Nehemiah 3

Ierusalema ena magu idia haginia lou

Vadaeni Eliasibi, Hahelagaia Tauna Badana, bona iena hahelagaia taudia ese idia toreisi, magu ena Mamoe edia Iduara gabuna idia haginia. Iduara idia atodia haorea neganai idia hahelagaia. Ma magu idia haginia lao ela bona Tau 100 Edia Kohoro, bona Hananele Kohoro, bona inai danu idia hahelagaia.

Eliasibi ena orea badibadinai be Ieriko taudia ese magu idia haginia, bona idia edia badibadinai Sakuru Imiri ese magu ma ia haginia.

Hasena iduhu taudia ese Gwarume edia Iduara idia haginia. Iduara dogoatao au badadia idia atoa, bona iduara idia haginidia, bona lokaia totona, auri badadia bona bolta danu idia karaia.

Idia edia badibadinai, Meremoto Uria, Hakoso ena tubuna, ese magu ia haginia lou, bona iena badibadinai, Mesulama Berekaia, Mesesabele ena tubuna ese magu ma ia haginia. Ma iena badibadinai, be Sadoka Bana ese magu ia hanamoa.

Ma Sadoka ena badibadinai, be Tekoa taudia ese magu idia haginia lou. To Tekoa ena lohia taudia ese edia gaukara biagudia henunai idia gaukara goada lasi.

Ioiada Pasea bona Mesulama Besodeia ese Iduara Gunana idia hanamoa lou. Idia ese iduara dogoatao au badadia idia atoa, bona iduara idia haginidia, bona lokaia totona, auri badadia bona bolta danu idia karaia.

Idia edia badibadinai, Melataia, Gibeona tauna, bona Iadono, Meronoto tauna, bona Gibeona bona Misipa taudia ese magu idia hanamoa. Inai be Euperate Sinavai ena dina diho kahana basileia ena siahu henunai idia noho taudia.

Idia edia badibadinai, be Usiele Harahaia, golo ia gaukaralaia tauna ta, ese magu ma kahana ta ia hanamoa, bona iena badibadinai be Hananaia, muramura mai bonana namo karaia tauna ese magu ma kahana ia hanamoa. Idia ese Ierusalema ena magu idia haginia lou ela bona Labana Bada Maguna.

Idia edia badibadinai, be Repaia Huru, Ierusalema ena tano kahana ena lohia tauna ese magu ia hanamoa. 10 Iena badibadinai, be Iedaia Harumapa ese magu ia hanamoa, unai ia hanamoa magu kahana be ia sibona ena ruma kahirakahira.

Iedaia ena badibadinai, magu ia hanamoa tauna be Hatusu Hasabaneia.

11 Malekaia Harimi bona Hasubu Pahata Moaba ese magu kahana ta idia hanamoa, bona Amu Ena Kohoro idia haginia lou. 12 Unai Kohoro ena badibadinai, be Salumu Halohese, Ierusalema tano kahana ena lohia tauna, mai ena natuna hahine haida danu ese magu idia hanamoa lou.

13 Hanunu bona Sanoa hanua noho taudia ese Koura ena Ikoukou idia hanamoa. Idia ese iduara idia haginidia lou, bona lokaia totona, auri badadia bona bolta danu idia karaia. Idia ese danu magu ma idia hanamoa lao, 440 mita, ela bona Kukuri Ena Ikoukou.

14 Malekaia Rekaba, Bete Hakereme tano ena lohia, ese Kukuri Ena Ikoukou ia hanamoa. Ia ese magu ia haginia lou, ikoukou ia atoa, bona lokaia totona, auri badadia bona bolta danu ia karaia.

15 Salumu Kolohose, Misipa tano ena lohia, ese Ranu Lohilohi ena Ikoukou ia hanamoa. Ia ese iduara ia haginidia lou, bona guhi danu Ikoukou ena ataiai ia atoa. Iduara ta ta lokaia totona auri badadia bona bolta danu ia karaia. Salumu ese danu Sela Ena Gohu dekenai ia noho magu, king ena uma badibadinai, ela bona Davida Ena Hanua dekena amo ia diho ena vadavada, ma ia haginia lou.

