Matthew 23

Taravatu hadibaia taudia bona Farisea taudia Iesu ese ia gwau henidia

Iesu ese taunimanima momo bona iena diba tahua taudia dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Taravatu hadibaia taudia bona Farisea taudia be Mose ena taravatu anina idia gwauraia noho. Unai dainai, do idia hereva henia gaudia be do umui badinaia, bona do umui karaia. To idia karaia bamona do umui karaia lasi. Badina be idia hereva, to idia karaia lasi. Badina be idia ese huaia gaudia mai metau danu idia kwatua, taunimanima edia latanai idia atoa, to edia imana kwakikwakina sibona dekena amo durua sisina idia henia lasi. Edia kara idia karaia, be taunimanima ese do idia itaia totona. Edia kwarana bona imana dekenai idia kwatua taravatu helaga ena guriguri pepadia idia habadaia, edia dabua danu idia halataia. Idia ura aria neganai be gabu namo herea dekenai idia helai, bona dubu dekenai helai gaudia namodia sibona dekenai do idia helai. Idia ura danu hoihoi gabu dekenai taunimanima ese do idia hanamodia, idia be ‘Hadibaia Taudia’ do idia gwauraia.

“To taunimanima ese umui do idia gwauraia lasi ‘Hadibaia Tauna.’ Badina be umui emui Hadibaia Tauna be tamona sibona, bona umui ibounai be tadikaka. Bona tanobada dekenai tau ta do umui gwauraia lasi emui ‘Tamana,’ badina be emui Tamana be tamona sibona, ia be guba dekenai ia noho. 10 Bona umui be ‘Hakaua Taudia’ do idia gwauraia lasi, badina be emui Hakaua Tauna be tamona sibona, Keriso inai. 11 Umui emui huanai bema tau ta ia ura ia be badana, ia be umui emui hesiai gaukara do ia karaia. 12 Sibona ena ladana ia habadaia tauna ese ladana maragina do ia abia. To sibona ia hamanaua tauna ese ladana badana do ia abia.”

Iesu ese Farisea bona taravatu hadibaia taudia edia koikoi ia gwauraia

13 “Taravatu hadibaia taudia bona Farisea taudia, kara koikoi taudia, dika do umui davaria momokani! Badina Guba Basileia ena iduara be taunimanima edia vairana dekenai umui koua. Umui be do umui raka vareai diba lasi, bona do idia raka vareai gwauraia taudia be umui ese umui koua.

14 “Taravatu hadibaia taudia bona Farisea taudia, kara koikoi taudia, dika do umui davaria momokani! Badina be vabu taudia edia ruma dekena amo kohu umui henaoa haorea. Vadaeni emui dika hunia totona, umui ese guriguri latadia umui gwauraia. Unai dainai emui davana be do ia metau.

15 “Taravatu hadibaia taudia bona Farisea taudia, kara koikoi taudia, dika do umui davaria momokani! Badina be davara bona tanobada umui hanaia, lalona giroa tauna tamona sibona do umui abia totona. Umui abia, vadaeni ia be hel ena natuna umui halaoa, vadaeni ia ese umui emui dika ia hanaia momokani.

16 “Hakaua taudia emui matana idia kepulu, dika do umui davaria momokani! Umui gwau Dubu Helaga ena ladanai do ia gwauhamata tauna ena gwauhamata be anina lasi, to Dubu Helaga ena golo ena ladanai do ia gwauhamata tauna ese iena gwauhamata do ia badinaia. 17 Kavakava bona matakepulu taudia e, edena be ia bada? Golo ia bada, a? O sedira Dubu Helaga, ia ese golo ia hahelagaia be ia bada? 18 Ma umui gwau pata helaga ena ladanai ia gwauhamata tauna ena gwauhamata be anina lasi, to pata latanai boubou gauna ia noho ena ladanai ia gwauhamata tauna ese ena gwauhamata do ia badinaia. 19 Matakepulu taudia e, edena be ia bada? Boubou gauna ia bada, a? O sedira pata helaga, ia ese boubou gauna ia hahelagaia be ia bada? 20 Unai dainai, pata helaga ena ladanai ia gwauhamata tauna ese pata helaga bona pata helaga latanai idia noho gaudia ibounai edia ladanai ia gwauhamata. 21 Bona Dubu Helaga ena ladanai ia gwauhamata tauna ese Dubu Helaga bona Dubu Helaga lalonai ia noho Diravana edia ladanai ia gwauhamata. 22 Bona guba ena ladanai ia gwauhamata tauna ese Dirava ena terona bona terona latanai ia helai Diravana edia ladanai ia gwauhamata.

