Matthew 9

Iesu ese dika ia gwauatao

Iesu ese vanagi ta dekenai ia guia, ia hanaia gohu unai kahana dekenai, iena hanua korikori dekenai ia ginidae. Gorere tauna ta ia marere diba lasi, geda dekenai ia hekure, be Iesu dekenai idia huaia lao. Iesu ese idia edia abidadama ia itaia, vadaeni gorere tauna ia hamaoroa, ia gwau, “Natuna e, oi goada, oiemu karadika be lau gwauatao vadaeni.”

Vadaeni taravatu hadibaia taudia haida sibona dekenai idia laloa, idia gwau, “Inai tau ese Dirava ia hadikaia.”

Iesu be edia laloa ia diba, vadaeni ia gwau, “Badina be dahaka umui laloa kerere? Edena be ia haraga, lau gwau, ‘Emu dika lau gwauatao vadaeni,’ o bema lau gwau, ‘Oi toreisi, emu geda oi lokua, oi raka’? To do umui diba Taunimanima ena Natuna be mai siahu danu tanobada dekenai, dika do ia gwauatao.” Vadaeni ia ese gorere tauna ia hamaoroa, ia gwau, “Oi toreisi, oiemu geda oi lokua, oiemu ruma dekenai oi lao.”

Vadaeni ia toreisi, iena ruma dekenai ia lao. Taunimanima momo ese idia itaia, vadaeni idia hoa, bona Dirava idia hanamoa, ia ese siahu unai bamona taunimanima dekenai ia henia dainai.

Iesu ese Mataio ia boiria

Iesu ia raka lao neganai, tau ta ia itaia takisi ruma dekenai ia helai noho, iena ladana be Mataio. Vadaeni ia dekenai Iesu ia gwau, “Lauegu murinai oi raka.” Vadaeni Mataio ia toreisi, Iesu ena murinai ia raka lao.

10 Iesu be Mataio ena ruma dekenai ia aniani, vadaeni takisi gogoa taudia bona kara dika taudia momo idia lao, Iesu bona iena diba tahua taudia danu idia aniani hebou. 11 Farisea taudia idia itaia, vadaeni Iesu ena diba tahua taudia dekenai idia nanadaia, idia gwau, “Umui emui hadibaia tauna be dahaka dainai takisi gogoa taudia bona dika taudia danu gabu tamona dekenai idia aniani hebou?”

12 To Iesu ia kamonai, vadaeni idia ia hamaoroa, ia gwau, “Goada taudia ese be dogeta do idia tahua lasi, to gorere taudia sibona. 13 Umui lao, inai Buka Helaga hereva ena anina do umui laloa, inai bamona ia torea: ‘Lau be bogahisihisi lau ura, to boubou gauna be lau ura lasi.’ Badina be kara maoromaoro taudia boiria totona lau mai lasi, to kara dika taudia boiria totona lau mai.”

Aniani ania lasi taravatuna

14 Vadaeni Ioane ena diba tahua taudia be Iesu dekenai idia lao, idia gwau, “Dahaka dainai ai bona Farisea taudia be aniani ania lasi taravatu nega ai badinaia, to oiemu diba tahua taudia be aniani ania lasi taravatu nega idia badinaia lasi?”

15 Iesu ia haere idia dekenai, ia gwau, “Headava matamata tauna be iena turana danu ia noho neganai be do idia taitai, a? To nega ta headava matamata tauna be idia dekena amo do ia abia siri, unai neganai aniani ania lasi ena taravatu nega do idia badinaia.

16 “Dabua matamata sisina maragina dekena amo dabua gunana ena darea gabuna do idia koua diba lasi. Bema unai bamona idia karaia be dabua matamata sisina maragina be, dabua gunana dekena amo do ia darea, vadaeni do ia kokia, bona ena darea gabuna do ia bada. 17 Uaina matamata be kopina gunana dekenai do idia udaia lasi. Bema unai bamona idia karaia, uaina matamata ese kopina do ia hapoua, vadaeni uaina bona kopina do idia dika nega tamona. To uaina matamata be kopina matamata dekenai idia udaia, vadaeni idia ruaosi do idia namo.”

