Matthew 22

Parabole: Headava aria

Iesu ese parabole dekena amo ma ia hereva lou idia dekenai, ia gwau,

“Guba Basileia be king ta ena kara bamona, iena natuna ena headava aria ia karaia. Taunimanima momo ia boiridia do idia mai headava aria dekenai. Aria ia hegaegae neganai, king ese hesiai taudia ia siaidia, ia boiria taudia do idia hakaua mai totona. To idia ura lasi, vadaeni aria dekenai idia mai lasi. Vadaeni iena hesiai taudia haida ma ia siaidia lou, ia gwau, ‘Lauegu boiboi dekenai do idia mai taudia umui hamaoroa: Aniani lau atoa hegaegae vadaeni, egu boromakau bona egu ubua gaudia lau alaia vadaeni. Gau ibounai idia hegaegae vadaeni. Headava ena aria totona umui mai.’

“To ma idia be idia ura lasi, ta be iena uma gabu dekenai ia lao, ta be ia lao hoihoi. To haida ese hesiai taudia idia dogoatao, idia botaia kava, vadaeni idia aladia mase. King ia kamonai, vadaeni ia badu dikadika. Iena tuari taudia ia siaidia lao, unai ala-ala taudia idia hamasea ore, bona edia hanua danu idia gabua ore. Vadaeni ia ese iena hesiai taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, ‘Headava aria ena aniani idia hegaegae vadaeni, to lau boiria taudia be idia hegeregere lasi. Unai dainai, dala badadia dekenai umui lao, umui davaria taudia do umui hamaoroa, headava aria totona do idia mai.’ 10 Vadaeni iena hesiai taudia be dala badadia dekenai idia lao, idia davaria taudia ibounai, dikadia bona namodia, idia haboua, vadaeni idia hakaua lao, aria gabuna be ia honu.

11 “King ese vadivadi taudia itaia totona ia raka vareai, bona headava dabua ia karaia lasi tauna ta unuseni ia itaia. 12 Ia nanadaia, ia gwau, ‘Turagu e, edena bamona oi raka vareai iniseni, oi be headava dabua lasi?’ To unai tau be ia hereva lasi. 13 Vadaeni king ese iena hesiai taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, ‘Unai tau ena aena bona iena imana umui kwatua, bona umui doria lao murimuri dekenai mai dibura danu, unuseni do ia tai, bona iena isena do ia koria auka masemase.’

14 “Badina be taunimanima momo be Dirava ese ia boiria, to momo lasi sibona ia abia hidi.”

Iesu idia nanadaia, takisi idia henia Kaisara dekenai, o lasi

15 Vadaeni Farisea taudia be idia sibona idia herevahereva, Iesu ena hereva dekena amo edena bamona do idia hakererea, vadaeni do idia guia. 16 Vadaeni edia diba tahua taudia, Heroda ena orea taudia danu, Iesu dekenai idia siaidia lao, idia gwau, “Hadibaia tauna e, ai diba oi be momokani tauna, Dirava ena dala oi hadibaia mai momokani danu, tau ta dekenai oi gari lasi, badina be taunimanima edia laloa dekenai oi laloa momo lasi. 17 Inai dainai, mani oi hamaoroa ai dekenai, edena bamona oi laloa? Kaisara dekenai takisi moni henia be ia maoro o lasi?”

18 To Iesu be edia dika ia diba, vadaeni ia gwau, “Koikoi taudia e, dahaka dainai umui hereva lau dekenai mai laloa koikoi danu? 19 Takisi monina ta umui mailaia, lau itaia.”

Vadaeni Roma edia moni ta idia henia.
20 Ia nanadaia idia dekenai, ia gwau, “Inai be daika ena laulau bona daika ena revareva?” Idia gwau, “Kaisara.”

21 Vadaeni idia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Kaisara ena gau, Kaisara dekenai umui henia, to Dirava ena gau be Dirava dekenai umui henia.”

