Matthew 25

Parabole: Kekeni mai aonega, bona kekeni mai kavakava

“Unai neganai Guba Basileia be kekeni 10 bamona, edia lamepa idia abia lao, headava matamata tauna danu idia hedavari gwauraia. Kekeni 5 be mai kavakava, to kekeni 5 be mai aonega. Badina be kekeni mai kavakava ese edia lamepa idia abia neganai, be oela idia abia lao lasi. To kekeni mai aonega ese edia lamepa idia abia lao mai oela danu. Headava matamata tauna ia mai haraga lasi dainai, edia matana idia metau, vadaeni ibounai idia mahuta.

“Hanuaboi huanai tau ta ia boiboi, ia gwau, ‘Headava matamata tauna ia mai inai, umui raka mai, ia danu umui hedavari.’ Vadaeni inai kekeni ibounai idia toreisi, edia lamepa idia karaia hegaegae. Kekeni mai kavakava ese kekeni mai aonega dekenai idia noinoi henia, idia gwau, ‘Emui oela haida umui henia ai dekenai, badina aiemai lamepa be kahirakahira idia bodo.’ To aonega kekeni idia haere, idia gwau, ‘Lasi, ai bona umui be do ita hegeregere lasi garina. Namona be inai, sitoa dekenai umui lao, umui sibona emui oela do umui hoia.’ 10 Hoihoi totona idia lao noho neganai, headava matamata tauna ia ginidae, vadaeni idia hegaegae noho kekeni be ia danu headava ena aria dekenai idia raka vareai, vadaeni iduara idia koua.

11 “Gabeai kekeni haida idia mai, idia gwau, ‘Lohia e, lohia e, ai dekenai iduara oi kehoa.’ 12 To ia haere idia dekenai, ia gwau, ‘Umui lau hamaoroa momokani, lau be lau diba lasi umui.’

13 “Unai dainai, do umui naria namonamo noho. Badina dina bona hora be umui diba lasi.”

Parabole: Hesiai taudia toiosi ese moni idia naria karaia

14 “Inai bamona: Tau ta gabu daudau dekenai ia lao gwauraia, vadaeni iena hesiai taudia ia dekenai ia boiria, iena kohu ia henia idia dekenai. 15 Vadaeni ia ese ta dekenai 5000 kina ia henia, ma ta dekenai 2000 kina ia henia, ma ta dekenai 1000 kina ia henia, idia ta ta edia diba hegeregerena. Vadaeni ia lao gabu daudau dekenai. 16 Vadaeni 5000 kina ia abia tauna be ia lao, ia hoihoilaia, 5000 kina ma ia abia. 17 Inai bamona danu, 2000 kina ia abia tauna be ia lao, 2000 kina ma ia abia. 18 To 1000 kina ia abia tauna be ia lao, tano ia geia, biaguna ena moni ia guria.

19 “Nega daudau ia lao, vadaeni unai hesiai taudia edia biaguna ia giroa mai, bona idia dekenai ia nanadaia edena bamona ena moni idia naria. 20 Vadaeni 5000 kina ia abia tauna ia mai, 5000 kina ma ia mailaia, ia gwau, ‘Lohia e, 5000 kina oi henia lau dekenai. Oi itaia, inai 5000 kina haida ma lau davaria.’ 21 Iena biaguna ia haere, ia gwau, ‘Namo herea! Oi be hesiai tauna namona, kara maoromaoro tauna. Gau momo lasi oi naria namonamo dainai, gau momo edia biaguna do lau halaoa oi. Oi mai, oiemu biaguna danu do ita moale hebou.’

22 “Vadaeni 2000 kina ia abia tauna danu ma ia mai, ia gwau, ‘Lohia e, 2000 kina oi henia lau dekenai. Oi itaia, inai 2000 kina haida ma lau davaria.’ 23 Biaguna ia haere, ia gwau, ‘Namo herea! Oi be hesiai tauna namona, kara maoromaoro tauna. Gau momo lasi oi naria namonamo dainai, gau momo edia biaguna do lau halaoa oi. Oiemu biaguna danu do ita moale hebou.’

24 “Vadaeni 1000 kina ia abia tauna ia mai, ia gwau, ‘Lohia e, lau diba vadaeni oi be auka momo tauna. Oi hadoa lasi gauna be oi utua, bona oi negea lao, negea mai lasi gauna, be oi haboua. 25 Unai dainai lau gari, lau lao, oiemu 1000 kina tano dekenai lau guria. Oi itaia, vadaeni oiemu oi abia.’

