Psalms 117

Lohiabada ena ladana hanamoa ane ta

Bese idauidau ibounai e,
Lohiabada do umui hanamoa.
Taunimanima ibounai e, Lohiabada ena ladana do umui abia isi,
badina iena lalokau ita dekenai be ia bada herea.
Lohiabada ese iena hereva ia badinaia noho nega ibounai,
bona ia ese ita do ia rakatania lasi, ela bona hanaihanai.

Lohiabada do umui hanamoa!
Copyright information for `HMO