Psalms 104

Dirava ese gau ibounai ia karaia. Ita ese ia do ita hanamoa

Lauegu lauma e,
Lohiabada do oi hanamoa.
Lohiabada e, oi be lauegu Dirava,
oiemu siahu be bada herea momokani.
Oi be King hereadaena,
oiemu hairaina be namo herea momokani.
Oi sibona dekenai diari oi atoa, dabua bamona.
Oi ese guba bona hisiu oi karaia,
tau ta ese palai ruma ia haginia bamona,
bona oi ese oiemu ruma,
be ranu ena latanai oi haginia, guba dekenai.
Ori be oiemu kariota bamona,
bona lai ese oi ia hodaia, oi heau lao.
Oi ese lai oi siaia lao,
idia ese oiemu hesiai gaukara idia karaia noho.
Kevaru danu ese oiemu gaukara ia karaia noho.

Oi ese inai tanobada oi karaia goada,
ena gabu korikori dekenai,
bona inai tanobada ia goada noho,
ia marere sisina diba lasi, lasi momokani.
Oi ese davara oi karaia,
ia ese tano ia koua noho.
Ena ranu ese danu ororo ibounai ia koua.
Oi ese unai ranu oi gwau henia neganai,
ia heau lou, ia giroa lou.
Davara bona ranu ese,
oiemu oda mai boiboi danu idia kamonai neganai,
idia heau lou momokani.
Ranu ese ororo ibounai idia rakatania,
bona koura gabudia dekenai idia diho lao.
Oi ese maka oi atoa unai ranu do ia noho totona.
Oi ese maka oi atoa,
vadaeni ranu ese unai maka do ia hanaia diba lasi,
vadaeni unai tano do ia koua lou diba lasi.
10 Oi ese koura gabudia dekenai,
guri dekena amo ranu oi abia daekau,
bona sinavai oi siaia,
idia ese ororo edia huanai dekenai idia heau lao.
11 Uda boroma idauidau ese unai ranu idia inua noho,
bona uda doniki danu ese idia inua,
vadaeni edia ranu mase ia ore.
12 Ataiai dekenai idia roho manudia edia ruma,
be unai sinavai badinai audia lalonai idia karaia.
Idia be unai gabudia lalonai idia helai,
ane idia abia noho.
13 Lohiabada e, oiemu gabu, guba dekenai oi noho.
Oi ese medu oi siaia diho, ororo edia latanai ia moru,
bona tano be oiemu hanamoa gaudia dekenai ia honu.
14 Oi ese rei oi hatubua,
boromakau do idia ania totona.
Oi dainai, ai taunimanima ese,
aniani avadia idauidau ai hadoa diba, aiemai aniani totona:
15 Ai ese vain ai hadoa diba,
bona uaina ai karaia,
aiemai lalona do idia moale totona.
Bona ai ese olive ai havaraia diba,
olive ena dehoro ese aiemai kopina do ia hanamoa totona.
Bona oi dainai ai ese uiti uhena ai hadoa diba,
bona uiti dekena amo beredi ai karaia,
aiemai tauanina do idia goada totona.
16 Lebanona ena sida audia idia noho gabuna dekenai,
be medu momo ia diho.
Inai audia be Lohiabada sibona ena,
ia ese idia ia hadoa.
17 Unai sida audia lalonai,
ataiai manudia ese edia ruma idia karaia.
To aiona lata manudia,
be au idauidau lalonai edia ruma idia karaia.
18 Uda nanigosi be ororo badadia lalonai idia noho,
bona magani ese,
ororo ena nadi badadia henunai idia hunia noho.

19 Lohiabada e,
oi ese hua oi karaia,
bona ia ese aiemai lagani ena hua ta ta ibounai ia makaia noho.
Bona dina danu oi karaia,
ia be ena diho negana ia diba.
20 Oi ese dibura oi karaia vadaeni,
hanuaboi ena nega be unai.
Uda boroma idauidau be hanuaboi lalonai idia raka loaloa noho.
21 Laiona be idia labana neganai idia boiboi noho.
Idia ese Dirava ia henia aniani idia tahua noho.
22 Dina ia daekau neganai,
idia ese edia noho gabudia dekenai idia giroa lou, idia hekure.
23 Bona taunimanima idia toreisi,
edia gaukara idia karaia noho, ela bona dina ia diho.

24 Lohiabada e, oi ese gau ibounai oi karaia vadaeni.
Mai oiemu aonega bada danu idia ibounai oi karaia.
Inai oi ese oi karaia gaudia ibounai ese,
inai tanobada idia hahonua momokani.
25 Davara be ia bada herea momokani,
bona mauri gaudia momo,
badadia bona maragidia,
be davara lalonai idia noho,
duahia diba lasi.
26 Sisima idauidau ese davara dekenai idia heau noho,
bona dagedage gauna badana momokani,
ladana Leviatano be davara lalonai ia gadara noho.
Oi ese gunaguna unai dagedage gauna badana oi karaia.
27 Idia ibounai be oi dekenai idia naria noho,
badina oi ese edia aniani oi henia.
Idia hitolo neganai aniani oi henidia.
28 Oi ese aniani idia dekenai oi henia, bona idia ania.
Oi sibona ese oi henia,
bona edia bogana idia kunu.
29 Bema oi ese idia dekena amo oi raka siri sisina,
unai neganai idia be idia gari.
Bona bema oi ese edia lagana oi hadokoa neganai,
idia be idia mase,
bona kahu dekenai ma idia giroa lou,
kahu ma idia do oi halaoa lou.
30 To bema laga oi henidia neganai,
idia be mauri idia davaria.
Oi ese gau ibounai oi karaia matamata diba tanobada dekenai.

31 Lau ura Lohiabada ena ladana bada bona iena hairaina,
be hanaihanai do ia noho!
Lau ura ia ese ia karaia vadaeni gaudia dainai,
be do ia moale.
32 Lohiabada ese tano ia itaia neganai,
unai tano be ia heudeheude.
Ia ese ororo dekenai iena imana ia atoa neganai,
kwalahu be unai ororo dekenai ia daekau.

33 Lauegu mauri dinadia idia do noho neganai,
lau ese Lohiabada dekenai ane do lau abia.
Lau ese ane dekenai Lohiabada do lau hanamoa noho,
ela bona lau mase.
34 Lau ura egu ane dekenai Lohiabada do ia moale,
badina be egu moale, be ia dekena amo lau abia vadaeni.
35 Lohiabada e,
oi ese kara dika taudia tanobada dekena amo do oi lulua,
do oi hadikadia ore.
Kara kerere taudia do oi haorea momokani.

Lauegu lauma e,
Lohiabada do oi hanamoa bada,
Lohiabada do oi hanamoa.
Copyright information for `HMO