Psalms 101

King ena gwauhamata

Lohiabada e, ane ta lau abia inai,
abidadama kara bona kota maoromaoro kara lau herevalaia inai.
Lohiabada e,
oi dekenai inai ane lau abia,
oi do lau hanamoa totona.
Lau ese kara maoromaoro dalana sibona do lau badinaia.
Lohiabada e,
edena negai lau dekenai do oi mai?

Egu ruma dekenai do lau noho namonamo, mai egu kerere ta lasi.
Lau ese kara dika ta do lau ura henia lasi, lasi momokani.

Dirava idia ura lasi taudia edia kara,
be lau ura lasi momokani.
Idia danu do lau noho lasi, lasi momokani.
Lau ese koikoi karadia do lau karaia lasi,
bona kara dika ta do lau laloa lasi momokani.

Bema tau ta ese ma tau ta hunia dekenai ia samania neganai,
lau ese unai samania hereva ia gwauraia tauna,
be do lau alaia mase.
Lau ese hekokoroku taudia danu do lau noho lasi.

Dirava idia abidadama henia taudia,
be be mai laloa namo danu do lau abia dae.
Idia be lau dekenai do idia noho.
Kerere lasi taudia sibona,
be lauegu hesiai gaukara do idia karaia.

Koikoi karadia idia karaia noho taudia,
be egu ruma dekenai do idia noho lasi.
Koikoi hereva ia gwauraia noho tauna ta,
be egu vairana dekenai do ia gini noho lasi.

Dina ta ta dekena amo, lau ese kara dika taudia ibounai,
be inai tano dekenai do lau alaia mase.
Dika taudia ibounai be,
Dirava ena hanua dekena amo do lau lulua ore.
Copyright information for `HMO