Psalms 119

Lohiabada ena taravatu

Mai edia kerere lasi dekenai idia noho taudia,
bona Lohiabada ena taravatu hegeregerena idia noho taudia,
be do idia moale noho.
Dirava ena hadibaia hereva idia kamonai henia momokani taudia,
bona mai edia kudouna ibounai Lohiabada idia tahua taudia,
be do idia moale noho.
Idia be kara dika idia karaia lasi,
to Lohiabada ena dala dekenai idia raka noho.
Lohiabada e,
oi ese hadibaia hereva ai dekenai oi henia,
bona oi gwau,
ai ese unai oiemu hadibaia hereva,
be do ai kamonai henia momokani.
Lau ura bada oiemu hereva do lau badinaia,
mai maoromaoro bona momokani danu, nega ibounai.
Bema oiemu taravatu ibounai sibona lau laloa noho neganai,
tau ta ese lau do ia hahemaraia diba lasi.
Oiemu taravatu maoromaorodia lau tahua bona lau diba neganai,
lau ese oi do lau hanamoa,
mai egu laloa maoromaoro danu.
Lau ura oiemu taravatu do lau badinaia namonamo.
Unai neganai oi ese lau do oi rakatania lasi.

Lohiabada ena taravatu badinaia kara

Uhau tauna be edena bamona mai goevagoeva danu do ia noho?
Ia ese oiemu taravatu do ia kamonai henia.
10 Lohiabada e,
mai egu kudouna ibounai danu lau ese oi lau tahua noho.
Mani lau do oi durua,
vadaeni oiemu hadibaia hereva do lau rakatania lasi.
11 Oiemu hereva be egu kudouna lalonai lau hunia noho,
oi dekenai do lau kara dika lasi totona.
12 Lohiabada e, lau ese oi lau hanamoa noho.
Oiemu taravatu lau dekenai do oi hadibaia.
13 Egu uduna dekena amo oiemu taravatu,
ai dekenai oi henia gaudia,
be taunimanima dekenai lau gwauraia hedinarai noho.
14 Oiemu hadibaia hereva edia dala lau moalelaia bada noho,
to kohu bona moni dekenai lau moale bada lasi.
15 Oiemu hadibaia hereva edia anina lau laloa namonamo noho.
Oiemu oda hereva edia anina lau tahua noho.
16 Oiemu taravatu lau moalelaia noho,
bona oiemu oda hereva be do lau laloaboio lasi.

Lohiabada ena taravatu ese moale ia havaraia

17 Lohiabada e,
lau dekenai kara namo do oi karaia,
badina lau be oiemu hesiai tauna.
Unai neganai lau be do lau mauri noho,
bona oiemu hadibaia hereva do lau kamonai henia.
18 Lauegu matana do oi kehoa,
vadaeni oiemu taravatu dekenai hoa gaudia do lau itaia namonamo.
19 Lau be nega daudau lasi inai tanobada dekenai do lau noho,
unai dainai oiemu taravatu lau dekena amo do oi hunia lasi.
20 Egu kudouna ia hisihisi noho, badina be,
nega ibounai lau ura dikadika oiemu taravatu ena kara maoromaoro.
21 Oi ese hekokoroku taudia oi gwau henia noho,
dika momokani do idia davaria,
badina be oiemu taravatu idia rakatania taudia ese,
dika do idia davaria.
22 Idia ese lau dekenai idia hereva dika,
bona lau dekenai idia kirikiri noho,
badina be oiemu taravatu lau badinaia noho.
Mani emu kara inai edia kara do oi koua.
23 Lohia taudia ese lau hadikaia totona idia haboua noho,
to lau ese oiemu hadibaia hereva do lau tahua noho.
24 Oiemu hadibaia hereva ese lau idia hamoalea noho.
Idia ese lau idia hakaua noho.

Hisihisi neganai lau ese Lohiabada ena taravatu lau badinaia noho

25 Lau moru diho,
bona egu vairana be tano ena kahu lalonai.
Lohiabada e,
oiemu gwauhamata hegeregerena lau do oi hamauria.
26 Egu kara ibounai oi dekenai lau gwauraia hedinarai,
bona oi ese lau oi haere henia.
Oiemu hadibaia hereva mani lau dekenai do oi hadibaia.
27 Oiemu taravatu edia anina mani lau dekenai do oi hadibaia,
vadaeni oiemu hoa karadia do lau laloa.
28 Egu lalohisihisi ese egu goada ia haorea.
Mani lau do oi hagoadaia, oiemu gwauhamata hegeregerena.
29 Lau do oi naria,
vadaeni koikoi karadia do lau karaia lasi.
Mani emu kara oiemu hariharibada dainai,
oiemu taravatu lau dekenai do oi hadibaia.
30 Lau ese abidadama ena dala lau abia hidi vadaeni,
bona oiemu taravatu,
be egu kudouna dekenai lau laloa noho, laloa noho.
31 Lohiabada e,
oiemu hadibaia hereva lau badinaia noho.
Mani lau do oi durua,
vadaeni hemarai do lau davaria lasi.
32 Oi ese egu lalona do oi hadiaria dainai,
lau ese oiemu oda hereva,
be do lau kamonai henia, mai egu laloa haraga danu.

