Psalms 115

Lohiabada sibona be Dirava momokani

Lohiabada e,
oi dekenai hairai bada ia noho,
momokani, oi dekenai hairai bada ia noho,
ai dekenai be lasi.
Badina oiemu lalokau bona bogahisihisi be bada,
bona oiemu gwauhamata badinaia kara be momokani.

Badina dahaka idau bese taudia ese ai idia nanadaia,
idia gwau,
“Umui emui Dirava be edeseni ia noho?”
Iseda Dirava be guba dekenai ia noho.
Bema ia ura kara ta ia karaia,
unai kara sibona do ia karaia.
Unai idau bese taudia edia dirava,
be siliva bona golo dekenai idia karaia,
idia sibona edia imana dekenai idia karaia gaudia.
Unai dirava koikoidia be mai edia uduna,
to idia hereva diba lasi,
bona mai edia matana,
to idia itaia diba lasi.
Idia be mai edia taiana,
to idia kamonai diba lasi,
bona mai edia udu baubauna,
to bonana idia kamonai diba lasi.
Idia be mai edia imana,
to gau ta idia dogoatao diba lasi,
bona mai edia aena,
to idia raka diba lasi.
Regerege ta idia karaia diba lasi.
Unai bamona dirava koikoi idia karaia taudia be dika.
Namona be idia karaia gaudia hegeregere do idia lao.
Bona unai dirava koikoi idia abidadama henia taudia danu,
namona be do idia dika,
unai dirava koikoi hegeregere.

Umui Israela taudia ibounai e,
Lohiabada dekenai do umui abidadama henia.
Ia ese umui ia durua noho,
ma ia ese umui ia naria noho.
10 Umui Dirava ena hahelagaia taudia e,
Lohiabada do umui abidadama henia.
Ia ese umui ia durua noho,
ia ese umui ia naria noho.
11 Dirava garina umui gari taudia ibounai e,
Lohiabada do umui abidadama henia.
Ia ese umui ia durua noho,
ia ese umui ia naria noho.

12 Lohiabada ese nega ibounai ita ia laloa noho,
bona ia ese ita do ia hanamoa.
Ia ese Israela bese taudia,
bona Dirava ena hahelagaia taudia do ia hanamoa.
13 Lohiabada ese ia dekenai idia matauraia taudia ibounai,
be do ia hanamoa,
ladana bada bona ladana maragi taudia danu.

14 Lau ura Lohiabada ese natudia momo umui dekenai do ia henia,
bona emui natudia dekenai danu.
15 Lohiabada ese guba bona tanobada ia karaia vadaeni.
Lau ura ia ese umui do ia hanamoa.

16 Guba be Lohiabada sibona ese ia biagua noho,
to tanobada be Lohiabada ese taunimanima dekenai ia henia.
17 Mase taudia be mase taudia edia gabu dekenai idia lao noho.
Idia ese Lohiabada ena ladana idia hanamoa diba lasi.
18 To ita be ita mauri noho dainai Lohiabada do ita tanikiu henia.

Lohiabada ena ladana do ita hanamoa!
Copyright information for `HMO