Micah 5

Ierusalema taudia e, umui toreisi, emui tuari taudia do umui haboua! Idau bese tuari taudia ese umui idia hagegea noho, Israela ena gunalaia tauna idia tuari henia gwauraia!

Dirava ia gwauhamata, Hamauria Tauna ta Betelehema dekenai do ia vara

Lohiabada ia gwau, “Betelehema Eparata, Iuda ena hanua ibounai edia huanai oi be maragi momokani. To oi dekena amo Lohia Badana ta do ia vara, bona ia ese Israela do ia biagua, egu ladana dekenai. Iena tubuna bona iena iduhu be gunaguna idia noho, ia mai bona hari danu.”

Dirava ese idau bese taudia edia siahu henunai iena bese Israela do ia rakatania, ela bona negana ia ginidae, hahine ta, Dirava ese ia abia hidi hahine ese iena natuna mero ta do ia havaraia. Unai murinai, inai mero ena varavara taudia be tano idauidau momo dekena amo do idia giroa mai, bona edia bese danu do idia haboua lou, edia tano dekenai.

Inai Lohia ia ginidae neganai, ia ese iena bese taudia do ia gunalaia, mai goada bona mai King ena siahu danu. Inai goada be Lohiabada dekena amo ia mai goadana, bona inai King ena siahu be Dirava, Lohiabada sibona ena. Iena bese taudia edia noho mauri be do ia namo, mai edia gari lasi, badina be bese idauidau taudia ibounai ese inai Lohia ena siahu do idia diba. Inai Lohia ese maino do ia havaraia.

Dirava ese iena bese do ia hamauria, bona idau bese taudia do ia hadikaia

Asuria tuari taudia ese iseda tano do idia vareai kava, bona iseda hanua edia magu idia makohia neganai, ita ese mamoe naria taudia 7 do ita haginia, bona taunimanima gunalaia taudia 8.
Bona idia ese tuari ena goada dekena amo Asuria do idia halusia, oibe, Nimiroda ena tano do idia biagua. Idia ese Asuria taudia dekena amo ita do idia hamauria, iseda tano idia vareai kava neganai.

Israela taudia, idia do mauri noho taudia be bese idauidau edia huanai do idia noho, Lohiabada ese ia siaia hanuaboi ena paripari namona bamona. Israela taudia ese tanobada taudia do idia hanamoa, medu ese rei ia hanamoa bamona. Bona inai Israela taudia ese Dirava dekena amo durua do idia abia, taunimanima dekena amo lasi.

Inai Israela taudia, bese idauidau edia huanai idia noho, be laiona, uda dekenai ia noho bamona, ia ese boroma bona mamoe ania totona ia labana noho. Ia be mamoe edia magu ia vareai, ia ese mamoe ia dogoatao, ia daredia dikadika, bona tau ta ese mamoe ia durudia diba lasi. Inai bamona dala dekenai Israela ese, ia dekenai idia tuari henia taudia do ia halusia, bona do ia hadikadia ore momokani.

10 Lohiabada ese Israela taudia ma ia hamaoroa, ia gwau, “Unai dinadia lalonai lau ese emui tuari gaudia do lau hadikaia ore. Emui hosi do lau abia lao, bona emui kariota be do lau haorea momokani. 11 Bona emui hanua edia magu ibounai do lau kokia, emui kohoro, hunia gabudia, danu do lau kokia ore. 12 Lau ese emui meamea gaudia do lau hadikaia ore, emui meamea taudia edia kara danu do lau haorea.

13 “Lau ese emui dirava koikoi bona emui nadi du helagadia, umui tomadiho henidia gaudia do lau hadikaia ore. Bona umui sibona umui karaia gaudia dekenai do umui tomadiho henia lou lasi. 14 Lau ese unai hahine dirava Asera ena kaivakuku do lau veria diho, bona emui hanua do lau hadikaia. 15 Bona egu badu siahu bada momokani dekena amo, lau ese lau dekenai idia kamonai henia lasi besedia ibounai edia kerere davana do lau henia.”

Copyright information for `HMO