Psalms 108

Davida ese Dirava ia noia do ia durua

Dirava e,
egu kudouna lalonai,
egu abidadama ia goada momokani.
Egu abidadama ia goada momokani oi dekenai.
Oi hanamoa totona ane do lau abia,
ane namona do lau abia.
Egu lauma e, do oi noga!
Egu gita badana bona gita maragina e, do umui noga!
Lau ese daba rere do lau hanogaia.
Lohiabada e,
bese idauidau edia huanai lau ese oi do lau hanamoa.
Taunimanima ibounai edia huanai,
lau ese oi hanamoa totona ane do lau abia.
Badina oiemu noho hanaihanai lalokauna be bada herea,
ia daekau lao ela bona guba dekenai.
Oiemu hereva oi badinaia momokani kara be bada,
ia daekau lao ela bona ori dekenai.

Dirava e,
oiemu siahu badana be guba dekenai do oi hedinaraia,
bona oiemu hairaina be,
tanobada ena kahana ibounai dekenai danu do oi hedinaraia.
Oiemu goada dekena amo ai do oi hamauria.
Aiemai noinoi mani do oi kamonai,
vadaeni ai, oi ese oi lalokau henia taudia, do oi hamauria.

Iena helaga gabuna dekena amo Dirava ia hereva, ia gwau,
“Mai kwalimu danu lau ese Sekema tano do lau hapararaia,
bona Sukoto Koura,
be egu bese taudia edia huanai do lau haria.
Gileada be egu tano,
Manase danu be lauegu.
Eparaima be egu tuari kwara gauna,
bona Iuda be egu King dagi ena toana auna.
To lau ese Moaba do lau abia, egu aena huria disi bamona,
bona lau ese Edoma ena latanai egu tamaka do lau negea lao,
lau ese lau biagua ena toana.
Pilistia tano danu do lau abia,
mai kwalimu ena boiboi danu.

10 To Dirava e, daika ese hanua mai maguna danu dekenai,
be lau do ia hakaua vareai?
Daika ese Edoma dekenai lau do ia hakaua lao?
11 Dirava e, oi ese ai oi negea momokani vadaeni, a?
Dirava e, aiemai tuari taudia danu,
idia durua totona, do oi raka mai lou lasi, a?

12 Dirava e, ai do oi durua,
ai dekenai idia tuari henia taudia,
be ai ese do ai halusia,
badina be taunimanima edia durua be anina lasi.
13 Bema Dirava be iseda kahana dekenai ia noho neganai,
ita be do ita kwalimu.
Dirava ese ita dekenai idia tuari henia taudia do ia halusia.
Copyright information for `HMO