Matthew 26

Iesu alaia totona dala idia tahua

Iesu be unai hereva ibounai ia hadokoa, vadaeni ia ese iena diba tahua taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Umui diba, dina rua do idia ore, Pasova ena aria do idia karaia. Unai neganai Taunimanima ena Natuna ena mase dala do idia karaia, do idia hasatauroa.”

Vadaeni dubu biagudia bona hanua tau badadia ese Hahelagaia Tauna Badana, ena ladana be Kaiapa, ena ruma dekenai idia haboua. Idia hereva hebou, Iesu do idia dogoatao hunia dala dekenai, do idia alaia mase idia gwau. To idia gwau, “Aria dina dekenai be lasi, taunimanima ese heatu do idia havaraia garina.”

Hahine ta ese Iesu ia dahua dehoro namo herea dekenai

Iesu be Betania dekenai ia noho, Simona, lepera tauna, ena ruma dekenai. Vadaeni hahine ta Iesu dekenai ia lao, nadi kavabu ta ia abia lao, ena lalonai be dehoro namo herea, ena davana be ia bada, vadaeni ia helai noho aniani totona neganai, hahine ese Iesu ena kwarana dekenai dehoro ia bubua. Iesu ena diba tahua taudia ese idia itaia, idia badu, idia gwau, “Dahaka totona inai dehoro ia negea kava? Inai dehoro ia hoia, moni momo do ia abia, vadaeni ogogami taudia dekenai ia henia be namo.”

10 Iesu be ia diba, vadaeni ia hamaoroa idia dekenai, ia gwau, “Dahaka dainai umui gwau ia kerere? Kara namo herea ia karaia vadaeni lau dekenai. 11 Ogogami taudia be nega ibounai idia noho umui dekenai, vadaeni umui ura neganai, do umui hanamoa idia dekenai. To lau be nega ibounai do lau noho lasi umui dekenai. 12 Inai dehoro dekenai lauegu tauanina ia dahua hegaegae vadaeni, lau do idia guria totona. 13 Umui lau hamaoroa momokani, inai Sivarai Namona do idia harorolaia gabudia ibounai, tanobada ena kahana kahana ibounai dekenai, inai hahine ese ia karaia gauna be do idia gwauraia, ia dekenai do idia laloa totona.”

Iuda ese Iesu ia samania

14 Unai neganai, diba tahua tauna ta, iena ladana Iuda Iskariote, be dubu biagudia dekenai ia lao. 15 Ia gwau, “Bema Iesu ena mase dala lau karaia, dahaka do umui henia lau dekenai?” Vadaeni idia ese siliva moni 30 idia henia. 16 Unai negana ia lao, Iuda ese Iesu do ia samania ena nega namona ia tahua noho.

Iesu ese Pasova ia ania, ena diba tahua taudia danu

17 Paraoa idia hatubua lasi ena aria dina ginigunana dekenai, diba tahua taudia be Iesu dekenai idia lao, idia nanadaia, idia gwau, “Edeseni Pasova do ai karaia hegaegae, vadaeni do oi ania?” 18 Iesu ia haere, ia gwau, “Hanua dekenai umui lao, tau ta dekenai do umui hamaoroa, umui gwau, ‘Hadibaia tauna ia gwau: Egu nega ia kahirakahira vadaeni, egu diba tahua taudia danu Pasova be oiemu ruma dekenai do ai ania.’ ” 19 Vadaeni diba tahua taudia be Iesu ese ia hereva henidia hegeregerena idia karaia vadaeni, Pasova ena aria idia karaia hegaegae vadaeni.

20 Adorahi neganai, Iesu be iena diba tahua taudia danu idia helai diho, idia aniani totona. 21 Vadaeni idia aniani noho neganai ia gwau, “Umui lau hamaoroa momokani, umui ta ese lauegu mase dala do ia karaia.”

