Matthew 5

Iesu ia haroro ororo dekenai

Iesu ese taunimanima momo ia itaia neganai, ororo ta dekenai ia daekau, unuseni ia helai diho. Iena diba tahua taudia ese ia dekenai idia haboua mai. Vadaeni ia hadibaia hamatamaia, ia gwau:

Kara namodia momokani, Iesu ia herevalaia

“Hekokoruku lasi momokani taudia be idia namo, badina Guba Basileia be idia edia.

“Tai noho taudia be idia namo, badina Dirava ese do ia hanamodia.

“Dagedage lasi taudia be idia namo, badina tanobada do idia abia.

“Dirava ena kara maoromaoro idia ura dikadika idia karaia taudia be idia namo, badina be Dirava ese boga kunu do ia henidia.

“Bogahisihisi henia taudia be idia namo, Dirava ena bogahisihisi do idia davaria.

“Edia lalona goevagoeva taudia be idia namo, badina idia ese Dirava do idia itaia.

“Taunimanima huanai maino idia karaia taudia be idia namo, badina be Dirava ese do ia gwauraia idia be iena natuna.

10 “Dirava ena kara maoromaoro idia karaia dekena amo hisihisi idia abia taudia be idia namo, Guba Basileia be idia edia.

11 “Bema egu murinai umui raka dainai idia hadikaia umui, bona idia hisihisi henia umui, bona hereva dika mai koikoi danu idia gwauraia loaloa umui totona lau dainai, umui danu namo. 12 Umui moale bada momokani, badina emui davana guba dekenai ia bada, badina be unai bamona danu, peroveta taudia gunadia be taunimanima ese idia dagedage henia.

Damena bona diari

13 “Umui be tanobada taunimanima edia damena. Bema damena ena mamina ia ore, dahaka ese iena mamina do ia havaraia lou? Ia be namo lasi gauna, vadaeni taunimanima ese dohore idia negea, bona edia aena dekenai do idia moia loaloa.

14 “Umui be tanobada taudia ibounai edia diari. Ororo dekenai ia noho hanua be ia hunia diba lasi. 15 Lamepa idia gabua neganai, maua ena henunai do idia atoa lasi, to lamepa gabuna dekenai do idia atoa, vadaeni ena diari be ruma taudia ibounai do idia itaia. 16 Umui emui diari taunimanima edia vairana dekenai unai bamona do umui hedinaraia, vadaeni umui emui kara namodia do idia itaia neganai, umui emui Tamana guba dekenai do idia hanamoa.

Dirava ena Taravatu Iesu ia herevalaia

17 “Umui laloa lasi lau be Mose ena taravatu bona peroveta herevadia hadikaia totona lau mai. Hadikaia lasi, to hamomokania totona lau mai. 18 Kamonai namonamo, harihari ela bona guba bona tanobada do idia noho lasi neganai, taravatu ena leta ta o ena koma ta do ia boio lasi, ela bona gau ibounai do idia hamomokania. 19 Unai dainai, tau ta ese taravatu maragimaragi ta bema ia makohia, bona taunimanima ia hadibaia unai bamona do idia karaia, ia be Guba Basileia lalonai do ia maragimaragi. To bema tau ta ese taravatu ia dogoatao noho, bona unai bamona ia hadibaia taunimanima dekenai, ia be Guba Basileia lalonai do ia bada. 20 Umui lau hamaoroa, umui emui kara maoromaoro ese taravatu hadibaia taudia bona Farisea taudia edia kara bema ia hereaia lasi, umui be Guba Basileia lalonai do umui raka vareai diba lasi, lasi bona lasi momokani.

Badu kara dekenai

21 “Umui kamonai vadaeni, sene taudia dekenai idia hamaoroa, idia gwau, ‘Umui alaia lasi, bona alaia tauna be kota biaguna ese do ia kota henia.’ 22 To lau ese lau hamaoroa umui, iena tadikakana do ia badu henia tauna be dohore kota biaguna ese do ia kota henia, bona iena tadikakana do ia hereva dika henia tauna be Kaunsolo taudia edia vairana dekenai do ia lao. Bona iena tadikakana be kavakava anina lasi do ia gwauraia tauna, be lahi ia araia gabuna dekenai do ia lao.

23 “Unai dainai, oiemu harihari gauna pata helaga dekenai oi atoa gwauraia neganai be do oi laloa guna, oiemu tadikakana dekenai mai emu kerere. 24 Bema unai bamona, oiemu harihari gauna pata helaga ena vairana dekenai do oi rakatania, oi lao, oiemu tadikakana danu maino do umui ruaosi karaia guna, gabeai oi giroa lou, oiemu harihari gauna Dirava dekenai do oi henia.

25 “Oi dekenai ia samani henia tauna danu maino do umui karaia haraga, kota henia totona dala dekenai umui ruaosi do raka lao neganai, badina be inai tauna ese kota biaguna ena imana dekenai oi do ia atoa garina. Kota biaguna ese dibura ruma naria tauna ena imana dekenai oi do ia atoa garina, dibura ruma naria tauna ese dibura ruma lalonai oi do ia koua garina. 26 Lau hamaoroa momokani oi, unai gabu dekena amo do oi raka siri lasi, ela bona ena davana do oi haorea momokani.

