Proverbs 19

Oi be ogogami tauna,
to mai oiemu kara maoromaoro be namo.
Oi be kohu momo tauna,
to mai oiemu kavakava bona hereva koikoi be dika.

Tau ta mai ena ura bada,
to mai ena aonega lasi, be namo lasi.
Ia haheauka lasi, to ia kara haraga kava tauna,
be do ia kerere.

Taunimanima haida be sibodia edia kavakava,
ese idia ia hakererea.
Unai neganai idia ese Lohiabada idia badu henia noho.

Kohu momo tauna ese turana momo ia davaria noho,
to ogogami tauna be iena turana ese,
idia rakatania noho.

Kota lalonai hereva gwauraia koikoi tauna,
be do idia panisia momokani,
bona hereva koikoi tauna be do ia heau mauri diba lasi.

Lohia tauna badana be taunimanima momo ese,
ia dekenai idia noinoi henia noho,
bona harihari gaudia momo ia henia noho tauna be,
taunimanima momo ese ia dekenai idia turana karaia noho.

Ogogami tauna be iena tadikakana ibounai ese,
idia ura henia lasi momokani.
Unai tau ena turana danu be lasi momokani.
Idia rakatania neganai ia boiboi henidia,
to idia mai lasi.

Aonega ia abia vadaeni tauna ese,
sibona ena lauma ia ura henia noho.
Laloa kehoa ia dogoatao noho tauna ese,
noho namo do ia davaria.

Kota lalonai hereva gwauraia koikoi tauna,
be do idia panisia momokani.
Hereva koikoi tauna be do ia mase ore.

10 Kavakava tauna do ia noho namo,
mai kohu momo danu be hegeregere lasi,
bona hesiai tauna ese lohia do ia biagua,
be hegeregere lasi momokani.

11 Tau ta ena aonega ese haheauka ia henia noho,
vadaeni ia badu haraga lasi.
Bema tau ta ese oi dekenai ia kara dika,
do oi laloaboio be kara namona momokani.

12 King ena badu be laiona ena boiboi bamona,
to iena lalona namona be medu namo herea bamona.

13 Kavakava merona ese iena tamana ia hadikaia ore diba,
bona tau ena hahine ese ia hepapahuahu henia noho,
be ranu ia diho noho sisina sisina nega ibounai,
doko lasi, bamona.

14 Tamana ese iena natuna tau dekenai,
ruma bona kohu ia henia diba,
to Lohiabada sibona ese,
unai mero dekenai hahine mai aonegana ta ia henia diba.

15 Lahedo tauna be do ia mahuta mase,
bona lahedo tauna be do ia hitolo.

16 Dirava ena taravatu do oi badinaia,
vadaeni mauri do oi davaria.
To bema Dirava ena taravatu oi laloa lasi,
oi be do oi mase.

17 Bema ogogami taudia dekenai oi bogahisihisi henia neganai,
oi ese Lohiabada dekenai oi heniatorehai noho.
Lohiabada ese unai davana oi dekenai do ia henia lou.

18 Oiemu natuna idia maragi neganai,
do oi matakani henidia.
Bema unai bamona oi karaia lasi,
idia sibodia ese edia mauri do idia hadikaia ore,
bona unai dala be oi ese oi durua unai.

19 Badu dikadika tauna ese,
sibona ena kerere davana do ia abia be namo,
badina bema nega ta kerere dekena amo oi hamauria,
oi ese ma nega momo do oi karaia lou.

20 Bema oi ura bada diba do oi abia,
bona sisiba oi kamonai henia noho neganai,
oi ese dina ta aonega do oi davaria.

21 Taunimanima ese palani momo idia karaia noho,
to Lohiabada ena ura sibona do ia vara.

22 Taunimanima edia lalona dekenai,
ita ura henia bada kara, be bogahisihisi.
Ogogami tauna ena namo,
ese koikoi tauna ena namo ia hereaia noho.

23 Lohiabada do oi gari henia,
vadaeni mauri do oi davaria.
Unai neganai oiemu lalona do ia namo,
bona dika ta oi dekenai do ia ginidae lasi.

24 Taunimanima haida be lahedo momo dainai,
sibodia edia uduna dekenai aniani idia atoa lasi.

25 Hekokoroku tauna do umui panisia,
unai neganai diba maragi taudia ese diba do idia davaria.
Laloa kehoa tauna do oi sisiba henia,
vadaeni iena aonega do ia habadaia.

26 Iena tamana ia dagedage henia,
bona iena sinana ia lulua noho merona,
ese hemarai bona dika ia havaraia noho.

27 Egu natuna e,
bema hadibaia hereva kamonai henia kara oi hadokoa neganai,
oi ese aonega hereva dekena amo do oi raka siri.

28 Bema hereva gwauraia tauna ese,
hereva gagevagageva ia gwauraia neganai,
kota maoromaorona do ia hadikaia.
Dika taudia ese,
dika ena mamina idia ura henia noho.

29 Hekokoroku taudia ese edia kerere davana do idia davaria,
bona kavakava taudia be do idia dadabaia.
Copyright information for `HMO