Nehemiah 12

Hahelagaia taudia bona Levi taudia

Hahelagaia taudia bona Levi taudia, Serubabele Sealetiele bona Iosua danu Babulonia ena hesiai mai guia danu dekena amo idia giroa mai, be inai:

Hahelagaia taudia

Seraia, Ieremia, Esera.
Amaraia, Maluku, Hatusu.
Sekanaia, Rehumu, Meremoto.
Ido, Ginetoi, Abaisa.
Miamini, Madaia, Bilega.
Semaia, Ioaribi, Iedaia.
Salu, Amoka Hilekaia, Iedaia.

Levi taudia

Iesua, Binui, Kademiele, Serebaia, Iuda, bona Matanaia. Inai Matanaia mai ena varavara taudia danu ese Dirava hanamoa ane abia ia gunalaia.

Edia varavara Levi taudia Bakabukaia bona Uno be Matanaia ena orea kahirakahira, tomadiho gaukara lalonai idia gini, bona idia danu ese ane idia abia.

Hahelagaia Tauna Badana Iosua ena natuna bona tubuna taudia

10 Iosua be Ioiakimi ena tamana, Ioiakimi be Eliasibi ena tamana, Eliasibi be Ioiada ena tamana, 11 Ioiada be Ionatana ena tamana, Ionatana be Iadua ena tamana.

Hahelagaia taudia edia iduhu lohia taudia

12 Ioiakimi be Hahelagaia Tauna Badana neganai, inai hahelagaia taudia be iduhu lohia taudia:


Hahelagaia taudia bona Levi taudia edia iduhu lohia taudia edia sivarai buka

22 Eliasibi bona Ioiada bona Iohanana bona Iadua be Hahelagaia Taudia Badadia neganai, Levi taudia bona hahelagaia taudia edia iduhu lohia taudia edia ladadia be buka ta dekenai idia torea ela bona Darauese, Parasa tauna, ena king ena nega.

23 To Levi taudia edia iduhu lohia taudia, be Buka ladana Sivarai lalonai idia torea, ia mai bona Iohanana Eliasibi ena nega sibona.

Dubu Helaga lalonai Levi taudia edia gaukara

24 Levi taudia edia lohia taudia be Hasabaia, Serebaia bona Iesua Kademiele. Levi taudia be orea ta ta dekenai idia gaukara. Orea rua be tomadiho gaukara lalonai ane dekenai Dirava idia hanamoa. Ane idia abia hedava. Dirava idia taniku henia, king Davida, Dirava ena tau ese ia oda henia hegeregerena.

25 Dubu Helaga gimaia taudia, Dubu Helaga ena iduara edia badibadinai idia noho kohu haboua daiutudia idia gimaia taudia be inai: Matanaia, Bakabukaia, Obadaia, Mesulama, Talamono bona Akubu.

26 Inai taudia be Ioiakimi ena nega lalonai idia noho. Ioiakimi be Iosua Iosadaka ena natuna. Unai neganai danu be gavana tauna Nehemia, bona hahelagaia tauna Esera, Taravatu ia tahua, bona ia hadibaia tauna, edia nega.

Nehemia ese Ierusalema ena magu ia hahelagaia

27 Ierusalema ena magu idia hahelagaia neganai, Levi taudia be edia noho gabudia ibounai dekena amo Ierusalema dekenai idia mailaidia, ane do idia abia, mai miusiki danu totona. Idia ese botaia auridia bona gita badadia bona maragidia dekena amo unai magu hahelagaia gaukara idia hanamoa. 28 Vadaeni ane abia orea taudia idia haboua mai, Ierusalema kahirakahira idia noho gabudia, bona Netopa ena hanua ta ta dekena amo. 29 Bona Bete Gilegala dekena amo, bona Geba bona Asamavete edia kahana dekena amo, badina be ane abia taudia ese idia haginia vadaeni hanua be Ierusalema idia hagegea noho. 30 Unai neganai hahelagaia taudia bona Levi taudia ese sibodia idia hagoevaia, ma idia ese taunimanima, bona magu ikoukou ibounai, bona magu danu, idia hahelagaia.

31 Lau Nehemia ese Iuda ena lohia taudia be magu ena latanai lau hakaudia daekau, bona lau oda henidia, idia ese orea badadia rua do idia gunalaia, ane abia taudia, hanua ena kahana ibounai do idia raka, bona mai ane danu Dirava do idia hanamoa.