26 “Iena biaguna ia haere, ia gwau, ‘Oi be hesiai tauna dikana, lahedo tauna. Oi diba vadaeni lau hadoa lasi gauna be lau utua, bona lau negea lao, negea mai lasi gauna, be lau haboua. 27 To edena bamona lauegu moni be banika taudia dekenai oi atoa lasi? Vadaeni lau giroa mai neganai, do lau abia lou, mai ena atoa kau monina danu?’ 28 Unai dainai, iena 1000 kina be ia dekena amo umui kokia, 10000 kina ia abia tauna dekenai do umui henia. 29 Badina be mai ena gau tauna, be gau momo do ia abia. To gau lasi tauna, be ia dekenai ia noho gauna do idia kokia. 30 Hesiai tauna dikana be do umui negea murimuri dekenai mai dibura danu. Unuseni do idia tai, edia isena do idia koria auka masemase.

Keriso ese taunimanima ibounai do ia kota henidia

31 “Taunimanima ena Natuna be mai ena hairai danu do ia mai, mai ena aneru helagadia danu, ena terona namo herea momokani latanai do ia helai. 32 Vadaeni bese ibounai be iena vairana dekenai do idia haboua. Vadaeni ia ese idia do ia hapararaia, mamoe naria tauna ese mamoe bona nanigosi ia hapararaia bamona. 33 Mamoe be iena idiba kahana dekenai do ia atoa, nanigosi be iena lauri kahana dekenai do ia atoa. 34 Vadaeni Lohiabada ese iena idiba kahana taudia dekenai do ia hamaoroa, do ia gwau, ‘Umui mai, egu Tamana ese ia hanamoa taudia e, Basileia umui abia, tanobada ia karaia neganai, ia ese ia karaia hegaegae umui emui. 35 Badina be lau hitolo neganai, umui ubua lau. Lau ranu mase, ranu umui henia lau dekenai. Lau be idau tauna, to umui abia dae lau. 36 Lau be dabua lasi, dabua umui atoa lau dekenai. Lau gorere neganai, egu lalona umui hanamoa. Dibura ruma dekenai lau noho neganai, lau dekenai umui vadivadi.’

37 “Vadaeni kara maoromaoro taudia ese do idia haere henia ia dekenai, do idia gwau, ‘Lohiabada e, edena negai ai itaia oi, oi hitolo, ai ubua oi, o oi ranu mase, ranu ai henia oi dekenai? 38 Edena negai ai itaia oi, oi be idau tauna, vadaeni aniani ai henia oi dekenai? O dabua lasi, vadaeni dabua ai atoa oi dekenai? 39 Edena negai ai itaia oi, oi gorere, o dibura ruma dekenai oi noho, ai vadivadi henia oi?’

40 “Vadaeni Lohiabada ese idia dekenai do ia haere, do ia gwau, ‘Umui lau hamaoroa momokani, inai lauegu tadikakana ogogami herea taudia dekenai unai bamona umui karaia neganai, be lau dekenai umui karaia vadaeni danu.’

41 “Vadaeni iena lauri kahana taudia dekenai do ia hamaoroa, do ia gwau, ‘Dika bada taudia, lau dekena amo umui raka siri, lahi do ia bodo lasi lalonai do umui lao, ia gabua hegaegae vadaeni, Satani danu mai ena aneru danu edia. 42 Badina be lau hitolo, umui ubua lasi lau. Lau ranu mase, ranu umui henia lasi lau dekenai. 43 Lau be idau tauna, lau umui abia dae lasi. Lau be dabua lasi, dabua umui atoa lasi lau dekenai. Lau gorere, bona dibura ruma dekenai lau noho neganai, umui vadivadi henia lasi lau dekenai.’

44 “Vadaeni idia danu do idia haere henia ia dekenai, do idia gwau, ‘Lohiabada e, edena negai ai itaia oi, oi hitolo, o oi ranu mase, o oi be idau tauna, o oi be dabua lasi, o oi gorere, o oi be dibura ruma dekenai oi noho, vadaeni oi dekenai durua ai henia lasi?’

45 “Vadaeni ia ese do ia haere idia dekenai, do ia gwau, ‘Umui lau hamaoroa momokani, inai ogogami taudia dekenai durua umui henia lasi neganai, lau danu umui durua lasi inai.’ 46 Unai dainai, idia be davana ia dika hanaihanai gabuna dekenai do idia lao. To kara maoromaoro taudia be mauri hanaihanai gabuna dekenai do idia lao.”

Copyright information for `HMO