23 “Taravatu hadibaia taudia bona Farisea taudia, kara koikoi taudia, dika do umui davaria momokani! Badina be aniani edia ava maragimaragi ibounai dekenai umui haria be kahana 10 umui karaia, kahana ta be boubou gauna dekenai umui halaoa. To taravatu ena hereva badadia, kota henia, bona bogahisihisi, bona abidadama, umui negea. Bema umui badinaia, bona kara namodia haida danu bema umui badinaia be ia namo. 24 Hakaua taudia e, emui matadia idia kepulu! Vasiahu dekena amo dimairi umui negea, to kamelo be umui hadonoa noho!

25 “Taravatu hadibaia taudia bona Farisea taudia, kara koikoi taudia, dika do umui davaria momokani! Badina be umui ese kapusi bona mereki edia murina kahana sibona umui huria goevagoeva, to edia lalona kahana be dadia kara bona lebulebu kara dekenai idia honu momokani. 26 Farisea taudia e, emui matana idia kepulu! Kapusi ena lalona kahana do umui hagoevaia guna, vadaeni ena murina kahana danu do ia goeva.

27 “Taravatu hadibaia taudia bona Farisea taudia, kara koikoi taudia, dika do umui davaria momokani! Badina umui be mase guria gabudia, peni dekena amo idia hakurokuroa bamona, edia murimuri kahana itaia neganai be idia namo, to edia lalonai be mase edia turiana bona miro ibounai idia honu momokani. 28 Unai bamona danu taunimanima ese umui idia itaia be kara maoromaoro taudia bamona, to emui lalona be koikoi bona kerere idia honu momokani vadaeni.”

Iesu ese Farisea taudia edia kerere davana ia gwauraia

29 “Taravatu hadibaia taudia bona Farisea taudia, kara koikoi taudia, dika do umui davaria momokani! Badina be peroveta taudia idia guria gabudia dekenai umui laloa momo, bona kara maoromaoro taudia dekenai laloatao nadi mai hairai danu umui karaia. 30 Umui gwau, ‘Aiemai sene taudia edia nega dekenai bema ai vara, peroveta taudia idia alaia dekenai durua do ai henia lasi.’ 31 Unai hereva dekena amo, umui sibona umui gwau, umui be peroveta taudia idia alaia taudia edia natuna. 32 Umui emui sene taudia edia dika umui karaia haorea noho inai. 33 Gaigai e! Koria gaigai edia natuna! Dirava ena Kota Badana dekena amo hel ena panisi edena bamona do umui heau mauri diba?

34 “Inai dainai lau ese peroveta taudia bona aonega taudia bona Buka Helaga hadibaia taudia do lau siaia umui dekenai. Vadaeni haida be do umui alaia mase, oibe, haida do umui hasatauroa. Ma haida be dubu lalonai do umui botaia, bona do umui lulua, hanua ta dekena amo ia lao ma hanua ta. 35 Unai dainai, kara maoromaoro taudia edia rarana ibounai, tanobada dekenai idia habubua, ena davana be umui emui latanai. Abela, kara maoromaoro tauna ena rarana, ia mai bona Sekaraia Berakaia ena rarana, ia be Dubu Helaga bona pata helaga edia huanai umui alaia mase. 36 Umui lau hamaoroa momokani, inai kerere ibounai edia davana be inai nega ena taunimanima ese do idia davaria!

Iesu ese Ierusalema totona ia tai

37 “Ierusalema e! Ierusalema e! Peroveta taudia oi alaia mase, bona oi dekenai Dirava ese ia siaia taudia be nadi dekenai oi hodoa. Nega momo lau ura oiemu natuna lau haboua, kokoroku hahine ese iena natuna iena hanina dekenai ia koua bamona, to oi ura lasi! 38 Inai, umui emui ruma be do ia noho kava anina lasi. 39 Badina be umui lau hamaoroa, lau do umui itaia lou lasi, ela bona do umui gwau, ‘Lohiabada ena ladana dekenai ia mai noho tauna ita hanamoa.’ ”

Copyright information for `HMO