Nehemiah 4

Haida ese Nehemia ena gaukara idia koua gwauraia

Ai Iuda taudia ese Ierusalema ena magu ai haginia sivarai be Sanubalata ia kamonai neganai, ia be ia badu momokani, vadaeni ia ese Iuda taudia ia kirikirilaia. Iena turana taudia bona Samaria tuari taudia edia vairana dekenai ia hereva, ia gwau, “Inai Iuda, manoka taudia be dahaka idia karaia noho? Ierusalema do idia haginia lou, a? Idia laloa edia boubou karadia dekena amo unai haginia gaukara be dina tamona lalonai do idia haorea, a? Lahi ese ia gabua ore nadi dikadia dekena amo, hanua idia haginia nadidia idia halaoa, a?”

Tobaia, Amono tauna be Sanubalata ena badibadinai. Vadaeni ia gwau, “Io, idia be dahaka idia haginia noho? Bema uda sisia ta be edia nadi maguna ena latanai ia daekau neganai ia ese do ia veria diho.”

Lau Nehemia ese Dirava lau noia, lau gwau, “Dirava e, edia hereva dika mani oi kamonai. Edia hereva dika be edia kwarana dekenai do oi hamorua diho.

“Idia do oi negea diho, vadaeni tuari taudia ese idia do idia abia mauri, mai guia danu, bona idia noho tanona taudia ese edia kohu do idia henaoa.
Edia kara dika do oi gwauatao lasi, bona edia kara dika do oi laloaboio lasi, badina be idia ese oi idia habadua, magu haginia taudia edia vairanai.”

Unai dainai, magu ai haginia noho, bona nega daudau lasi lalonai magu ibounai ena ataiai lata korikori ena kahana be ai haorea, badina taunimanima idia gaukara goada, mai edia kudouna ibounai danu.

To Sanubalata bona Tobaia, bona Arabia bona Amono bona Asadoda taudia ese Ierusalema ena magu ena matu bona ena makohia gabudia idia hanamoa noho sivarai idia kamonai neganai idia badu momokani. Vadaeni idia ibounai ese idia haboua tamona, bona idia laloa tamona Ierusalema do idia tuari henia, laloa daradara do idia havaraia totona. To ai ese aiemai Dirava dekenai ai guriguri, bona gima taudia ai atoa, dina bona hanuaboi aiemai gaukara gabudia idia gimaia.

10 To Iuda taudia idia gwau, “Ai be metau gaudia momo ai huaia noho dainai aiemai goada ia ore lao. Momoru be bada herea. Ai be hegeregere lasi magu do ai haginia.

11 “Ai dekenai idia ura tuari gwauraia taudia be idia laloa ai be ai diba lasi, bona ai itaia lasi, hunia dekenai do idia raka mai, ai do idia alaia totona, bona aiemai gaukara do idia hadokoa totona.”

12 To Iuda taudia, unai taudia edia huanai idia noho taudia, ese edia tuari hereva idia kamonai. Vadaeni inai Iuda taudia be ai dekenai idia mai, ai dekenai idia sisiba, idia gwau, “Umui dekenai idia ura tuari taudia ese palani idia karaia noho, ita do idia hadikaia gwauraia.” 13 Unai dainai lau, Nehemia ese Iuda taudia dekenai tuari kaia, io, bona diba bona peva lau henia, bona magu ia do kwadogi herea gabudia murina dekenai lau atodia, edia iduhu ta ta dekenai.

14 Lau itaia, Iuda taudia be idia laloa hekwarahi, unai dainai edia gunalaia taudia bona tau badadia lau hamaoroa, lau gwau, “Ita idia tuari henia gwauraia taudia dekenai umui gari lasi. Lohiabada umui laloa noho. Ia be mai siahu bada bona mai garina, vadaeni emui tadikakana taudia dainai, emui natuna dainai, emui adavana dainai, bona emui ruma dainai do umui tuari.”

15 Ai dekenai idia tuari gwauraia taudia ese idia kamonai edia palani ai diba vadaeni. Unai dainai idia diba Dirava ese edia palani ia hadikaia vadaeni. Unai dainai ai ibounai ese magu dekenai ai giroa lao, ta ta ese iena gaukara, iena gaukara ia karaia.

16 Unai dina dekena amo ia lao, lauegu gaukara taudia kahana ese magu dekenai idia gaukara, to kahana be edia io, kesi, peva, bona tuari dabua idia abia hegaegae. Bona Iuda taudia edia gunalaia taudia ese, magu idia haginia Iuda taudia ibounai idia durua bona hagoadaia. 17 Haginia totona kohu idia huaia taudia ese edia imana ta dekenai idia gaukara, ma edia imana ta dekenai tuari gaudia idia dogoatao. 18 Bona magu idia haginia taudia ibounai ese edia gabana dekenai tuari kaia idia kwatua. Kibi do ia hiriria tauna be lau, Nehemia, egu badibadinai ia gini noho.

19 Vadaeni lau ese Iuda taudia, bona edia gunalaia taudia, bona edia tau badadia lau hamaoroa, lau gwau, “Gaukara be ia bada, bona magu dekenai ita gaukara gabudia edia padadia be daudau. 20 Bema kibi ena regena umui kamonai neganai, lau dekenai do umui haboua mai haraga. Iseda Dirava ese ita dainai do ia tuari.”

21 Unai dainai dina ibounai, daba maragi dekena amo ela bona hisiu idia daekau neganai, ai orea kahana ese magu ai gaukaralaia, bona ai orea kahana ese io ai dogoatao hegaegae, ai gima.

22 Unai neganai, lau ese gaukara idia naria taudia lau hamaoroa, idia bona edia gaukara taudia ibounai be hanuaboi neganai Ierusalema dekenai do idia noho. Unai bamona dekenai, ai ese Ierusalema be hanuaboi neganai ai gimaia, to dina neganai ai gaukara. 23 Lau bona lauegu tadikaka, bona lauegu hesiai taudia, bona lau idia gimaia taudia, ai ibounai be hanuaboi neganai aiemai dabua ai kokia lasi. To ai ta ta ibounai be nega ibounai aiemai tuari gaudia ai kwatua noho.

Copyright information for `HMO