Psalms 110

Lohiabada ese iena King ia abia hidi

Lohiabada ese egu Lohiabada dekenai ia hamaoroa, ia gwau,
“Lauegu idiba kahana dekenai do oi helai,
ela bona oi dekenai idia tuari henia taudia,
be oiemu aena atoa gauna dohore lau halaoa.”

Siona dekena amo Lohiabada ese,
oiemu King siahuna do ia habadaia,
Lohiabada ese oi ia hamaoroa, ia gwau,
“Oi dekenai idia tuari henia taudia do oi biagua.”
Oi ese oi dekenai idia dagedage taudia,
be do oi tuari henidia dinana dekenai,
oiemu orea taudia ese oi dekenai do idia haboua,
bona mai edia ura kwalimu danu oi do idia durua.
Daba maragi neganai paripari ia hedinarai bamona,
oiemu durua taudia be oi dekenai do idia haboua,
ororo helagana dekenai.

Lohiabada ese gwauhamata metau momokani ia karaia vadaeni,
bona do ia haidaua lasi, ia gwau,
“Oi be hahelagaia tauna, Melekisedeka hegeregerena do oi lao,
bona inai dagi do oi dogoatao ela bona hanaihanai.”
Lohiabada be oiemu imana idibana kahana dekenai,
ia ese oi ia hagoadaia noho.
Iena badu dinana dekenai,
ia ese king taudia do ia halusia.
Ia ese bese idauidau taudia do ia kota henia,
bona edia gabu be mase tauanina dekena amo do ia hahonua.
Ia ese tanobada kahanakahana ibounai dekenai,
king taudia do ia halusia.
King ese dala badinai ia noho sinavai maragina dekenai,
ranu do ia inua,
vadaeni goada do ia abia,
bona tuari lalonai do ia kwalimu.
Copyright information for `HMO