Psalms 100

Lohiabada ena ladana abia isi ena ane

Tanobada taudia ibounai e,
umui ese Lohiabada hanamoa totona ane do umui abia!
Lohiabada do umui tomadiho henia,
mai emui moale danu.
Lohiabada ena vairana dekenai umui mai, mai moale anedia danu.
Do umui diba momokani, Lohiabada sibona be Dirava.
Ia sibona ese ita ia karaia, bona ita be iena.
Ita be iena bese taudia,
ita be iena mamoe, ia ubua gaudia.

Lohiabada ena Dubu Helaga lalonai do ita raka vareai,
mai tanikiu danu.
Iena Ruma lalonai Lohiabada ena ladana do ita abia isi,
Lohiabada do ita tanikiu henia.
Iena ladana do ita hanamoa bada,
badina be Lohiabada ena kara be namo.
Iena lalokau bona bogahisihisi,
be do idia noho ela bona hanaihanai.
Ia ese iena hereva bona iena kara,
be do ia haidaua lasi ela bona hanaihanai.
Copyright information for `HMO