Headava hadikaia karana

27 “Umui kamonai vadaeni, sene taudia dekenai idia hamaoroa, idia gwau, ‘Umui heudahanai lasi.’ 28 To lau ese umui lau hamaoroa, bema tau ta ese hahine ta do ia itaia noho matana dekenai, ela bona iena lalona dekenai do ia ura dikadika, iena kudouna dekenai unai tau be ia heudahanai vadaeni.

29 “Oiemu matana idiba kahana ese bema kerere ia havaraia oi dekenai, oiemu imana dekenai oi kokia, oi negea momokani, badina oiemu tauanina ena kahana ta bema ia boio be ia dika sisina, to oiemu tauanina ibounai lahi ia araia gabuna dekenai do idia negea vareai, be ia dika herea momokani. 30 O oiemu imana idiba kahana ese bema kerere do ia havaraia oi dekenai, oi utua, oi negea momokani, badina be oiemu tauanina ena kahana ta do ia boio be dika sisina, to oiemu tauanina ibounai lahi ia araia gabuna dekenai do idia negea vareai, be ia dika herea momokani.

Adavana negea karana

31 “Bona sene taudia ma idia gwau, ‘Ena adavana do ia negea tauna ese hadokoa pepana do ia henia ia rakatania totona.’ 32 To lau hereva umui dekenai, bema tau ta ena adavana ia heudahanai lasi, to unai tau ese ia negea, bona iena negea kara dainai hahine be ia headava lou neganai, hahine be ia heudahanai, bona unai hahine do ia adavaia lou tauna be ia danu ia heudahanai.

Gwauhamata dekenai

33 “Umui kamonai vadaeni, sene taudia dekenai idia hamaoroa, idia gwau, ‘Umui gwauhamata koikoi lasi, to umui emui gwauhamata Lohiabada dekenai umui hamomokania.’ 34 To lau ese umui lau hamaoroa, umui gwauhamata neganai, hereva auka do umui gwauraia lasi, Guba ena ladanai lasi, badina unai be Dirava ena helai gabuna. 35 Tanobada ena ladanai lasi, badina ia be Dirava ena aena edia moia gauna. Ierusalema ena ladanai lasi, badina ia be King badana ena hanua. 36 Oiemu kwarana dekenai danu oi gwauhamata henia lasi, badina be oiemu huina tamona hakurokuroa totona o hakoremaia totona be oi karaia diba lasi. 37 Unai dainai inai bamona oiemu hereva do oi gwauraia, ‘Oibe’ sibona, o ‘Lasi’ sibona. Hereva haida ma oi gwauraia be Satani dekena amo idia mai.

Oi dekenai ia hadikaia tauna ena davana karaia lasi

38 “Umui kamonai vadaeni, idia hamaoroa, idia gwau, ‘Matana ena davana be matana, isena ena davana be isena.’ 39 To lau ese umui lau hamaoroa, umui dekenai dika ia karaia tauna ena dika davana umui henia lasi. Bema oiemu vairana idiba kahana be tau ta ese ia botaia neganai, oiemu vairana lauri kahana danu oi henia ia botaia be ia namo. 40 Bema tau ta do ia kota henia oi dekenai, oiemu dabua abia totona, oiemu rami danu do oi henia. 41 Sedira tuari tauna ta ese oi do ia hamaoroa, ‘Kilomita ta dekenai lauegu kohu do oi huaia,’ vadaeni, kilomita rua do oi huaia. 42 Ia noinoi tauna be do umui henia, bona umui dekenai ia abiatorehai gwauraia tauna ena ura gauna do umui henia.

Badu henia taudia dekenai lalokau henia

43 “Umui kamonai vadaeni, guna idia gwau, ‘Emui turadia dekenai umui lalokau henia, to badu henia taudia dekenai do umui badu henia.’ 44 To lau ese umui lau hamaoroa, umui dekenai idia badu henia taudia do umui lalokau henia, bona umui dekenai idia dagedage henia taudia dainai do umui guriguri. 45 Unai dekena amo emui Tamana guba dekenai ia noho ese iena natuna do ia halaoa umui. Badina be ia ese kara dika taudia bona kara namo taudia edia latanai dina ena diari ia henia noho. Medu danu kara maoro taudia bona kara kerere taudia edia latanai ia siaia diho. 46 Bema umui idia lalokau henia taudia sibona dekenai do umui lalokau henia, dahaka dainai umui laloa Dirava be umui do ia hanamoa? Kara dika taudia ese danu unai bamona idia karaia noho. 47 Bema emui turana sibona do umui hanamoa, emui namo be edena bamona do ia bada? Dika taudia danu unai bamona idia karaia noho. 48 Unai dainai umui be do umui maoromaoro momokani, umui emui Tamana guba dekenai ia noho ia maoromaoro momokani bamona.

Copyright information for `HMO