Proverbs 8

Aonega be gau namo herea

Kamonai! Aonega be ia boiboi noho.
Diba namona ese iena gadona ia habadaia noho.
Dala kahirakahira ororo gabudia edia ataiai dekenai,
bona dala idia hakapua gabudia dekenai,
aonega be ia gini noho.
Hanua ena magu iduara dekenai,
bona ruma edia iduara dekenai aonega ia boiboi noho, ia gwau:
“Taunimanima e, lau inai, aonega,
umui dekenai lau noinoi noho.
Tanobada dekenai idia noho taudia ibounai e,
umui dekenai lau boiboi noho.
Umui be aonega lasi, a?
Aonega do umui tahua.
Umui be kavakava, a?
Diba namona do umui tahua.
Lauegu hereva namodia do umui kamonai.
Lauegu hereva ibounai be maoromaoro.
Lau gwauraia noho hereva be momokani.
Hereva koikoi be lau ura lasi momokani.
Lauegu hereva ibounai be momokani.
Egu hereva ta ia koikoi lasi,
bona egu hereva ta ia kerere lasi.
Mai ena diba maorona tauna dekenai,
lauegu aonega hereva edia anina ibounai idia hedinarai namonamo.
Aonega ia davaria vadaeni tauna dekenai,
lauegu hereva be maoro momokani.
10 Lauegu hadibaia hereva do oi abia dae,
siliva do oi abia dae lasi.
Aonega do oi abia dae,
to golo namo herea do oi negea.
11 Lau be aonega inai,
lauegu namo ese herahera nadi namodia edia namo ia hereaia.
Oi ura henia gaudia ibounai edia namo ese,
lauegu namo idia hereaia diba lasi.

12 “Lau be aonega inai,
lauegu diba be maoro.
Lau be mai egu laloa diari.
Lau be maoro bona kerere edia idau lau diba momokani.
13 Bema Lohiabada ita gari henia neganai,
ita be kara dika do ita ura henia lasi, momokani.
Hekokoroku, bona manau lasi karadia,
kara dikadia bona hereva dikadia lau ura henia lasi.
14 Lau ese palani lau karaia noho,
bona inai palani be lau karaia haorea.
Lau be mai egu aonega bona mai egu siahu.
15 Lauegu durua dainai,
king taudia ese edia bese taudia idia naria noho.
Bona egu durua dainai,
lohia taudia ese taravatu namodia idia karaia noho.
16 Lohia taudia ibounai ese lauegu durua dainai,
edia tano ena taudia idia biagua noho.
Gavana taudia ibounai be lau dainai,
edia dagi idia dogoatao noho.
17 Lau dekenai idia ura henia taudia,
be lau ese lau ura henidia noho,
bona lau idia tahua noho taudia ese,
lau do idia davaria.
18 Lau ese kohu momo bona matauraia lau henia noho.
Lau ese mauri namona bona kwalimu lau henia noho.
19 Lau ese oi dekenai lau henia gauna,
ena namo ese golo ia hereaia,
ia ese siliva namo herea danu ia hereaia noho.
20 Lau be kara maoromaoro ena dala dekenai lau raka noho,
bona mai laloa maoromaoro danu kota lau naria noho.
21 Lau idia ura henia taudia dekenai,
be lau ese kohu momo lau henia.
Edia ruma be kohu momo dekenai lau hahonua.

22 “Lohiabada ese gau ibounai ia karaia neganai,
ia ese lau ia karaia guna.
23 Gunaguna momokani Lohiabada ese lau ia karaia.
Tanobada ia do karaia lasi neganai,
ia ese lau ia karaia guna.
24 Davara badana be do lasi neganai,
Dirava ese lau ia karaia.
Ranu lohilohi gabudia idia do noho lasi neganai,
25 bona ororo badadia be do lasi neganai,
Dirava ese lau ia havaraia.
Ororo maragidia be edia gabu dekenai idia do noho lasi,
unai neganai lau be lau vara.
26 Tanobada, bona ena rei gabudia,
be Dirava ese do ia karaia lasi neganai,
bona tano ena kahu be do lasi neganai,
lau be lau noho.
27 Guba be Dirava ese ia karaia neganai,
lau be unuseni,
davara badana ena hetoa gabudia,
be Dirava ese ia karaia neganai danu.
28 Dirava ese ori guba dekenai ia atodia neganai,
bona davara ena ranu lohilohi gabudia ia kehoa neganai,
lau be lau noho.
29 Davara ena hetoa gabudia,
ia hanaia diba lasi gabudia,
be Dirava ese ia oda henia,
bona ia ese tanobada ena hamatamaia nadi ia atoa neganai,
lau be unuseni.
30 Unai neganai lau be Dirava ena badibadinai lau noho,
gaukara karaia tauna bamona.
Dina ibounai Dirava be lau dekenai ia moale,
bona lau be iena vairana dekenai,
lau moale noho nega ibounai.
31 Dirava ena tanobada,
mai ena noho taudia ibounai dekenai lau moale noho.

32 “Lauegu natuna tau e,
harihari lau dekenai do umui kamonai.
Lauegu dala do umui badinaia, vadaeni do umui moale.
33 Lauegu hadibaia hereva do umui kamonai henia,
vadaeni aonega do umui davaria.
Lauegu hadibaia hereva do umui negea lasi.
34 Lau dekenai ia kamonai henia tauna be do ia moale.
Dina ibounai ia ese lauegu iduara dekenai ia gini noho.
Lauegu iduara dekenai ia naria noho.
35 Badina be lau ia davaria tauna ese,
mauri ia davaria,
bona Lohiabada ese ia do ia moalelaia.
36 Lau be aonega inai, lau ia davaria lasi tauna,
ese sibona ia hadikaia noho.
Lau ia badu henia noho tauna ese mase,
ia ura henia noho.”
Copyright information for `HMO