taudia bona Sadukea taudia edia hadibaia dala dekenai ia hereva.

Petero ese Iesu ia gwauraia Keriso

13 Iesu be Kaisarea Filipi tano dekenai ia ginidae. Vadaeni ia ese iena diba tahua taudia dekenai ia nanadaia, ia gwau, “Taunimanima be dahaka idia gwau Taunimanima ena Natuna be daika?” 14 Idia gwau, “Haida be Ioane Bapatiso idia gwau, haida be Elia, haida be Ieremia, ma haida idia gwau oi be peroveta tauna ta.”

15 Ma ia nanadaia idia dekenai, ia gwau, “To umui be dahaka umui gwau, lau be daika?”

16 Simona Petero ia haere, ia gwau, “Oi be Keriso, Mauri Diravana ena Natuna.”

17 Iesu ia haere, ia gwau, “Simona, Iona ena natuna, oi be namo, badina be taunimanima ese oi dekenai idia hadibaia lasi, to lauegu Tamana guba dekenai ia noho ese. 18 Lau hamaoroa oi, oi be Petero, nadi ta. Inai nadi latanai lauegu ekalesia do lau haginia, bona hel ena siahu danu ese ekalesia do ia halusia diba lasi. 19 Guba Basileia ena ki do lau henia oi, vadaeni tanobada dekenai do oi koua gaudia be guba dekenai danu do idia koua, bona tanobada dekenai do oi kehoa gaudia be guba dekenai danu do idia kehoa.”

20 Vadaeni Iesu ese iena diba tahua taudia dekenai ia hereva goada, taunimanima do idia hadibaia lasi ia be Keriso.

Iesu ia gwau do ia mase bona do ia toreisi lou

21 Unai nega dekena amo, Iesu ese iena diba tahua taudia dekenai ia hadibaia hamatamaia, ia be Ierusalema dekenai do ia lao, vadaeni hanua tau badadia bona dubu biagudia bona taravatu hadibaia taudia ese hisihisi momo do idia henia, bona do idia alaia mase. To dina toi murinai be do ia toreisi lou.

22 Vadaeni Petero ese Iesu ia hakaua siri, ia sisiba henia hamatamaia, ia gwau, “Lohiabada e, unai bamona lasi. Unai bamona do idia karaia lasi oi dekenai.”

23 Iesu ena vairana be ia giroa, Petero dekenai ia gwau henia, ia gwau, “Satani e, lauegu murina kahana oi lao. Lau hamorua totona oi hereva, badina oiemu laloa be Dirava ena lasi, to taunimanima edia.”

24 Vadaeni Iesu ese iena diba tahua taudia ia hamaorodia, ia gwau, “Tau ta bema ia ura lauegu murina dekenai do ia raka, ia sibona ena ura do ia laloa lasi, to iena satauro do ia huaia, lauegu murina dekenai do ia raka. 25 Badina be sibona ena mauri do ia dogoatao noho tauna be iena mauri do ia halusia, to sibona ena mauri do ia halusia lau totona tauna, be iena mauri do ia davaria. 26 Bema tau ta ese tanobada ibounai ia abia, to iena mauri ia halusia, be edena bamona namo do ia abia? Tau ta be dahaka davana do ia henia iena mauri do ia davaria lou totona? 27 Badina be Taunimanima ena Natuna be iena Tamana ena diaridiari dekenai do ia mai, mai ena aneru momo danu, unai neganai taunimanima ta ta ibounai edia kara hegeregerena edia davana do ia henidia. 28 Umui lau hamaoroa momokani, haida idia gini inai, be do idia mase lasi, ela bona Taunimanima ena Natuna do idia itaia, mai ena Basileia danu do ia mai.”

Copyright information for `HMO