Nahum 2

Nineva hanua badana ia moru

Nineva e, haida ese oi idia tuari henia noho inai!
Oi do idia hadikaia ore taudia,
be idia ginidae vadaeni.
Oiemu magu do oi gimaia,
bona emu raka vareai dala do oi naria!
Tuari totona do oi gini hegaegae!

Momokani, guna Asuria tuari taudia ese Israela idia hamanokaia momokani. To hari Lohiabada ese Israela dekenai goada ia henia lou vadaeni inai.

Nineva hanua idia tuari henia gwauraia taudia,
edia kesi be kakakaka.
Edia tuari dabua danu be kakakaka.
Edia kariota edia laini idia haboua,
bona idia gini hegaegae noho neganai,
kariota edia auri be idia diaridiari noho, lahi bamona!
Edia hosi idia heudeheude noho,
tuari be kahirakahira dainai.
Kariota momo be hanua ariara dekenai idia noho.
Idia heau lao, bona heau mai noho.
Kede bamona idia diaridiari noho,
ma edia toana bona edia haraga be kevaru bamona.

King ese iena tuari biagudia ia boiria hebou,
idia heau vaira neganai,
idia moru kava, moru kava noho.
Tuari taudia ese hanua ena magu,
dekenai idia heau lao,
magu hadikaia au latadia edia vairanai,
be kesi badana idia haginia noho.
Sinavai ena ranu ia koua iduara idia kehoa vadaeni,
bona king ena ruma noho taudia,
be idia gari bada herea noho.
Nineva ena kwini hahine ena dabua idia kokia,
bona mai guia danu idia abia lao.
Iena hesiai kekenidia be ia totona idia tai noho,
pune manu edia tai bamona.
Madi, mai lalohisihisi danu,
sibodia edia kemedia idia botaia noho.
Ranu ia haboua gabuna ena magu ia makohia neganai,
ranu momo ia heau lao bamona,
Nineva taudia ese unai bamona danu,
be edia hanua dekena amo idia heau lao noho.
Haida idia boiboi, idia gwau,
“Do umui gini, do umui gini!”
To idia ta ese ia giroa lou lasi.

Nineva ena siliva do umui dadia!
Ena golo danu do umui dadia!
Ena kohu namodia be momo herea!
10 Nineva be idia hadikaia ore vadaeni,
ia be anina lasi momokani!
Taunimanima edia kudoudia idia manoka lao,
gari bada dainai.
Edia tuidia idia heudeheude noho,
edia goada ia ore.
Edia vairadia be idia laboralabora lao noho.

11 Guna idia gwau inai hanua,
be laiona ena noho gabuna, ani?
Harihari unai laiona ena guri be edeseni?
Laiona ena natuna edia nadi kohua be edeseni?
Laiona tau bona laiona hahine idia noho gabuna,
bona edia natudia unuseni idia noho,
ta ese ia hagaridia lasi gabuna be edeseni?
12 Laiona ese boroma idauidau ia alaia.
Ia ese boroma ena hidiona ia darea maragimaragi,
iena hahine bona natudia totona.
Ia ese iena guri be vamu dekenai ia hahonua.

13 Lohiabada, Siahu Ibounai Dirava ia gwau, “Nineva e, lau ese oi lau dagedage henia noho inai. Oiemu kariota be do lau gabua ore. Oiemu tuari taudia be tuari lalonai do idia mase. Bona oi ese idau bese taudia dekena amo oi abia kohudia be oi dekena amo do lau abia lou. Oiemu siahu ena regena bada be tanobada taudia ese do idia kamonai lou lasi.”

Copyright information for `HMO