Matthew 18

Guba ena Basileia lalonai daika do ia bada?

Diba tahua taudia be Iesu dekenai idia lao, idia gwau, “Daika be Guba Basileia lalonai do ia bada herea?”

Vadaeni Iesu ese mero maragi ta ia boiria, edia huanai ia haginia. Ia gwau, “Umui lau hamaoroa momokani, bema umui emui lalona umui giroa lasi, bona memero maragi bamona do umui halaoa lasi, umui be Guba Basileia lalonai do umui raka vareai diba lasi. Unai dainai, inai mero maragi bamona do ia manau tauna be Guba Basileia lalonai do ia bada herea. Bona mero maragi inai bamona ta lauegu ladanai do ia abia dae tauna ese lau danu do ia abia dae.

Kara dikadia ese taunimanima edia abidadama idia hadikaia diba

“To inai bamona mero ta, lau dekenai ia abidadama, do ia hakererea tauna be, nadi badana ta iena aiona dekenai bema idia kwatua bona davara dekenai bema idia negea diho, vadaeni ia mase be namo. Tanobada madi ia dika, kerere gaudia dainai! Badina be kerere do idia vara, to kerere ia havaraia tauna, madi do ia dika!

“Bema oiemu imana o oiemu aena ta oi dekenai kerere ia havaraia neganai, oi utua, oi negea momokani. Ia namo mai emu imana tamona, o mai emu aena tamona, mauri dekenai do oi vareai, ia namo lasi mai emu imana ruaosi, o mai emu aena ruaosi, do ia bodo lasi hanaihanai lahi dekenai oi do idia negea diho. Oiemu matana ta oi dekenai kerere ia havaraia neganai, oi kokia, oi negea momokani. Ia namo, mai emu matana tamona mauri dekenai do oi vareai, ia namo lasi mai emu matana ruaosi danu, hel ena lahi dekenai oi do idia negea diho.

Parabole: Mamoe ia boio

10 “Umui naria namonamo, inai bamona mero maragi ta do umui ura lasi, o lulua garina. Badina be umui lau hamaoroa, guba dekenai inai maragidia idia naria anerudia be hanaihanai lauegu Tamana ena vairana idia itaia noho. 11 Badina be Taunimanima ena Natuna be idia boio taudia hamauria totona ia mai.

12 “Umui be dahaka umui laloa? Bema tau ta ena mamoe be 100, to tamona bema ia boio neganai, ia be 99 do ia rakatania lasi, ia boio gauna ororo dekenai do ia tahua lasi, a? 13 Do ia davaria neganai, umui lau hamaoroa momokani, do ia moale bada ia dekenai. To 99 idia boio lasi gaudia dekenai do ia moale bada lasi. 14 Unai bamona, emui Tamana guba dekenai ia noho, be ia ura lasi inai bamona maragina ta do ia mase.

Oiemu tadikaka ia kara dika neganai

15 “Oiemu tadikakana ese kara dikana bema ia karaia oi dekenai, do oi lao ia dekenai, iena kerere do oi hedinaraia, umui ruaosi sibona do umui herevalaia. Bema oiemu hereva ia kamonai henia neganai, oi be oiemu tadikakana ena lalona oi hamaoromaoroa vadaeni. 16 To bema oiemu hereva ia kamonai lasi, tau ta, o tau rua danu do umui lao, vadaeni oiemu samani hereva do oi hamomokania inai taudia edia vairana dekenai. 17 To umui rua o umui toi emui hereva bema ia kamonai lasi neganai, ekalesia ena hebou dekenai do umui hamaoroa. Ekalesia hebou danu ena hereva bema ia kamonai lasi, oi dekenai idau bese tauna o takisi gogoa tauna hegeregerena do oi halaoa.

18 “Umui lau hamaoroa momokani, tanobada dekenai do umui taravatua gaudia ibounai be guba dekenai danu do idia taravatua, bona tanobada dekenai maoro do umui henia gaudia ibounai be guba dekenai danu maoro do idia henia.

19 “Umui lau hamaoroa momokani, bema tanobada dekenai umui rua emui laloa do idia tamona, vadaeni mai emui laloa tamona gau ta totona do umui noinoi hebou, egu Tamana guba dekenai ia noho ese unai bamona do ia karaia umui dekenai. 20 Badina be bema lauegu ladanai tau rua o toi idia hebou gabu ta dekenai, lau danu be idia dekenai lau noho.”

Parabole: Hesiai tauna ta ese abiatorehai ia gwauatao lasi

21 Petero be Iesu dekenai ia lao, ia gwau, “Lohiabada e, lauegu tadikakana do ia hadikaia lau dekenai, bona iena dika do lau gwauatao ela bona nega hida? Nega 7, o?”

22 Iesu ia gwau, “Umui lau hamaoroa, nega 7 sibona lasi, to nega 70 x 7.

23 “Unai dainai Guba Basileia be hanua ta ena king bamona, iena hesiai taudia edia abiatorehai ia nanadaia idia dekenai. 24 Iena henanadai ia hamatamaia neganai, tau ta idia hakaua vareai, iena abiatorehai be 1,000,000 kina. 25 Iena moni ia hegeregere lasi dainai, iena biaguna ese ia hereva, ia bona iena adavana bona iena natuna do idia hoia, iena abiatorehai ena davana totona. 26 Vadaeni unai hesiai tauna be biaguna ena vairanai iena kwarana ia atoa diho, ia noinoi mai goada danu, ia gwau, ‘Nega sisina do oi henia lau dekenai, vadaeni abiatorehai ena davana ibounai do lau henia lou oi dekenai.’ 27 Vadaeni iena biaguna ese ia bogahisihisi ia dekenai, ia ruhaia, bona ena abiatorehai danu ia gwauatao.

28 “To unai hesiai tauna ia raka murimuri dekenai, iena bamona hesiai tauna ta ia davaria, ia dekena amo guna, 5 kina ia abiatorehai. Vadaeni ia dogoatao, iena aiona dekenai ia gigia, ia gwau, ‘Lau dekenai moni oi abiatorehai ena davana oi henia lou lau dekenai.’

29 “Vadaeni iena bamona be iena vairana dekenai ena kwarana ia atoa diho, ia noinoi, ia gwau, ‘Nega sisina do oi henia lau dekenai, vadaeni abiatorehai ena davana ibounai do lau henia lou oi dekenai.’ 30 To ia be ia ura lasi, vadaeni dibura ruma dekenai ia doria vareai, unuseni do ia noho ela bona iena abiatorehai davana ibounai do ia haorea.

31 “Vadaeni unai hesiai tauna danu nega tamona idia gaukara taudia haida ese unai kara idia itaia neganai, edia lalona idia hisihisi bada, vadaeni edia biaguna dekenai idia lao, sivarai ibounai idia hamaoroa ia dekenai. 32 Vadaeni iena biaguna ese ia boiria, ia gwau, ‘Oi be hesiai tauna dikana, oi noinoi dainai oiemu abiatorehai ena davana ibounai lau gwauatao. 33 Ia maoro lasi, a, bema oi bogahisihisi oiemu bamona dekenai, oi dekenai lau bogahisihisi bamona?’ 34 Ena biaguna ia badu dikadika. Ia ese iena hesiai tauna dibura dekenai ia atoa vareai, do idia panisia ela bona iena abiatorehai davana do ia haorea.

35 “Unai dainai, egu Tamana guba dekenai ia noho be unai bamona do ia karaia umui dekenai, bema umui ta ta emui kudouna dekenai emui tadikakana edia dika do umui gwauatao lasi neganai.”

Copyright information for `HMO