Psalms 109

Davida ia noinoi Dirava ese dika taudia edia davana do ia henia

Dirava e, oi lau hanamoa noho,
egu guriguri mani do oi haere henia.
Badina be dika bona koikoi taudia ese,
lau hadikaia totona hereva dika idia gwauraia noho.
Lau dekenai samania koikoi hereva idia gwauraia noho.
Badu hereva dekena amo lau idia koua hagegea vadaeni,
bona lau dekenai idia heai noho,
to mai badina lasi.
Idia dekenai lau turana karaia,
to idia ese lau idia badu henia noho.
To lau ese idia totona lau guriguri vadaeni.
Lau dekenai idia kara dika, egu kara namo ena davana,
bona idia ese lau idia hadikaia noho,
egu lalokau ena davana.

Kara dika kota biaguna ta mani do oi abia hidi,
ia ese lau ia hadikaia noho tauna do ia hadikaia.
Ia dekenai ia badu momokani tauna ta do oi haginia,
ia ese lau ia hadikaia tauna do ia samania.
Idia kota henia neganai,
mani iena kerere do oi hamomokania.
Iena guriguri danu mani be kara dikana do oi halaoa.
Mani emu kara unai tau ena mauri do ia ore haraga,
bona tau ta ese iena dagi do ia abia.
Lau ura inai tau be do ia mase,
bona iena natuna be mai edia tamana lasi.
Lau ura iena adavana be vabu do ia lao.
10 Lau ura iena natuna be ruma lasi,
vadaeni do idia loaloa kava,
aniani totona do idia noinoi noho.
Bona edia noho gabu dikana dekena amo,
taunimanima ese do idia luludia ore.
11 Lau ura inai lau ia hadikaia noho tauna,
be ia dekenai ia heniatorehai tauna ese,
iena kohu ibounai do ia abia kava,
bona idau taudia ese,
iena gaukara ena anina do idia henaoa ore.
12 Lau ura tau ta ese ia dekenai do ia bogahisihisi lasi,
bona ia mase murinai,
lau ura iena natuna be tau ta ese do ia naridia lasi.
13 Lau ura iena bese taudia,
ia dekena amo idia vara taudia,
be do idia mase,
bona gabeai do idia vara bese taudia ese,
iena ladana be do idia laloaboio.
14 Lau ura Lohiabada ese,
iena sene taudia edia dika do ia laloatao,
bona iena sinana ena kara dika,
be Lohiabada ese do ia gwauatao lasi.
15 Lau ura edia kara dika be Lohiabada do ia laloatao noho,
to lau ura taunimanima ese,
unai tau do idia laloaboio momokani.

16 Unai lau ia hadikaia gwauraia tauna ese,
nega ta bogahisihisi kara ta ia karaia lasi.
Ia ese ogogami taudia,
bona gau lasi taudia,
bona haida ese idia durua lasi taudia,
ia dagedage henia bona ia aladia mase.
17 Guna ia ese taunimanima hadikaia hereva ia ura bada gwauraia,
unai dainai harihari,
namona be ia sibona ese dika do ia davaria!
Guna ia ura lasi hanamoa hereva ta do ia gwauraia.
Mani emu kara, tau ta ese do ia hanamoa lasi!
18 Nega ibounai ia ese,
taunimanima hadikaia hereva ia gwauraia lou, gwauraia lou,
dabua ia atoa lou, atoa lou bamona.
Mani emu kara iena hadikaia hereva,
be ia sibona dekenai do oi siaia lou,
iena tauanina lalonai do idia vareai, ranu bamona,
bona iena turiana dekenai do idia vareai, digara bamona.
19 Bona lau ura inai hadikaia hereva ese,
unai tau do idia koua, dabua bamona.
Nega ibounai iena bogana do idia hagegea, gaba gauna bamona.

20 Lohiabada e, lau idia hadikaia gwauraia taudia,
be unai bamona edia dika davana do oi henia.
Lau idia samania noho taudia edia dika davana,
be do oi henidia.
21 To Lohiabada, egu Dirava e,
oiemu gwauhamata hegeregerena lau do oi durua,
bona oiemu lalokau ena namo dainai lau do oi hamauria.

22 Lau be lau ogogami noho, bona mai egu gau lasi.
Egu lalona ia hisihisi bada noho.
23 Adorahi ena dina laulauna ia boio haraga bamona,
lau danu lau boio noho.
Lai bada ese kwadi ta ia kokia haraga bamona,
lau be do idia kokia haraga.
24 Egu tuina be ia manoka vadaeni, aniani lau ania lasi dainai.
Egu tauanina be ia maragi lao noho.
25 Taunimanima ese lau idia itaia neganai,
edia kwaradia idia giroagiroa, lau idia kirikirilaia noho.

26 Lohiabada e, egu Dirava,
oiemu bogahisihisi dainai lau do oi hamauria.
27 Lau idia hadikaia noho taudia do oi hadibaia,
oi be lau oi hamauria noho Diravana.
28 Idia ese edia hereva dekenai lau idia hadikaia,
to oi ese lau do oi hanamoa.
Lau idia dagedage henia taudia mani do oi halusia,
vadaeni lau, oiemu hesiai tauna,
be do lau moale.
29 Lau idia samania noho taudia be do oi koua,
vadaeni hemarai do idia davaria momokani.
Inai hemarai be dabua bamona do idia karaia.

30 Egu uduna dekena amo, Lohiabada do lau hanamoa.
Taunimanima momo edia huanai, Lohiabada do lau hanamoa,
31 badina be ia ese ogogami taudia ia gimaia noho,
bona haida ese,
unai ogogami taudia do idia alaia gwauraia neganai,
Lohiabada ese ia hamauridia noho.
Copyright information for `HMO