Psalms 116

Dirava ese tau ta ia hamauria, vadaeni ia tanikiu henia

Lohiabada ese egu guriguri bona egu noinoi ia kamonai noho,
unai dainai ia dekenai lau lalokau henia.
Lau be Lohiabada dekenai lau boiboi negadia ibounai,
ia ese lau dekenai ia kamonai.

Mase ese lau ia guia,
varo badana ese lau ia guia bamona.
Mase ena guria gabuna ena gari bada ese lau ia dogoatao.
Gari bona laloa hekwarahi ese lau ia dogoatao momokani.
Unai neganai Lohiabada dekenai lau boiboi, lau gwau,
“Lohiabada e,
oi dekenai lau noinoi inai,
mani lau oi hamauria.”

Lohiabada be mai ena hariharibada,
bona mai ena kara maoromaoro danu.
Iseda Dirava be mai ena bogahisihisi.
Lohiabada ese sibodia idia naria diba lasi taudia ia naria noho.
Mase be lau kahirakahira ia noho neganai,
Lohiabada ese lau ia hamauria.

Hari egu lauma ese laga-ani ia abia lou,
badina Lohiabada ese iena durua,
be lau dekenai ia henia vadaeni.

Lohiabada e, oi ese mase dekena amo lau oi hamauria,
bona egu matana ena ranu oi dahua ore vadaeni.
Ma oi ese lau oi durua dainai, do lau moru lasi.
Unai dainai lau be Lohiabada ena vairanai do lau raka,
egu mauri dinadia ibounai lalonai.
10 Hisihisi bada herea lau dekenai ia vara neganai,
lau ese egu abidadama Dirava dekenai lau rakatania lasi,
lau dogoatao noho.
11 Bona gari bada ese lau ia hagaria neganai, lau gwau,
“Tau ta lau abidadama henia diba lasi.”
To unai neganai danu lau ese Dirava lau abidadama henia.

12 Lohiabada dekenai dahaka do lau henia,
iena hariharibada ibounai lau dekenai ena davana?
13 Lau ese uaina ena kapusi ta, Lohiabada dekenai do lau henia,
Ia ese lau ia hamauria dainai,
lau ese Lohiabada do lau hanamoa.
14 Egu gwauhamata ena anina do lau karaia,
Lohiabada dekenai do lau henia,
iena bese taudia ibounai edia hebou lalonai,
idia edia vairana dekenai.

15 Lohiabada ese iena orea taudia ta ta ibounai,
be ia lalokau henidia bada herea momokani.
Unai dainai, bema idia ta ia mase neganai,
Lohiabada ese ia laloa bada noho.
16 Lohiabada e, lau be oiemu hesiai tauna.
Lau ese oiemu gaukara lau karaia noho,
egu sinana ese guna ia karaia bamona.
Oi ese mase ena seini dekena amo lau oi ruhaia.

17 Egu boubou gauna Lohiabada dekenai,
be egu tanikiu ia dekenai,
bona iena ladana dekenai do lau guriguri.
18 Egu gwauhamata ena anina be Lohiabada dekenai do lau henia,
iena orea taudia edia vairanai.
19 Lohiabada e, oiemu Dubu Helaga, Ierusalema dekenai,
oi dekenai lau gwauhamata vadaeni gauna do lau henia.

Lohiabada do ita hanamoa!
Copyright information for `HMO