Iesu ese lohia ena kekeni ia hamauria, bona hahine ta ese Iesu ena dabua ia dogoatao

18 Iesu ese idia dekenai ia hereva noho neganai, lohia ta ia ginidae, ia tomadiho henia, ia gwau, “Egu natuna kekeni be harihari ia mase vadaeni. Mani ita lao, iena kopina dekenai do oi dogoatao, vadaeni do ia mauri.”

19 Iesu ia toreisi, iena murinai ia raka, mai ena diba tahua taudia danu.

20 Hahine ta, ena gorere be rara ia diho, lagani 12 unai bamona ia gorere, Iesu ena murinai ia raka, iena dabua duduna dekenai ia dogoatao. 21 Badina be iena lalona ia gwau, “Bema iena dabua lau dogoatao sibona be do lau namo.”

22 Iesu ese iena vairana ia giroa, ia itaia, ia gwau, “Egu natuna e, oi goada, oiemu abidadama ese ia hanamoa vadaeni oi.” Unai dainai unai negana ia lao, hahine be ia namo vadaeni.

23 Iesu be inai lohia tauna ena ruma dekenai ia daekau, vadaeni miusiki taudia bona taitai taudia ese regena bada idia karaia, ia itaia. 24 Vadaeni ia hamaorodia, ia gwau, “Ibounai umui raka siri murimuri dekenai, kekeni be ia mase lasi, inai be ia mahuta.”

To idia ese idia kiri Iesu dekenai.
25 To ia ese taunimanima ia doridia murimuri dekenai. Vadaeni Iesu ia raka vareai, kekeni ena imana ia abia, ia veria isi, vadaeni kekeni ese ia toreisi. 26 Inai sivarai be unai tano ibounai dekenai idia gwauraia loaloa.

Iesu ese matakepulu taudia rua ia hanamoa

27 Iesu be unai dala dekena amo ia raka lao neganai, matakepulu taudia rua be iena murina dekenai idia raka, mai boiboi bada danu, idia gwau, “Davida ena natuna e, oi bogahisihisi ai dekenai.”

28 Iesu be ruma dekenai ia raka vareai, vadaeni inai matakepulu taudia ruaosi danu ma idia daekau. Vadaeni ia ese ia nanadaia idia dekenai, ia gwau, “Lau dekenai umui abidadama henia, inai bamona kara lau karaia diba?”

Idia gwau, “Lohiabada e, oibe.”

29 Vadaeni Iesu ese edia matana ia dogoatao, ia gwau, “Umui emui abidadama hegeregerena, unai bamona lau karaia umui dekenai.” 30 Vadaeni edia matana idia kehoa. Vadaeni Iesu ia hereva goada idia dekenai, ia gwau, “Inai kara be tau ta dekenai do umui hamaoroa lasi.”

31 To idia be idia raka murimuri dekenai, bona Iesu ena sivarai be unai tano ibounai dekenai idia gwauraia loaloa.

Iesu ese hereva diba lasi tauna ta ia hanamoa

32 Unai taudia idia rakatania lao neganai, taunimanima haida ese tau ta idia abia lao Iesu dekenai. Unai tau ena lalona dekenai be lauma dika ia noho dainai, ia hereva diba lasi. 33 Iesu ese lauma dikana ia lulua murimuri dekenai, vadaeni hereva diba lasi tauna be ia hereva. Taunimanima ibounai idia hoa, idia gwau, “Kara inai bamona nega ta idia hedinarai lasi Israela dekenai!”

34 To Farisea taudia idia gwau, “Lauma dikadia edia lohia ena siahu dekenai ia ese lauma dikadia ia lulua.”

Iesu ese taunimanima dekenai ia bogahisihisi

35 Iesu be hanua badadia bona hanua maragidia dekenai ia loaloa, edia dubu lalonai ia hadibaia karaia, Basileia ena Sivarai Namona ia harorolaia, gorere taudia bona hisihisi taudia ibounai ia hanamoa. 36 Taunimanima momo Iesu ese ia itaia, vadaeni ia bogahisihisi idia dekenai, badina be edia tauanina idia manokamanoka, bona idia lao idau gabu idau gabu dekenai, mamoe idia naria lasi bamona. 37 Vadaeni Iesu ese iena diba tahua taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Uiti ena anina abia negana ia ginidae vadaeni, to utua taudia be momo lasi. 38 Uma ena biaguna dekenai umui noinoi, ia ese utua taudia ma haida do ia siaia, iena uiti do idia utua.”

Copyright information for `HMO