Orea ginigunana be idiba kahanai idia raka lao, magu ena latanai, ela bona Boromakau Kukuri ena Ikoukou.
32 Idia edia murinai Hosaia bona Iuda lohia taudia edia orea kahana idia raka. 33 Edia murinai ba Asaraia, Esera, Mesulama, 34 Iuda, Beniamina, Semaia, Ieremia, 35 bona hahelagaia taudia ma haida, mai edia kibi danu. Idia be: Sekaraia, ia be Ionatana ena natuna, Ionatana be Semaia ena natuna, Semaia be Matanaia ena natuna, Matanaia be Mikaia ena natuna, Mikaia be Sakuru ena natuna, Sakuru be Asapa ena natuna. 36 Sekaraia ena murinai, iena iduhu taudia idia raka mai: Semaia Asarele, Milalai, Gilalai, Mai, Netanele, Iuda, bona Hanani. Idia ese Davida, Dirava ena tau, ese ia gwauraia miusiki gaudia idia gadaralaia. Taravatu torea tauna Esera ese unai orea taudia ia gunalaia. 37 Ranu Lohilohi ena Ikoukou dekenai idia ginidae, vadaeni maoromaoro vadavada dekenai idia daekau lao, Davida ena Hanua dekenai, bona Davida ena ruma idia hanaia. Bona magu ena latanai ma idia raka lao ela bona Ranu ena Ikoukou, dina ia daekau kahana dekenai idia ginidae.

38 Dirava hanamoa orea iharuana be lauri kahana dekena amo idia lao, bona lau, Nehemia be idia edia murinai lau raka, orea kahana taudia danu lau lao. Magu ena latanai ai raka, Amu ena Kohoro ataiai kahana dekena amo ela bona Lababana Bada ena Magu. 39 Unai murinai Eparaima ena Iduara ataiai kahana, bona Iduara Gunana, bona Gwarume ena Iduara, bona Hananele ena Kohoro bona Tau 100 edia Kohoro dekena amo ai lao, ela bona Mamoe edia Iduara, bona Dubu Helaga ena badinai, Gimaia Taudia edia Iduara dekenai aiemai raka ia doko.

40 Vadaeni orea ruaosi, Dirava idia hanamoa noho ane abia orea ruaosi, be Dubu Helaga dekenai idia ginidae. Lau, bona lohia taudia kahana danu ese Dubu Helaga lalonai ai gini. 41 Hahelagaia taudia danu, Eliakimi, Maseaia, Miniamini, Mikaia, Elioenai, Sekaraia, bona Hananaia be Dubu lalonai idia vareai, mai edia kibi danu, 42 bona Maseaia, Semaia, Eleasara, Usisi, Iehohanana, Malekaia, Elama bona Esere danu. Unai neganai ane abia taudia ese ane idia abia, bona Ieserahaia ese ia gunalaidia.

43 Unai dina dekenai boubou gaudia momo idia henia, bona taunimanima be idia moale bada, badina be Dirava ese moale ia henidia momokani. Hahine bona edia natudia danu idia moale bada. Ierusalema dekenai idia moale ena regena bada be daudau gabudia noho taudia ese idia kamonai.

Hahelagaia taudia bona Levi taudia edia gaukara davana

44 Unai dina dekenai tau haida idia abia hidi, kohu haboua daiutudia do idia naria totona. Inai daiutudia dekenai Dubu Helaga dekenai idia henia harihari gaudia, bona vara guna uiti bona au huahua, bona karoa 10 dekena amo karoa ta gaudia idia atoa. Unuseni hahelagaia taudia bona Levi taudia edia gaukara davana gaudia idia haboua, taravatu ese ia gwauraia gaudia, hanua ta ta edia biru gabudia idia havaraia hegeregerena. Iuda taudia ibounai ese hahelagaia taudia bona Levi taudia dekenai idia moale bada. 45 Badina be idia ese Dirava ena hesiai gaukara idia karaia, bona hagoevaia karadia danu idia karaia Dirava ena oda hegeregerena. Levi ane abia taudia, bona iduara gimaia taudia ese danu edia gaukara idia karaia, king Davida bona iena natuna Solomona ese idia gwauraia hegeregerena.

46 Badina be nega gunadia lalonai, Davida bona Asapa edia nega lalonai, ane abia taudia be mai edia lohia taudia, bona Dirava hanamoa bona tanikiu henia anedia idia abia.

47 Vadaeni Serubabele bona Nehemia edia nega lalonai, Israela taudia ibounai ese Dubu Helaga ena ane abia taudia bona iduara gimaia taudia edia gaukara davana be dina ta ta ibounai idia henia. Ma Israela taudia ese, edia davana karoa 10 ena karoa ta dekena amo, Levi taudia ibounai dekenai harihari gaudia helagadia idia henia. Bona unai Levi taudia ese, unai edia gaukara davana karoa 10 dekena amo, karoa ta be hahelagaia taudia dekenai idia henia.

Copyright information for `HMO