Matthew 28

Iesu be mase dekena amo ia toreisi lou

Sabati ia ore murinai, daba ia rere neganai, pura ena dina ginigunana, Maria, Magadala hahinena, Maria ta danu, guria gabuna itaia totona idia lao. Unai neganai tano mareremarere bada herea ia vara. Badina be Lohiabada ena aneru ese guba dekena amo ia diho, nadi badana be guria gabuna ena iduara dekena amo ia keia siri, vadaeni unai nadi ena latanai ia helai. Aneru ena vairana ia diari momokani, kevaru bamona, iena dabua danu ia kurokuro momokani, sinou bamona. Ia dekenai idia gari dainai, tuari taudia be idia heudeheude, bona mase taudia hegeregerena idia lao.

To aneru ese hahine dekenai ia hereva, ia gwau, “Umui gari lasi, badina lau diba umui be Iesu, idia hasatauroa tauna, umui tahua noho. Ia be ia noho lasi iniseni. Ia toreisi lou vadaeni, ia hamaoroa umui dekenai hegeregerena. Vadaeni, umui mai, idia atoa gabuna mani umui itaia. Vadaeni do umui lao haragaharaga, iena diba tahua taudia dekenai do umui hamaoroa ia be mase dekena amo ia toreisi vadaeni. Kamonai, ia be Galilea dekenai ia lao noho, umui do ia itaia totona. Egu hereva be unai, umui kamonai.”

Vadaeni idia ruaosi ese guria gabuna idia rakatania haragaharaga, mai gari bona mai moale bada danu, Iesu ena diba tahua taudia dekenai hadibaia totona idia heau lao.

To dala dekenai Iesu danu idia hedavari, ia hereva idia dekenai, ia gwau, “Do umui mauri!” Vadaeni idia ruaosi idia raka kahirakahira ia dekenai, ena aena dekenai idia rosia, idia tomadiho henia ia dekenai. 10 Vadaeni Iesu ia gwau, “Umui gari lasi. Umui lao, lauegu varavara taudia do umui hamaoroa, do idia lao Galilea. Unai kahana dekenai do idia itaia lau.”

Tuari taudia edia ripoti hereva

11 Idia ruaosi be idia lao neganai, tuari taudia haida danu hanua badana dekenai idia lao, inai idia vara gaudia ibounai dubu biagudia dekenai idia hamaoroa. 12 Vadaeni inai dubu biagudia be hanua tau badadia danu idia hereva hebou. Gabeai tuari taudia dekenai moni momo herea idia henia, 13 idia gwau, “Do umui gwau, ‘Iena diba tahua taudia be hanuaboi idia mai, ai mahuta neganai iena tauanina idia henaoa.’ 14 Bema gavana ese inai sivarai do ia kamonai, ai ese do ai hereva henia, ena lalona do ai hanamoa, kerere ta do umui davaria lasi.”

15 Unai dainai, tuari taudia ese moni idia abia, vadaeni idia dekenai idia hadibaia hegeregerena idia hereva. Inai sivarai be Iuda taudia ese idia gwauraia loaloa ia mai bona harihari danu.

Iesu ese diba tahua taudia dekenai ia hedinaraia

16 Diba tahua taudia 11 be idia lao Galilea dekenai, ororo ta, Iesu ese ia gwauraia guna do idia hedavari gabuna dekenai. 17 Unuseni idia ese Iesu idia itaia, vadaeni idia tomadiho ia dekenai. To haida be idia laloa daradara. 18 Vadaeni Iesu ia raka kahirakahira idia dekenai, ia hereva henia idia dekenai, ia gwau, “Siahu ibounai guba dekenai bona tanobada dekenai be lau dekenai ia henia vadaeni. 19 Unai dainai do umui lao, bese ibounai be diba tahua taudia do umui halaoa, bona Tamana, Natuna, bona Lauma Helaga ena ladanai do umui bapatiso henia idia dekenai. 20 Bona idia dekenai do umui hadibaia, umui dekenai lau henia hereva ibounai be do idia badinaia. Bona do umui kamonai bona laloa noho, lau be hanaihanai umui danu ita noho ela bona tanobada dokona.”

Copyright information for `HMO