Micah 4

Lohiabada ese taunimanima ibounai edia king do ia lao

Nega gabeai dinadia neganai,
Dubu Helaga ia gini ena ororo,
be ataiai herea do ia lao.
Ororo ibounai edia lata be ia ese do ia hanaia.
Bese idauidau taudia momo,
be inai ororo dekenai do idia mai.
Bona idia ese do idia gwau,
“Lohiabada ena ororo dekenai do ita lao,
Israela taudia edia Dirava ena Dubu Helaga be unuseni.
Badina ia ura ita karaia gaudia,
be ia ese ita do ia hadibaia.
Ita ese Dirava ena ura dalana dekenai do ita raka,
badina be Lohiabada ena hadibaia hereva,
be Ierusalema dekena amo ia mai noho.
Siona dekena amo Lohiabada ese,
iena bese taudia ia hereva henidia noho.
Ia ese bese idauidau edia huanai,
edia heai do ia hamaoromaoroa.
Bese badadia, kahirakahira, bona daudau idia noho,
edia hepapahuahu ia ese do ia haorea.
Idia ese edia tuari kaia,
be hama dekenai do idia botaia,
bona tano geia auridia do idia halaoa.
Bona edia io danu be hama dekena amo,
au rigidia utua kaia do idia halaoa.
Bese idauidau ese tuari do idia karaia lou lasi,
ma idia ese tuari ena dala do idia tahua lou lasi.
Taunimanima ta ta ibounai,
be maino dekenai do idia noho.
Ta ta ese sibona edia vain uma bona fig audia,
be do idia naria noho,
bona tau ta ese idia do ia hagaria lasi.
Siahu Ibounai Lohiabada ese inai bamona ia gwauhamata vadaeni.”
Bese ta ta ibounai ese sibodia edia dirava, edia dirava idia tomadiho henia bona kamonai henia. To ita ese Lohiabada, iseda Dirava do ita tomadiho henia, bona kamonai henia, ela bona hanaihanai.

Israela taudia be idau tano taudia edia guia dekena amo do idia giroa mai

Lohiabada ia gwau, “Nega be ia mai noho, lau ese idia lau panisia, bona mai guia danu idau tano dekenai idia noho taudia, be do lau haboua lou. Inai bese be mai edia manoka, bona edia tano dekena amo daudau idia noho. To idia do mauri noho taudia dekena amo, bese badana ta do lau hamatamaia lou, bona bese badana ta idia do lau halaoa. Lau ese Siona Ororo dekenai idia do lau gunalaia, unai neganai ela bona hanaihanai.”

Bona oi, Ierusalema hanua e, Dirava be oi dekenai ia noho, bona oiemu taunimanima be ia ese ia naria, mamoe naria tauna ese iena mamoe ia naridia bamona. Oi be oiemu tano ena hanua badana dekenai ma do lau halaoa lou. Ierusalema e, badina dahaka oi tai bada herea? Badina dahaka oi hisihisi noho, hahine ese natuna ta kahirakahira ia havaraia neganai bamona? Oi be mai oiemu king ta lasi, a? Oiemu aonega taudia idia mase vadaeni, a?

10 Umui Ierusalema taudia e, do umui boiboi bona tai, emui tauanina do umui giroagiroa, hahine ta, natuna ia havaraia noho bamona. Badina hari umui ese hanua do umui rakatania, bona rei kavakava tano dekenai do umui noho. Bona idia ese umui do idia abia lao Babulonia dekenai. To unai gabu dekenai Lohiabada ese umui idia tuari henia taudia edia siahu dekena amo umui do ia hamauria. 11 Bese momo edia tuari taudia ese idia haboua vadaeni, umui do idia tuari henia gwauraia. Idia gwau, “Ierusalema hanua do ita hadikaia ore! Ita ese inai hanua ena dika do ita itaia!”

12 To unai bese idauidau taudia ese Lohiabada ena laloa idia diba lasi. Idia diba lasi ia ese idia do ia haboua, do ia panisidia, taunimanima ese uiti idia botaia bamona, uiti ena momoru idia kokia neganai.

13 Lohiabada ia gwau, “Umui Ierusalema taudia e, do umui toreisi, umui idia tuari henia taudia do umui panisidia! Lau ese umui do lau hagoadaia, emui goada be boromakau mai ena auri doana bona auri labora aena bamona. Umui ese bese momo do umui halusia. Bona unai bese ese tuari dekena amo idia abia kohu momo, be umui ese lau dekenai do umui henia. Lau be Lohiabada, tanobada ibounai ena Lohiabada.”

Copyright information for `HMO