Nahum 3

Nineva be idia hadikaia ore

Taunimanima edia rarana oi bubua hanua e,
koikoi dekenai oi honu noho.
Oi ese dika do oi davaria momokani!
Oi be tuari dekena amo oi abia kohu,
dekenai oi honu noho.
Oiemu dadia karadia idia doko lasi.
Kamonai! Hosi kwadia varona,
bona kariota edia uili,
edia regena idia daekau noho.
Hosi bona kariota idia heau haraga noho.
Hosi guia taudia idia heau vaira noho.
Edia tuari kaia bona io idia marere haraga,
unai dainai idia diaridiari noho.
Taunimanima momo idia mase noho.
Mase tauanidia be idia haboua bada herea noho.
Mase tauanidia be duahia diba lasi.
Idia dainai taunimanima idia raka mai hekwarahi bada danu.
Nineva e, ariara hahine e,
oi ese oiemu dika davana oi abia noho inai, ani?
Oi be mai emu hairaina,
bona mai emu meamea dikadia danu.
Oiemu ariara karadia dekena amo,
basileia idauidau oi koidia,
bona oi guidia danu.

Siahu Ibounai Lohiabada ia gwau,
“Lau ese oiemu dika davana do lau henia inai:
Lau ese oiemu dabua do lau kokia ore momokani,
vadaeni bese idauidau edia vairanai,
oi do lau hedinaraia.
Idia ese oiemu hemarai do idia itaia.
Lau ese miro be oiemu kopina,
ena latanai do lau negea lao.
Dika rohoroho gauna bamona,
be oi do lau halaoa.
Taunimanima ese mai hoa bona gari danu,
oi do idia itaia noho.
Oi idia itaia taudia ibounai,
be mai gari danu do idia raka siri.
Do idia gwau,
‘Nineva be ia dika ore vadaeni!
Daika ese ia totona do ia tai?
Daika ia ura Nineva ena lalona do ia hagoadaia?’ ”

Nineva e, oiemu goada ese,
Aigupito ena hanua badana,
Tebe ena goada ia hereaia, a?
Ia danu be mai ena sinavai,
tuari dekena amo Tebe hanua ia gimaia gauna.
Naila Sinavai ese Tebe hanua ia hagegea, magu bamona.
Tebe ese Etiopia bona Aigupito ia biagua,
bona iena siahu be mai hetoana lasi.
Putu bona Libia tanodia ese Tebe idia durua.
10 To Tebe taudia be mai guia danu,
tuari taudia ese idia abia lao.
Tebe ena memero maragidia,
be ariara edia kona ibounai dekenai idia botaia mase.
Tebe ena taunimanima namodia,
idia matauraia taudia,
be seini dekenai idia guia,
bona tuari taudia ese edia huanai,
unai lohia taudia idia haria,
edia hesiai mai guia danu taudia,
be do idia halaoa totona.

11 Nineva taudia e,
umui danu do umui kekero,
bona umui danu ese unai umui idia tuari henia taudia,
dekena amo do umui heau,
emui mauri do umui tahua.
12 Emui kohoro bona gabu aukadia be fig audia bamona,
edia huahua idia mage neganai,
badina bema au idia botaia neganai,
huahua be ania taudia edia uduna lalonai do idia moru!
13 Nineva e, oiemu tuari taudia,
be hahine taudia bamona,
bona oiemu magu iduaradia be idia kehoa vadaeni,
unai tuari taudia edia vairanai,
badina unai iduara edia loka bona ba,
be lahi ese ia gabua ore vadaeni.

14 Ranu do umui abia, do umui haboua,
badina tuari taudia ese,
Nineva do idia koua hegegea nega daudau.
Emui magu do umui hagoadaia, do ia auka.
Raro gabuna dekenai do umui lao,
raro do umui kuia, do umui mikisia,
biriki momo do umui karaia.
15 To do umui hekwarahi kava,
badina be lahi ese umui do ia gabua,
o tuari lalonai tuari kaia ese,
umui do idia gwadaia mase.
Umui be do umui boio ore haraga,
kwadi momo ese uiti bona koni,
idia ania ore haraga bamona.
Momokani, guna umui be momo herea,
biluga idia momo bamona,
bona kwadi idia momo herea bamona.
16 Umui emui hoihoi taudia be momo herea.
Idia ese guba ena hisiu edia momo idia hanaia.
To harihari idia boio ore vadaeni,
kwadi ese gau ibounai idia ania ore,
murinai idia roho lao ore bamona.
17 Emui lohia bona opesa taudia be kwadi momo bamona,
keru dinana neganai,
idia be magu dekenai idia helai noho,
to dina ia daekau neganai idia toreisi,
idia roho lao noho,
bona tau ta ia diba lasi idia be edeseni.

18 Asuria ena king e,
oiemu gavana taudia idia mase vadaeni,
bona oiemu lohia taudia be idia mahuta noho,
ela bona hanaihanai!
Oiemu taunimanima be ororo dekenai,
idia heau boio vadaeni,
bona do ia haboudia lou tauna ta be lasi.
19 Oiemu hisihisi be mai ena hanamoa dalana lasi.
Oiemu bero be mase gauna.
Oiemu dika ena sivarai idia kamonai noho taudia,
ese mai moale bada danu,
edia imadia idia patapata noho.
Badina be oiemu dagedage karadia,
doko diba lasi gaudia,
be daika ese edia mamina ia abia lasi, a?
Copyright information for `HMO