22 Inai hereva idia kamonai neganai idia hoa, vadaeni idia rakatania, idau gabu dekenai idia lao.

Toreisi lou ena hereva

23 Unai dina dekenai danu, Sadukea taudia haida Iesu dekenai idia lao, unai orea taudia idia laloa be mase taudia do idia toreisi lou lasi. Vadaeni idia ese Iesu dekenai idia nanadaia, idia gwau, 24 “Hadibaia tauna e, Mose ia gwau, ‘Tau ta bema ia mase, to mai ena natuna lasi, iena vabu be iena nakimi ese do ia adavaia, natuna do ia havaraia, mase tauna ena.’ 25 Guna, aiemai huana dekenai, tadikaka ibounai be 7, vara guna tauna ia headava, vadaeni ia mase. Ia be natuna lasi dainai, inai vabu be mase tauna ena tadina ese ma ia adavaia. 26 Ma namba 2 ia lao bona namba 7 ese unai bamona sibona idia karaia. 27 Idia ibounai idia mase. Dokona neganai hahine danu ia mase. 28 To, toreisi lou neganai, inai hahine be daika ena adavana? Badina be tatau 7 idia adavaia.”

29 Iesu ia haere idia dekenai, ia gwau, “Umui be umui laloa kererekerere, badina be Buka Helaga umui diba lasi, bona Dirava ena siahu umui diba lasi. 30 Badina be toreisi lou neganai headava be lasi. Idia be Dirava ena aneru guba dekenai bamona.

31 “To mase dekena amo toreisi lou herevana be Dirava ese ia hereva umui dekenai be umui duahia lasi, a? Ia gwau, 32 ‘Lau be Aberahamo ena Dirava, Isako ena Dirava, Iakobo ena Dirava.’ Ia be mase taudia edia Dirava lasi, to mauri taudia edia.”

33 Taunimanima momo idia kamonai, vadaeni idia hoa Iesu ena hadibaia hereva dekenai.

Taravatu badana be lalokau

34 Farisea taudia idia kamonai Iesu ese Sadukea taudia edia hereva ia koua vadaeni, vadaeni idia haboua, ia dekenai nanadaia totona. 35 Idia edia huanai be taravatu hadibaia tauna ta, vadaeni ia ese Iesu dekenai koikoi dala dekenai ia nanadaia, hakererea totona, ia gwau, 36 “Hadibaia tauna e, taravatu dekenai, edena hereva be ia bada herea momokani?”

37 Iesu ia haere henia, ia gwau, “ ‘Lohiabada oiemu Dirava dekenai do oi lalokau henia mai emu lalona ibounai, mai emu lauma ibounai, mai emu kudouna ibounai.’ 38 Inai be taravatu bada herea momokani. Ia be ginigunana. 39 Iharuana be inai, ginigunana hegeregerena, ‘Oiemu badibadinai tauna dekenai oi lalokau henia, oi sibona oi lalokau henia bamona.’ 40 Inai hereva ruaosi be taravatu bona peroveta taudia edia hereva ibounai edia anina idia haboua.”

Iesu ese Farisea taudia edia hereva ia koua

41 Farisea taudia ma idia haboua, vadaeni Iesu ese ia nanadaia idia dekenai, 42 ia gwau, “Umui ese Keriso be edena bamona umui laloa, ia be daika ena natuna?”

Idia gwau, “Davida ena natuna.”

43 Ma Iesu ia gwau, “Edena bamona Davida be Lauma ese ia abia neganai, ‘Lohiabada’ ia gwauraia, badina Davida ia gwau,

44 “ ‘Lohiabada ese egu Lohiabada dekenai ia hamaoroa, ia gwau:
Lauegu imana idiba kahana dekenai do oi helai,
ela bona oi dekenai idia tuari henia taudia ibounai,
be oiemu aena henunai gaudia dekenai do lau halaoa.’

45 “To bema Davida ese Keriso ia gwauraia ‘Lohiabada,’ edena bamona Keriso be Davida ena natuna sibona?”

46 Idia ibounai be ta ese ia haere diba lasi Iesu dekenai. Unai dainai, unai dina murinai, Iesu dekenai nanadaia be idia gari, bona idia nanadaia lou lasi.

Copyright information for `HMO