16 Salumu ena murinai Nehemia Asabuku, Bete Suru tano kahana ena lohia, ese magu ia hanamoa ela bona Davida ena guria gabuna, bona taunimanima ese idia karaia gohuna, ma ela bona Tuari Goada Herea Taudia Edia Ruma.

Levi taudia danu ese Ierusalema ena magu idia haginia lou

17 Salumu ena murinai, be Levi taudia ese magu idia hanamoa lou. Ginigunana be Rehumu Bani, bona Rehumu ena badibadinai, Hasabaia, Keila tano kahana ena lohia, ese Keila taudia ladadia dainai, magu ena kahana ta ia hanamoa.

18 Hasabaia ena murinai, edia tadikakana Bavai Henadada, Keila tano kahana ena lohia ese magu ma ia hanamoa.

19 Bavai ena murinai, Esere Iesua, Misipa ena lohia ese magu ena kahana ta ia hanamoa, tuari gaudia idia haboua ruma ela bona magu ia gageva lao gabuna.

20 Esere ena murinai, Baruku Sabai ese magu kahana ta ia hanamoa, magu ia gageva gabuna ela bona Hahelagaia Tauna Badana Eliasibi ena ruma iduara.

21 Unai murinai, magu kahana ta be Meremoto Uria, Hakoso ena tubuna ese ia haginia, Eliasibi ena ruma iduara dekena amo, ela bona Eliasibi ena ruma dokona.

Hahelagaia taudia danu ese magu idia haginia lou

22 Meremoto ena murinai, hahelagaia taudia, Ierusalema kahana noho taudia ese magu kahana ta idia hanamoa lou.

23 Idia edia murinai, Beniamina bona Hasubu ese magu idia hanamoa lou, edia ruma ena vairana kahana dekenai.

Asaraia Maseaia, Ananaia ena tubuna ese ma magu kahana ia hanamoa, iena ruma ena vairana dekenai.

24 Asaraia ia karaia gabuna badibadinai, Binui Henadada ese magu kahana ta ia hanamoa, Asaraia ena ruma dekena amo, ela bona magu ena kona dekenai.

25 Palala Usai ese ma magu ia haginia lou, magu ena kona, ela bona king ena ataiai ruma ena kohoro ena henuna kahana, gima taudia edia magu badibadinai.

Palala ena murinai, Pedaia Paroso,
26 bona Opele ena ororo dekenai idia noho Dubu Helaga hesiai taudia ese magu ma idia hanamoa lao, ela bona Ranu ena Ikoukou ena dina daekau kahanai, bona unai ataiai kohoro ia vaira henia gabuna dekenai.

Magu haginia taudia ma haida

27 Unai taudia edia murinai, Tekoa taudia ese magu kahana idia hanamoa, unai kohoro ia vaira henia gabunai, ela bona Opele ena magu.

28 Ma hahelagaia taudia orea ta ese unai Opele ena magu dekena amo mirigini kahanai magu idia haginia, ia lao bona Hosi edia Ikoukou. Idia ta ta ese sibodia edia ruma ta ta edia vairana dekenai magu idia haginia.

29 Sadoka Imere ese magu kahana ta, sibona ena ruma ena vairanai kahana, ia haginia.

Semaia Sekanaia, Dina Ia Daekau Kahana Ikoukou ia gimaia tauna ese magu ma ia haginia, Sadoka ia haginia gabuna ena badibadina dekenai.

30 Hananaia Selemaia bona Hanunu Salapa, Salapa ena natuna namba 6, ese magu kahana ma ta idia haginia.

Idia edia gaukara gabuna badibadinai magu kahana be Mesulama Berekaia ese ia haginia. Unai be ia sibona ena ruma ena vairanai.

31 Unai gabu ena badibadinai magu kahana be Malekaia, golo ia gaukaralaia tauna ese ia haginia, ia lao bona Dubu Helaga gaukara taudia bona hoihoi taudia edia ruma dekenai. Unai be Gau Itaia Ena Iduara ena vairanai, bona magu ena kona ena ataiai ia noho daiutu kahirakahira.

32 Inai kona daiutu ela bona Mamoe edia Iduara ena magu kahana be golo idia gaukaralaia taudia bona hoihoi taudia ese idia haginia.

Copyright information for `HMO