Proverbs 23

King danu do umui aniani hebou neganai,
oiemu vairana dekenai ia helai tauna ena dagi,
be do oi laloa namonamo.
Bema oi be aniani ania bada tauna,
inai kara do oi koua,
metairametaira do oi aniani.
King ena aniani namodia do oi ura dikadika lasi,
unai aniani ese oi do ia koia,
bona king ia ura lasi kara do oi karaia garina.

Kohu momo abia totona do oi hekwarahi bada lasi.
Bema oi be aonega, unai bamona do oi karaia lasi,
Badina kohu momo be do idia ore haraga diba,
ugava manu ese ena hanina ia abia isi,
bona ia roho lao haraga bamona.

Sibona ena gau ia dogoatao auka,
ia ura lasi ia henia tauna,
ena aniani do oi ania lasi.
Iena aniani namodia do oi ura dikadika lasi.
Badina be ia ese,
nega ibounai unai aniani ena davana ia laloa noho,
ia gwau, “Do oi aniani, do oi inuinu.”
To inai bamona ia ura lasi, ia koikoi noho.
Inai tau ena kara oi diba momokani neganai,
oi ese oi ania vadaeni gaudia,
be do oi mumuta negea,
bona oiemu tanikiu hereva be do idia anina lasi.

Kavakava tauna ena vairana dekenai do oi hereva lasi,
badina be oiemu aonega ena namo,
be ia ese do ia davaria diba lasi.

10 Tano hetoana gunana do oi kokia lao lasi,
bona tamana sinana lasi maragidia edia tano,
be do oi abia lasi.
11 Badina Lohiabada be edia Hamauria Dirava mai siahuna,
bona ia ese edia kota hereva do ia durua,
oi do ia halusia totona.

12 Mai oiemu kudouna danu, hadibaia hereva do oi tahua,
bona aonega hereva dekenai do oi kamonai namonamo.

13 Oi daradara lasi,
to oiemu natuna do oi matakani henia.
Au dekena amo do oi kwadia neganai,
ia be do ia mase lasi.
14 Au dekena amo do oi kwadia,
unai neganai oi ese oiemu natuna ena lauma,
be mase dekena amo do oi hamauria.

15 Egu natuna tau e,
bema oiemu kudouna be mai ena aonega,
unai neganai egu lalona do ia moale.
16 Oi ese hereva maoromaoro do oi gwauraia neganai,
egu laumana be do ia moale.

17 Oiemu kudouna ese,
kara dika taudia do ia mama henidia lasi,
to nega ibounai oi ese,
Lohiabada do oi gari henia noho, mai momokani danu.
18 Bema inai bamona oi karaia neganai,
oi ura davaria gau namodia,
be Dirava ese oi dekenai do ia koua lasi.

19 Lauegu natuna e, egu sisiba do oi kamonai,
vadaeni aonega do oi davaria.
Mauri dala maorona do oi raka totona,
do oi laloa namonamo.
20 Kekero muramura momo idia inua taudia,
danu do oi inua hebou lasi,
bona aniani idia ania momo taudia,
danu do oi noho lasi.
21 Kekero taudia bona idia aniani momo taudia,
be do idia ogogami,
bona mahuta momo taudia,
be momoru dabua do idia karaia.

22 Oiemu tamana, ia ese oi ia havaraia tauna,
do oi kamonai henia,
bona oiemu sinana ia buruka neganai do oi matauraia.
23 Hereva momokani do oi hoia mai,
bona tau haida dekenai do oi hoia lao lasi.
Aonega bona diba namona bona lalona kehoa,
danu do oi hoia, do oi abia.
24 Kara maoromaoro tauna ena tamana,
be do ia moale bada,
bona bema iena natuna be mai aonega danu,
unai tamana ese do ia moalelaia.
25 Oiemu tamana bona sinana do oi hamaoalea.
Oi ia havaraia hahinena,
be oi dekenai do ia moale bada be namo!

26 Lauegu natuna e, lauegu hereva do oi kamonai,
bona lauegu dala do oi raka,
mai oiemu kudouna ibounai danu.
27 Badina be ariara hahine be tarapu,
mase gauna bamona,
bona lebulebu hahine be guri dobuna bamona.
28 Idia ese dadidadi taudia bamona,
hunia dekenai idia naria,
bona tatau momo idia hakaua kerere,
edia adavana idia koia noho.

29 Daika ia laloa metau noho?
Daika be lalohisihisi noho?
Daika be ia heai kava noho?
Daika be ia laloa hekwarahi noho?
Daika be ia bero kava, bero kava noho?
Daika be iena matana idia kakakaka noho?
30 Kekero muramura idia inua daudau taudia,
bona uaina idauidau idia mikisi,
vadaeni idia inua toho taudia.
31 Do oi naria namonamo,
uaina ese oi do ia koia garina.
Uaina be kapusi lalonai ia kakakaka namo herea,
be do oi ura henia momo lasi.
Iena mamina namo herea do oi laloa lasi.
32 Badina be dokona neganai,
uaina ese gaigai bamona oi do ia koria,
bona gaigai korema hegeregerena,
oiemu kopina be poisini dekenai do ia kodoa.
33 Oiemu matana ese idau gaudia do idia itaia,
bona oiemu laloa, bona oiemu hereva,
be do idia gagevagageva.
34 Oi be davara bada ena latanai oi mahuta tauna bamona,
lagatoi ena au tubua ataiai palai,
dekenai oi hekure bamona.
Bona gabeai do oi gwau,
“Idia ese lau idia botaia,
to mamina lau abia lasi.
Edena bamona lau noga diba lasi?
Manoka garina kekero muramura ma ta do lau tahua.”
35 

Copyright information for `HMO