22 Idia edia lalona idia hisihisi, idia ta ta idia nanadaia, idia gwau, “Lohiabada e, inai be lau, a?”

23 Ia haere, ia gwau, “Lau danu disi tamona dekenai imana ia atoa tauna ese lauegu mase dalana do ia karaia. 24 Taunimanima ena Natuna be do ia lao, Buka Helaga dekenai ia torea hegeregerena. To Taunimanima ena Natuna ena mase dala do ia karaia tauna be madi, ia be dika! Unai tau bema ia vara lasi be ia namo!”

25 Vadaeni Iuda, ia samania koikoi tauna, ese ia nanadaia, ia gwau, “Hadibaia tauna, inai be lau, a?” Iesu ia gwau, “Oi gwauraia unai.”

Lohiabada ena anibou

26 Idia aniani lalonai, Iesu ese paraoa ia abia, ia hanamoa, ia makohia, ena diba tahua taudia dekenai ia henia, ia gwau, “Umui abia, umui ania, lauegu tauanina be inai.”

27 Ma kapusi ta ia abia, ia hanamoa, ia henia idia dekenai, ia gwau, “Umui ibounai umui inua. 28 Inai be lauegu rarana, maino karaia ena rara, taunimanima momo totona do ia bubua, dika gwauatao totona. 29 Umui lau hamaoroa, inai uaina do lau inua lou lasi, ela bona dina do ia ginidae lau bona umui uaina matamatana do ita inua Dirava ena Basileia lalonai.”

30 Ane idia abia ore murinai, idia raka murimuri dekenai, Olive Ororo dekenai idia lao.

Iesu ese Petero ia hamaoroa do ia gwau, “Lau diba lasi Iesu”

31 Vadaeni Iesu ese ia hamaoroa idia dekenai, ia gwau, “Hari hanuaboi umui ibounai ese lau do umui rakatania, badina inai bamona ia torea vadaeni:

“ ‘Mamoe naria tauna do lau alaia,
vadaeni mamoe ibounai do idia heau siri,
idau gabu idau gabu dekenai.’

32 To do lau toreisi lou murinai, be do lau gunalaia umui, Galilea dekenai.”

33 Petero ese ia haere Iesu dekenai, ia gwau, “Taunimanima ibounai ese oi do idia rakatania, to lau be lasi.”

34 Iesu ese ia hamaoroa ia dekenai, ia gwau, “Momokani lau hamaoroa oi dekenai, hari inai hanuaboi, kokoroku do ia boiboi lasi, oi ese nega toi do oi hereva, ‘Lau diba lasi Iesu.’ ”

35 To Petero ia gwau, “Oi danu do ita mase nega tamona, to do lau hereva lasi inai bamona, ‘Lau diba lasi Iesu.’ ” Diba tahua taudia ibounai danu unai bamona sibona idia hereva.

Iesu ese Getesemane dekenai ia guriguri

36 Iesu be idia danu gabu ta dekenai idia ginidae, ena ladana be Getesemane. Vadaeni ia ese iena diba tahua taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Iniseni do umui helai, lau be do lau lao unuseni, guriguri totona.” 37 Vadaeni ia ese Petero, bona Sebedeo ena natuna ruaosi ia hakaudia siri. Iesu ena lalona ia metau bada herea, iena kudouna danu ia hisihisi bada. 38 Idia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Lau be egu lalona ia hisihisi bada, kahirakahira lau mase. Iniseni do umui noho, do umui naria lau danu.”

39 Sisina ma ia raka lao, vadaeni tano dekenai iena vairana ia atoa diho, ia guriguri, ia gwau, “Egu Tamana e, bema mai dala, inai kapusi lau dekena amo do oi kokia. To lauegu ura lasi, oiemu ura sibona.”

40 Iena diba tahua taudia dekenai ia giroa lao, ia davaria idia mahuta. Vadaeni Petero dekenai ia gwau henia, ia gwau, “Be, umui goada lasi, hora tamona sibona lau danu do umui naria? 41 Do umui naria, bona umui guriguri, Satani ena laloa dekenai do umui vareai garina. Emui lauma be ia ura, to emui tauanina be ia manoka vadaeni.”

