Proverbs 15

Mai manau danu ia haere tauna,
ese badu ia koua noho,
to hereva auka ese badu ia havaraia noho.

Aonega tauna ia hereva neganai,
ia ese aonega bona diba ia habadaia noho,
to kavakava taudia ese,
hereva kavakava sibona idia gwauraia noho.

Lohiabada ese gabu ibounai ia itaia noho,
bona dahaka idia vara gaudia ibounai ia diba.
Iseda kara ibounai ia itaia noho,
kara dikadia bona kara namodia danu.

Hereva mai bogahisihisi danu ese,
mauri idia havaraia noho,
to hereva dagedage ese,
tau ena mauri dalana ia koua noho.

Bema oiemu tamana ena sisiba hereva oi kamonai henia lasi,
oi be kavakava,
to bema iena matakani kara oi abia dae, oi be aonega.

Kara maoromaoro tauna ena ruma dekenai kohu momo idia noho,
to kara dika taudia be nega dikadia neganai,
edia kohu idia boio.

Aonega taudia ese diba namona idia habadaia noho,
to kavakava taudia ese unai bamona idia karaia lasi.

Taunimanima namodia idia guriguri neganai,
Lohiabada ia moale noho,
to kara dika tauna ena boubou gauna,
be Lohiabada ese ia ura henia lasi momokani.

Lohiabada ese kara dika taudia edia dala,
dekenai ia badu noho,
to kara maoromaoro taudia ia lalokau henidia noho.

10 Dala maorona ia rakatania tauna ese,
matakani auka do ia davaria.
Sisiba dekenai ia badu tauna be do ia mase.

11 Mase gabuna bona hel gabuna danu,
be Lohiabada ena vairana dekenai idia hedinarai noho.
Unai dainai edena bamona tau ta ese,
iena kudouna ena laloa Dirava dekena amo ia hunia diba?

12 Hekokoroku taudia be,
idia ura lasi haida ese idia sisiba henidia.
Idia ese aonega taudia edia sisiba idia tahua lasi.

13 Tau ena kudouna ia moale neganai ia kiri noho,
to lalohisihisi ese,
unai tau ena lauma ia hamanokaia noho.

14 Laloa kehoa tauna ese aonega ia tahua noho,
to kavakava taudia be,
kavakava sibona dekenai idia moale noho.

15 Iena hisihisi ia laloa noho tauna,
ena mauri dinadia ibounai be dika,
to kudouna dekenai ia moale tauna ese,
nega ibounai iena noho ia moalelaia noho.

16 Do oi ogogami,
bona Dirava do oi gari henia noho be namo,
to do oi kohu momo, bona mai oiemu hekwakwanai be dika.

17 Raisi sibona,
oiemu lalokau taudia danu do oi ania be namo,
to vamu namo herea,
badu noho taudia danu do oi ania be dika.

18 Badu haraga tauna ese heai ia havaraia noho,
to haheauka tauna ese maino ia havaraia noho.

19 Lahedo tauna ena dala,
be mai hekwakwanai gaudia momo danu,
to gaukara momokani tauna ena dala,
be namo bona mai daradara lasi.

20 Aonega merona ese iena tamana ia hamoalea noho,
to kavakava tauna ese iena sinana ia negea noho.

21 Kavakava taudia be edia kavakava dekenai idia moale noho,
to aonega taudia ese kara maoromaoro idia karaia noho.

22 Sisiba momo do oi tahua noho,
bona do oi kwalimu,
to sisiba do oi abia lasi neganai, do oi moru.

23 Iena haere maorona ese tau ta do ia hamoalea,
bona ena nega korikori dekenai,
hereva namona ta ia gwauraia, be namo bada!

24 Aonega tauna ese mauri dekenai ia lao dalana,
ia raka daekau noho.
Ia be mase dekenai ia lao dalana,
ia raka diho noho lasi.

25 Lohiabada ese hekokoroku tauna ena ruma ia veria diho noho,
to vabu ena tano do ia naria namo herea.

26 Lohiabada ese kara dika taudia edia laloa gaudia,
be ia badu henia noho,
to laloa maoromaoro taudia edia hereva,
be Lohiabada ese ia moalelaia noho.

27 Bema koikoi dekena amo moni oi abia neganai,
oiemu famili taudia dekenai hekwakwanai do oi havaraia.
Kara dika karaia totona moni do oi abia lasi,
unai neganai do oi mauri daudau.

28 Kara maoromaoro taudia ese,
haere idia henia neganai idia laloa namonamo guna.
Kara dika taudia ese idia haere henia haraga,
to kerere idia havaraia noho.

29 Lohiabada ese kara namo taudia edia guriguri
be ia kamonai henia noho,
to kara dika taudia edia noinoi,
be ia kamonai henia lasi.

30 Iena vairana be mai kiri tauna ese,
oi ia hamoalea noho,
bona sivarai namodia ese,
oiemu lalona ena mamina do ia hanamoa.

31 Bema sisiba hereva namona do oi kamonai henia neganai,
oi be aonega oi davaria unai.

32 Matakani ia abia dae lasi tauna ese,
sibona ena mauri ia negea noho,
to sisiba hereva ia kamonai noho tauna ese,
laloa kehoa ia davaria noho.

Lohiabada gari henia kara be aonega davaria dalana,
bona manau kara ese matauraia kara ia hereaia noho.
33 

Copyright information for `HMO