Proverbs 29

Bema nega momo oi do idia sisiba henia,
to oi ese sisiba oi abia dae lasi momokani,
unai neganai dika do oi davaria haraga,
bona unai dika dekena amo,
hanamoa lou dala be lasi momokani.

Kara maoromaoro taudia idia goada noho neganai,
taunimanima idia moale noho,
to bema kara dika tauna ia king neganai,
taunimanima idia lalohisihisi momokani.

Aonega ia ura henia noho tauna ese,
iena tamana ia hamoalea noho,
to ariara hahine danu ia noho hebou tauna ese,
iena moni ia negea kava noho.

Kota maoromaoro dekena amo king ta ese,
iena basileia ia hagoadaia noho,
to taunimanima edia harihari gaudia ia tahua dikadika king ese,
iena basileia do ia hadikaia ore.

Bema oiemu turana oi hanamoa koikoi neganai,
oi ese oi sibona oiemu tarapu oi karaia noho inai.

Kara dika tauna be ia sibona ena kara dika ese,
idia koia bona hadikaia noho,
to kara maoromaoro tauna ese ane ia abia noho,
mai ena moale bada danu.

Kara maoromaoro tauna ese,
ogogami taudia dekenai kota maoromaoro ia henidia noho,
to kara dika tauna ese,
ogogami taudia dekenai ia laloa lasi.

Hekokoroku mai badu kava danu taudia ese,
hanua dekenai heai bona heatu idia havaraia noho,
to aonega taudia ese badu idia hakerua noho.

Bema aonega tauna be kavakava tauna danu idia hepapahuahu neganai,
kavakava tauna be ia badu noho bona ia kiri noho,
bona maino do ia vara diba lasi.

10 Ala-ala idia ura noho taudia ese,
kerere lasi tauna idia badu henia noho,
to kara maoromaoro taudia ese,
unai tau hamauria dalana idia tahua noho.

11 Kavakava tauna ese iena badu ia hedinaraia noho,
to aonega tauna ese sibona ena badu ia koua,
ia haheauka noho.

12 Bema king ta ese hereva koikoi ia kamonai henia neganai,
iena basileia taudia ibounai do idia kara dika.

13 Ogogami tauna,
bona ogogami tauna ia dagedage henia noho tauna,
ruaosi be inai dala dekenai idia hegeregere:
Lohiabada ese idia ruaosi dekenai edia matadia ia henia.

14 Bema king ta ese ogogami taudia ia kota henidia,
mai maoromaoro danu neganai,
iena terona be nega ibounai do ia gini goada noho.

15 Kwadia auna bona sisiba hereva ese,
natuna dekenai aonega ia havaraia noho,
to sibona ena ura ia karaia noho merona ese,
iena sinana do ia hahemaraia.

16 Kara dika taudia ese basileia idia naria neganai,
kara kerere ia bada lao noho,
to kara maoromaoro taudia ese,
unai dika taudia edia moru do idia itaia.

17 Oiemu natuna tau do oi matakani henia,
vadaeni ia ese laga-ani oi dekenai do ia henia.
Ia ese oiemu laumana do oi hamoalea.

18 Bema Dirava ena hereva ena namo bona siahu,
be bese taudia idia itaia lasi neganai,
unai bese taudia be do idia kara kava, nega ibounai.
To Dirava ena taravatu ia badinaia noho tauna ese,
namo do ia davaria.

19 Emu hesiai tauna be hereva sibona,
dekena amo oi matakani henia diba lasi.
Momokani, oiemu hereva edia anina do ia diba,
to ia ese idia do ia kamonai henia lasi.

20 Iena laloa ia gwauraia haragaharaga tauna oi itaia, a?
Kavakava tauna be sedira ia namo diba,
to unai tau ia namo diba lasi.

21 Bema tau ta ese iena hesiai tauna ia mero neganai,
iena ura gaudia ibounai ia henia,
dokona neganai unai tau ese unai mero dainai,
hekwarahi do ia davaria.

22 Badu tauna ese heai ia havaraia noho,
bona badu momo tauna ese,
kara dika momo ia havaraia noho.

23 Bema oi hekokoroku neganai oi be do oi moru,
to bema oi manau neganai,
taunimanima ese oi do idia matauraia.

24 Henaoa tauna ia durua tauna ese,
sibona ena mauri ia hadikaia noho,
badina kota lalonai ia hereva momokani neganai,
kerere do ia davaria,
bona bema kota lalonai ia hereva koikoi neganai,
Dirava ese iena kerere davana do ia henia.

25 Taunimanima do oi gari henia neganai,
dika do oi davaria,
tarapu lalonai oi moru bamona.
To bema Lohiabada oi abidadama henia neganai,
mauri do oi davaria noho.

26 Taunimanima momo ese king ena laloa namo idia tahua noho,
to Lohiabada sibona dekena amo kota maoromaoro do oi davaria.

27 Kara gagevagageva tauna be kara maoromaoro taudia ese,
idia badu henia noho,
bona dala maoromaoro ia raka noho tauna,
be kara dika taudia ese idia badu henia noho.
Copyright information for `HMO