42 Nega iharuana ma ia raka lao, ia guriguri, ia gwau, “Egu Tamana e, inai kapusi lau dekena amo kokia be dala lasi sedira, ela bona do lau inua, oiemu ura sibona do oi karaia.” 43 Ma Iesu ia giroa lou idia dekenai, ma ia davaria idia mahuta noho, badina edia matana idia metau.

44 Ia rakatanidia, ia giroa lao, nega ihatoina ma ia guriguri, iena guriguri herevadia be guna ia gwauraia gaudia ma ia gwauraia lou.

45 Ma ia giroa lou iena diba tahua taudia dekenai, ia gwau, “Madi, umui mahuta. Umui laga-ani, a? Vadaeni, nega ia ginidae vadaeni. Taunimanima ena Natuna be dika taudia edia imadia dekenai do idia atoa. 46 Umui toreisi, ita lao, lauegu mase dala ia karaia tauna ia mai inai.”

Iesu idia dogoatao

47 Iesu do ia hereva noho neganai, Iuda, iena diba tahua tauna ta, ia ginidae, taunimanima momo danu, mai edia tuari kaia, bona mai edia heatu audia, dubu biagudia bona hanua tau badadia ese idia siaia taudia be unai. 48 Mase dalana ia karaia tauna ese toa ta ia henia guna idia dekenai, ia gwau, “Do lau kisi henia tauna, gauna be unai, do umui dogoatao.”

49 Unai dainai, Iuda be Iesu dekenai ia raka kahirakahira lao, ia gwau, “Hadibaia tauna e, oi namo?” Vadaeni ia kisi henia.

50 Iesu ese ia hereva ia dekenai, ia gwau, “Egu turana e, oi karaia totona oi mai gauna be vadaeni do oi karaia haraga.” Vadaeni idia ese edia imana dekenai Iesu idia dogoatao.

51 Iesu ena orea tauna ta ese iena tuari kaia ia veria, Hahelagaia Tauna Badana ena hesiai tauna ta, ena taiana ia utua oho. 52 Vadaeni Iesu ese ia gwau henia, ia gwau, “Emu tuari kaia be ena gabu dekenai oi atoa lou, badina be tuari kaia idia iusilaia taudia ibounai, be tuari kaia dekenai do idia mase. 53 Oi laloa lau be siahu lasi a, lauegu Tamana bema lau noia, be ia ese aneru orea 12, bona ma haida danu do ia siaia, lau dekenai durua henia totona? 54 To bema unai bamona, Buka Helaga be edena bamona do ia momokani? Badina ia torea vadaeni, inai kara be do ia vara lau dekenai.”

55 Unai neganai Iesu ese unai taudia dekenai ia gwau henia, ia gwau, “Umui be mai tuari kaia bona mai heatu audia danu lau dogoatao totona umui mai, dadia tauna do umui dogoatao bamona. Dina ibounai lau be umui emui badibadinai lau helai noho, bona lau hadibaia noho, Dubu Helaga lalonai, to lau umui dogoatao lasi. 56 To inai gaudia ibounai idia vara vadaeni, peroveta taudia ese idia torea herevadia hamomokania totona.”

Vadaeni iena diba tahua taudia ibounai idia heau, ia sibona idia rakatania.

Kaunsolo edia vairanai Iesu ia kota

57 Vadaeni ia idia dogoatao taudia ese Hahelagaia Tauna Badana, Kaiapa dekenai Iesu idia abia lao. Unuseni taravatu hadibaia taudia bona hanua tau badadia idia haboua vadaeni. 58 Petero ese Iesu ena murinai ia lao, to ia raka kahirakahira momokani lasi, ia lao, bona Hahelagaia Tauna Badana ena ruma ariara lalonai ia raka vareai. Hesiai taudia danu ia helai, gabu tamona dekenai, dahaka do ia vara do ia itaia gwauraia.

