Proverbs 13

Aonega merona ese,
iena tamana ena hadibaia hereva ia kamonai henia noho,
to hekokoroku tauna ese,
sisiba hereva dekenai ia kamonai lasi.

Tau namona ena hereva gaudia ese,
mauri namona ia dekenai idia henia noho,
to koikoi tauna ese dagedage ia ura dikadika noho.

Iena uduna bibina ena hereva ia naria namonamo noho tauna,
ese iena lauma ia naria noho,
to iena hereva ia naria lasi tauna ese,
sibona ia hadikaia noho.

Lahedo tauna ese gau ia ura dikadika,
to gau ta ia abia lasi.
Gaukara auka tauna ese,
ia ura henia gaudia ibounai do ia davaria.

Kara maoromaoro taudia ese,
koikoi idia ura henia lasi momokani,
to kara dika taudia ese,
hemarai bona dika idia havaraia noho.

Kara maoromaoro ese laloa maoromaoro tauna,
dika dekena amo ia naria noho,
to dika ese kara dika tauna ia hamorua noho.

Taunimanima haida idia gwau idia be mai moni momo,
to idia be ogogami,
bona taunimanima haida idia gwau idia be ogogami,
to idia be kohu momo taudia.

Kohu momo tauna be haida ese idia hadikaia gwauraia neganai,
iena moni ia halusia, iena mauri abia totona,
to ogogami tauna be,
haida ese do idia hadikaia gwauraia lasi.

Kara maoromaoro tauna,
be lamepa mai ena diari namona bamona,
to kara dika tauna be lamepa ia bodo noho bamona.

10 Hekokoroku ese heai bona heatu ia havaraia noho,
to aonega tauna ese sisiba ia tahua noho.

11 Abia kava moni bona kohu,
be do ia ore haragaharaga,
to iena kohu ia haboua metairametaira tauna,
ese do ia habadaia.

12 Bema tau ta ia laloa gau namona ta do ia abia,
to unai gau totona nega daudau ia naria kava,
unai be lalohisihisi ia davaria noho,
to bema unai tau ese,
ia ura henia gauna ia abia neganai,
moale momokani do ia davaria.

13 Bema sisiba namona oi negea, kerere do oi davaria,
to bema sisiba namona oi badinaia,
mauri do oi davaria.

14 Aonega tauna ena hadibaia hereva,
be mauri ia henia ranu bamona.
Inai hereva ese oi do idia durua,
vadaeni mase dekena amo do oi heau mauri diba.

15 Taunimanima ese aonega tauna idia matauraia noho,
to taunimanima idia abidadama henia diba lasi tauna ese,
dika momokani do ia davaria.

16 Aonega tauna ese sibona do ia laloa namonamo guna,
vadaeni kara do ia karaia,
to kavakava tauna ese iena kavakava ia gwauraia hedinarai.

17 Hereva ia mailaia tau dikana ese,
koikoi dainai kerere ia havaraia noho,
to hereva ia mailaia mai momokani danu tauna ese,
mauri namona ia mailaia noho.

18 Hadibaia hereva ia kamonai lasi tauna,
be do ia ogogami,
bona mai ena hemarai danu,
to sisiba hereva ia abia dae noho tauna,
be do idia matauraia.

19 Oiemu ura gauna ena anina oi davaria neganai,
lalo namo do oi davaria,
to kavakava taudia ese,
kara dika rakatania kara idia ura lasi momokani.

20 Aonega tauna danu ia raka hebou noho tauna,
be do ia aonega,
to kavakava taudia danu oi turana karaia neganai,
dika do oi davaria.

21 Dika bona kerere ese,
kara dika tauna ena murina dekenai idia lao noho,
to kara maoromaoro tauna ena davana,
be mauri namona mai kohu danu.

22 Tau namona be ia mase neganai,
ia ese iena kohu be iena tubuna dekenai ia henia,
to kara dika taudia edia kohu bona moni,
be kara maoromaoro taudia ese do idia abia.

23 Sedira ogogami tauna ena uma ese,
aniani momo do ia havaraia,
to kota maoromaoro lasi taudia ese,
ogogami tauna ena kohu idia kokia noho.

24 Iena natuna ia kwadia lasi tauna ese,
iena natuna ia hadikaia noho,
to iena natuna ia lalokau henia tauna ese,
iena natuna ia matakani henia noho.

Kara maoromaoro tauna be do ia aniani boga kunu noho,
to kara dika tauna be do ia hitolo noho.
25 

Copyright information for `HMO