Psalms 102

Mai ena hisihisi eregabe tauna ta ena guriguri

Lohiabada e, egu guriguri do oi kamonai.
Lau do oi durua totona,
egu noinoi mani do oi kamonai henia.
Egu hisihisi dinana dekenai,
oiemu vairana be lau dekena amo mani do oi hunia lasi.
Egu hereva mani do oi kamonai,
bona lau boiboi neganai,
mani emu kara lau dekenai do oi haere haraga.

Badina be egu mauri dinadia be idia ore haraga,
kwalahu ia ore haraga bamona,
bona egu kopina be ia siahu bada,
lahi ese ia gabua noho bamona.
Egu kudouna be ia manoka,
taunimanima ese idia moia patapata rei bamona.
Lau be aniani ania lau ura lasi.
Mai boiboi danu lau tai noho,
bona egu tauanina be ia maragi lao noho.
Lau be manu ta,
tano kaukau dekenai sibona ia noho gauna bamona.
Lau be baimumu manu bamona,
ia dika vadaeni taunimanima noho lasi gabuna dekenai lau noho.
Mahuta patana dekenai lau hekure noho,
to lau noga noho ela bona dabai.
Lau be ruma ena guhi dekenai sibona ia noho manu bamona.
Dina bona hanuaboi,
lau idia hadikaia gwauraia taudia ese lau idia kirikirilaia noho.
Lau idia kirikirilaia taudia ese,
egu ladana be hadikaia gauna idia halaoa noho.
Badina lau ese aniani totona lahi ena kahu lau ania noho,
bona egu matana ena ranu,
be egu inua ranu kapusi lalonai ia diho, lau inua noho.
10 Inai be oiemu badu bona dagedage dainai,
badina be oi ese lau oi abia isi,
bona lau oi negea siri vadaeni.
11 Egu mauri dinadia be nega kwadogina sibona,
hegeregere dina be adorahi neganai ia diho bamona.
Lau be rei ia kakoro haraga bamona.

12 To Lohiabada e, oi be King, ia lao bona hanaihanai.
Gabeai do idia vara bese ibounai taudia ese,
oiemu ladana do idia laloa noho.
13 Oi be do oi toreisi, Siona do oi bogahisihisi henia.
Nega ia ginidae vadaeni,
oi ese Siona dekenai do oi laloa namo henia.
Oi gwauraia guna ena nega ia ginidae vadaeni.
14 Badina be oiemu hesiai taudia ese,
Siona ena nadi ibounai idia ura henia noho,
bona Siona ena tano kahuna idia lalokau henia noho.
15 Bese idauidau ese Lohiabada ena ladana do idia gari henia.
Tanobada ena king taudia ibounai ese,
oiemu hairaina do idia matauraia.
16 Badina be Lohiabada ese Siona do ia haginia lou,
bona ia ese iena siahu badana do ia hedinaraia.
17 Ia ese iena bese ena ogogami taudia edia guriguri,
be do ia kamonai,
bona edia noinoi do ia laloa.

18 Inai kara, Lohiabada ese ia karaia vadaeni gaudia,
be do umui torea,
gabeai do idia vara bese taudia do idia diba totona,
bona idia do vara lasi taudia ese,
unai neganai Lohiabada do idia hanamoa.
19 Lohiabada ese iena gabu helagana dekena amo,
iena matana ia negea.
Guba dekena amo Lohiabada ese tanobada ia itaia.
20 Dibura ruma dekenai idia noho taudia edia taitai ia kamonai,
bona kota hereva ia gwau do idia mase taudia,
be Lohiabada ese dibura dekena amo ia kokia ruhaia.
21 Unai dainai Lohiabada ena ladana,
be Siona taudia ese do idia abia isi,
bona Ierusalema dekenai Lohiabada do idia hanamoa.
22 Unai neganai bese idauidau bona basileia idauidau,
be do idia haboua,
idia ese Lohiabada do idia tomadiho henia.

23 Lau be uhau sibona neganai,
Lohiabada ese egu goada ia hamaragia.
Ia ese egu mauri dinadia ia hakwadogia,
vadaeni do lau mauri daudau lasi.
24 Unai dainai lau gwau:
Egu Dirava e, oi noho hanaihanai.
Mani emu kara egu mauri dinadia do oi utua haraga lasi!
Lau be buruka lasi,
lau be do uhau sibona!
25 Oi ese gunaguna tanobada oi karaia,
bona oiemu imana dekena amo guba danu oi karaia.
26 Idia be do idia ore,
to oi be do oi noho.
Idia be do idia dika lao,
dabua idia dika lao bamona.
Bona oi ese idia do oi negea,
dabua gunadia idia negea bamona,
ma do idia boio momokani.
27 To Lohiabada e,
oi be do oi idau lasi,
bona oiemu mauri lagani do idia doko lasi.
28 Ai, oiemu hesiai taudia,
aiemai natudia be oi ese do oi naridia dainai,
do idia noho namonamo,
bona edia bese taudia danu,
be oiemu vairana dekenai do idia noho namonamo nega ibounai.
Copyright information for `HMO