Proverbs 21

Lohiabada ese king ena lalona ia biagua noho,
Lohiabada ese ia hakaua noho,
ia ese sinavai ena ranu ia haheaua noho hegeregerena.

Sedira oi laloa oiemu dala ibounai be idia maoro noho,
to Lohiabada ese oiemu lalona gaudia ia tohoa noho.

Kara maoromaoro bona momokani do oi karaia.
Lohiabada ese unai kara ia ura henia bada noho,
to boubou gaudia ia ura henia sisina.

Kara dika taudia ese sibodia idia habadaia noho,
bona inai edia hekokoroku ese,
edia kara ia biagua noho.
Inai be kara dika.

Mai haheauka danu ia gaukara noho tauna ena laloa,
ese anina ia havaraia bada noho,
to laloa haraga taudia be do idia ogogami.

Hereva koikoi dekena amo oi abia kohu momo,
be do idia boio haraga,
bona idia ese mase ena tarapu dekenai,
oi do idia hakaua.

Kara dika taudia edia dagedage ese do ia hadikadia,
badina idia ura lasi momokani kara maoromaoro do idia karaia.

Kerere tauna ena dala be gagevagageva,
to laloa maoromaoro tauna ena kara be maoromaoro.

Ruma ena guhi dekenai do oi noho be namo,
to hereva momo hahine danu,
ruma lalonai oi noho be dika.

10 Kara dika tauna ena lauma ese,
dika ia ura henia noho,
bona ia ese iena badibadinai ia noho tauna,
do ia bogahisihisi henia lasi.

11 Hekokoroku tauna idia panisia neganai,
diba maragi tauna ese aonega ia abia noho.
Aonega tauna idia hadibaia neganai,
ia ese iena lalona kehoa ia habadaia noho.

12 Kara maoromaoro ena Dirava ese,
kara dika tauna ena ruma dekenai idia vara karadia ia itaia,
bona ia laloa noho,
bona Dirava ese unai dika tauna ena dika dainai,
do ia hadikaia ore.

13 Bema oi ese ogogami taudia edia taitai,
be oi kamonai henia lasi neganai,
oi sibona do oi tai neganai,
tau ta do ia kamonai henia lasi.

14 Bema tau ta oi dekenai ia badu neganai,
harihari gauna, hunia dekenai do oi henia,
bona iena badu do ia keru,
bona lalona veria moni hunia dekenai oi henia,
ese iena badu aukana do ia hadokoa.

15 Kota maoromaoro ese kara maoromaoro taudia ia hamoalea noho,
to kota maoromaorona dekenai,
kara dika taudia idia gari dikadika noho.

16 Laloa kehoa ena dala ia rakatania tauna ese,
mase taudia edia hebou dekenai do ia noho.

17 Moale kava ia ura henia tauna be do ia ogogami,
bona uaina bona davana bada aniani,
ia ura bada herea tauna,
be kohu momo tauna do ia lao lasi.

18 Kara dika taudia ese,
kara namo taudia idia hisihisi henidia noho,
to unai idia henia noho hisihisi be Dirava ese,
unai kara dika taudia dekenai ma do ia henidia.

19 Taunimanima idia noho lasi tano dekenai,
do oi noho be namo,
to ia hereva momo bona ia maumau noho hahine,
danu do oi noho be dika.

20 Aonega tauna ena ruma lalonai,
be aniani momo bona dehoro danu idia noho,
to kavakava tauna ese iena gau ibounai,
ia haorea kava noho.

21 Kara maoromaoro bona bogahisihisi kara do oi karaia neganai,
oiemu mauri dinadia be do idia momo,
bona taunimanima ese noho namo,
kara maoromaoro bona matauraia oi dekenai do idia henia.

22 Tuari biaguna mai aonega danu ese,
goada taudia edia hanua ia halusia diba.
Edia ruma aukana,
idia abidadama henia noho gauna ia veria diho diba.

23 Iena hereva ia naria namonamo tauna be,
hekwakwanai bona kerere do ia davaria lasi.

24 Ia sibona ia gwauraia bada tauna be mai hekokoroku,
ia be mai heagi bada,
bona ia ese haida ia hereva dika henia,
ma idia ia kirikirilaia.

25 Lahedo tauna ena ura ese ia hamasea noho,
badina be ia ura lasi gaukara do ia karaia.

26 Lahedo tauna be nega ibounai gau momo,
ia ura dikadika kava noho.
To kara maoromaoro tauna ese,
gau be taunimanima dekenai ia henia diba,
bona ia ese mai lalokau danu ia henia noho.

27 Kara dika taudia edia boubou,
be Lohiabada ia ura henia lasi,
badina idia ese unai bamona idia karaia,
edia ura dikadia do idia vara totona.

28 Kota hereva ia gwauraia hedinarai koikoi tauna,
be do ia mase,
to Dirava ia kamonai henia noho tauna ena hereva,
be nega ibounai do ia momokani.

29 Kara dika tauna be mai laloa auka,
sibona ena ura ia karaia noho,
to kara maoromaoro tauna ese,
Dirava ena dala ia badinaia noho.

30 Taunimanima edia aonega, edia laloa kehoa,
bona edia laloa ese,
Lohiabada ena ura do idia koua diba lasi,
lasi momokani.

Tuari totona hosi umui abia hegaegae diba,
to Lohiabada sibona ese kwalimu ia henia noho.
31 

Copyright information for `HMO