59 Vadaeni dubu biagudia bona kaunsolo taudia ibounai ese Iesu dekenai samania koikoi idia gwauraia taudia idia tahua mai hekwarahi danu, alaia totona ena badina idia davaria gwauraia. 60 Iesu dekenai samania koikoi gwauraia taudia momo herea idia toreisi, to alaia totona ena badina ta idia davaria lasi. To gabeai koikoi taudia rua ma idia toreisi, idia gwau, 61 “Inai tau ia hereva, ia gwau, ‘Lau be mai egu siahu Dirava ena Dubu Helaga do lau kokia, bona dina toi sibona lalonai ma do lau haginia lou.’ ”

62 Vadaeni Hahelagaia Tauna Badana ese ia toreisi, Iesu ia nanadaia, ia gwau, “Oi be hereva ta lasi, a? Inai idia edia hereva oi dekenai be edena bamona?” 63 To Iesu be ia hereva lasi. Vadaeni Hahelagaia Tauna Badana ese ma ia hereva Iesu dekenai, ia gwau, “Mauri Dirava ena ladana dekenai lau hereva oi dekenai, oi hamaoroa ai dekenai, oi be Keriso, Dirava ena Natuna, o?”

64 Iesu ia haere ia dekenai, ia gwau, “Oi hereva unai. To umui ibounai dekenai lau hereva, Taunimanima ena Natuna do umui itaia, Siahu Ibounai Dirava ena imana idibana kahana dekenai do ia helai, bona guba ena ori edia latanai do ia mai.”

65 Vadaeni Hahelagaia Tauna Badana ese sibona ena dabua ia darea, ia gwau, “Dirava dekenai hadikaia hereva ia gwauraia vadaeni, ma dahaka hereva ita tahua? Dirava dekenai hadikaia hereva ia gwauraia, be umui kamonai vadaeni. 66 Umui be dahaka umui gwau?” Idia haere, idia gwau, “Do ia mase be namo.”

67 Vadaeni Iesu ena vairana latanai idia kanudi, edia imana dekenai idia botaia, idia gwau, 68 “Keriso e, bema oi be peroveta tauna, oi hamaoroa ai dekenai, daika ese ia botaia oi?”

Petero nega toi ia hereva, “Lau diba lasi Iesu”

69 Petero be ruma murimuri dekenai, ariara ena kahanai ia helai noho, vadaeni hesiai kekeni ta ia dekenai ia lao, ia gwau, “Inai, oi danu be Iesu, Galilea tauna, ena durua tauna ta, ani?”

70 To Petero be idia ibounai edia vairana dekenai ia hereva, ia gwau, “Oiemu hereva be lau diba lasi momokani.” 71 Ia be ia raka siri, ia lao magu ena iduara badibadinai. To kekeni ta ese ia itaia, vadaeni iena badibadinai taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Inai tau danu be Iesu, Nasareta tauna, ena durua tauna ta.”

72 Vadaeni mai hereva dika danu, Petero ese ia hereva lou, ia gwau, “Unai tau be lau diba lasi momokani!”

73 Nega sisina murinai, unai gabu dekenai idia gini taudia be Petero dekenai idia lao, idia gwau, “Momokani, oi be idia edia turana ta, badina be oiemu gado ese ia hedinaraia.”

74 Vadaeni Petero ese ma ia hereva dika lou, ia gwau, “Momokani, unai tau be lau diba lasi!”

Vadaeni kokoroku ta ia boiboi.
75 Vadaeni Iesu ia gwauraia hereva be Petero ia laloa, gauna inai, “Kokoroku do ia boiboi lasi neganai, oi ese nega toi do oi hereva, ‘Lau diba lasi Iesu.’ ” Vadaeni ia raka murimuri dekenai, ia tai dikadika.

Copyright information for `HMO