Proverbs 31

Sisiba namona king ta dekenai

King Lemuela ena sinana ese inai peroveta hereva be iena natuna dekenai ia hadibaia:

“Egu natuna e, egu bogana dekena amo oi vara merona,
egu natuna e, egu guriguri dainai lau abia merona.
Oi dekenai dahaka do lau gwau?
Oiemu goada be hahine dekenai,
sihari henidia totona do oi haorea lasi.
Hahine unai bamona ese,
king taudia idia hadikaia ore vadaeni.

“Lemuela e, king ese uaina do idia inua be dika,
bona lohia taudia ese,
muramura aukadia do idia inua be dika,
idia be do idia inua,
bona taravatu do idia laloaboio garina,
bona haida ese idia dagedage henidia vadaeni taudia,
edia hisihisi be lohia ese do idia laloa lasi,
bona haida edia ahuna korikori,
be king ese do idia haidaua garina.
Kekero muramura be,
kahirakahira idia mase taudia dekenai do oi henia,
bona uaina be idia hisihisi noho taudia sibona,
dekenai do oi henia.
Do idia inua, vadaeni edia ogogami do idia laloaboio,
bona edia hisihisi do idia laloatao lasi.

“Hereva diba lasi taudia dainai hereva do oi gwauraia.
Mai edia durua tauna lasi manoka taudia danu dekenai,
edia ahuna korikori do oi henia.
Idia dainai hereva do oi gwauraia,
bona kota maoromaoro do oi karaia.
Ogogami bona mai edia gau lasi taudia do oi durua,
bona edia ahuna korikori do oi henidia.”

Hahine namona ena toana

10 Hahine namona be daika ese ia davaria diba?
Iena namo ese davana bada herahera nadi,
edia namo ia hereaia noho.
11 Iena adavana ese ia dekenai ia abidadama henia noho,
bona unai tau ese ogogami do ia davaria lasi.
12 Unai bamona hahine ese iena tau ia hanamoa noho,
ia hadikaia lasi,
bona inai bamona ia karaia noho iena mauri dinadia ibounai.
13 Mamoe ena huina bona dabua ia karaia varona,
be ia ese ia abia hidi noho,
bona iena imana dekenai ia gaukaralaia goada noho.
14 Ia ese daudau gabudia dekena amo,
aniani ia abia mai noho,
hoihoi taudia edia lagatoi ese idia karaia bamona.
15 Dina do ia daekau lasi neganai ia toreisi,
iena bese edia aniani ia nadua totona,
bona iena hesiai kekeni edia gaukara do ia henidia totona.
16 Ia ese tano ta ia itaia namonamo,
vadaeni ia hoia,
bona iena gaukara dekenai ia davaria moni dekena amo,
vain huahua umana ia hadoa noho.
17 Ia be gaukara auka hahinena,
bona mai ena imana goada danu,
iena gaukara ia karaia namonamo noho.
18 Ia karaia gaudia ibounai edia davana ia diba,
bona ia gaukara noho ela bona hanuaboi momokani.
19 Ia ese sibona ena dabua turia varona ia karaia noho,
bona ia sibona ese dabua ia karaia noho.
20 Ia ese ogogami taudia bona gau lasi taudia,
dekenai durua ia henia noho.
21 Bema sinou ia diho neganai ia laloa momo lasi,
badina be iena bese ibounai be mai edia keru dabua rua.
22 Ia ese mahuta patana koua dabuana ia karaia,
bona dabua namodia, edia kala kakakaka,
be ia ese ia atoa noho.
23 Iena adavana be taunimanima ibounai ese idia matauraia noho.
Ia be hanua ena tau badana ta.
24 Ma unai hahine namona ese,
dabua namo herea idaudia ia karaia,
do ia hoia totona.
Gaba gaudia danu ia karaia noho,
hoihoi taudia dekenai ia hoidia lao.
25 Ia be mai ena goada,
bona mai ena kwalimu.
Gabeai do idia vara gaudia dekenai ia gari lasi.
26 Ia be mai aonega danu ia hereva noho,
bona iena hadibaia hereva be maoromaoro,
bona mai momokani danu.
27 Ia be nega ibounai ia gaukara noho,
bona iena famili ia naridia namonamo noho.
28 Iena natuna ese ia idia tanikiu henia noho,
bona iena adavana ese,
ia dekenai ia hanamoa henia noho.
29 Ia gwau, “Hahine momo edia kara be namo,
to oi sibona ese idia ibounai oi hereaia noho.”
30 Hahine momo edia hereva namodia be koikoi bamona,
bona edia hairaina be do ia ore haraga.
To Lohiabada dekenai ia gari hahinena,
be do idia matauraia.
31 Unai hahine do umui hanamoa,
bona davana namona do umui henia.
Taunimanima ibounai ese ia do idia matauraia be namo.
Copyright information for `HMO