Aonega totona lau noinoi

33 Lohiabada e, oiemu taravatu edia anina,
be mani lau dekenai do oi hadibaia,
bona lau ese nega ibounai idia do lau kamonai henia.
34 Egu lalona do oi kehoa,
bona lau ese oiemu taravatu do lau badinaia.
Lau ese mai egu kudouna ibounai danu,
oiemu taravatu do lau naria.
35 Oiemu oda hereva edia dala dekenai lau do oi hakaua lao,
badina be unai dala dekenai moale lau davaria noho.
36 Egu kudouna do oi hamanadaia,
vadaeni do lau ura oiemu taravatu do lau kamonai henia.
Bona unai neganai lau ese kohu bona moni do lau laloa momo lasi.
37 Mani lau do oi durua,
lau ese anina lasi gaudia do lau tahua lasi,
to oiemu dala dekenai lau raka dainai,
egu mauri do oi hamatamataia.
38 Lau, oiemu hesiai tauna dekenai,
mani oiemu gwauhamata do oi hamomokania.
Inai gwauhamata be,
oi dekenai idia gari taudia ibounai dekenai oi henia noho.
39 Lau ese hereva dika dekenai lau gari noho.
Mani emu kara lau do oi durua,
vadaeni inai hereva dikadia ese lau do idia hadikaia lasi,
badina oiemu kota hereva be namo momokani!
40 Lau ese oiemu hadibaia hereva lau ura momokani do lau badinaia.
Mauri matamata lau dekenai do oi henia,
badina oiemu kara be maoromaoro.

Lohiabada ena taravatu dekenai abidadama kara

41 Lohiabada e,
oiemu noho hanaihanai lalokauna lau dekenai do oi hedinaraia,
bona lau do oi hamauria,
oiemu gwauhamata hegeregerena.
42 Unai neganai lau ese lau idia hereva dika henia taudia,
be do lau haere henia diba,
badina be lau ese oiemu hereva lau abidadama henia noho.
43 Mani lau do oi durua,
vadaeni nega ibounai hereva momokani do lau gwauraia,
badina be oiemu kota hereva lau abidadama henia noho.
44 Lau ese nega ibounai oiemu taravatu do lau kamonai henia noho,
ela bona hanaihanai.
45 Lau ese oiemu hadibaia hereva lau tahua momokani dainai,
gau ta ese egu dala do ia koua diba lasi, lasi momokani.
46 Oiemu taravatu be king taudia dekenai do lau gwauraia,
bona inai kara dekenai lau be do lau hemarai lasi.
47 Oiemu oda hereva lau kamonai henia noho,
mai egu moale bada danu,
badina be oiemu oda lau ura henia noho.
48 Oiemu oda hereva be lau ese lau matauraia,
bona lau ura henia danu.
Oiemu hadibaia hereva be do lau laloa noho.

Lohiabada ena taravatu be hereva momokani

49 Lohiabada e,
lau, oiemu hesiai tauna dekenai oi henia gwauhamata,
be mani do oi laloatao.
Inai gwauhamata lau abidadama henia dainai,
egu lalona ia moale.
50 Hisihisi ese lau ia abia neganai goada lau davaria lou,
badina oiemu gwauhamata ese,
mauri matamata lau dekenai ia henia.
51 Hekokoroku taudia be,
nega ibounai lau dekenai idia hereva dika henia,
to lau ese oiemu taravatu lau rakatania lasi.
52 Lohiabada e, oiemu oda hereva gunadia lau laloatao,
bona idia ese lau idia hagoadaia.
53 Lau ese dika taudia lau itaia,
idia ese oiemu taravatu idia utua noho.
Unai lau itaia neganai egu lalona ia badu momokani.
54 Edena gabu, edena gabu dekenai lau noho,
oiemu taravatu be egu ane edia anina.
55 Lohiabada e,
hanuaboi lalonai lau ese oi lau laloatao noho,
bona oiemu taravatu lau laloa noho.
56 Lau ese oiemu oda hereva lau badinaia noho,
bona inai kara ese lau ia hamoalea momokani.

Lohiabada ena taravatu ura henia kara

57 Lohiabada e, oi sibona lau ura henia noho.
Lau ese lau gwauhamata vadaeni,
oiemu taravatu do lau kamonai henia.
58 Mai egu kudouna ibounai danu oi dekenai lau noinoi inai,
lau do oi hanamoa.
Lau do oi bogahisihisi henia, oiemu gwauhamata hegeregerena.
59 Lau ese egu mauri ena dala lau tahua,
bona lau laloa momo vadaeni,
bona unai negadia ibounai,
oiemu hadibaia hereva dekenai lau giroa lou.
60 Lau naria kava lasi,
to karaharaga oiemu oda hereva lau kamonai henia.
61 Kara dika taudia ese lau idia veria toho,
edia kara be lau danu do lau karaia totona.
To lau ese oiemu taravatu lau laloaboio lasi.
62 Hanuaboi momokani neganai lau toreisi noho,
oi do lau hanamoa totona,
badina oi ese kota hereva maoromaoro oi gwauraia noho.
63 Oi dekenai idia gari taudia,
bona oiemu taravatu idia badinaia taudia ibounai be egu turana taudia.
64 Lohiabada e,
tanobada be oiemu noho hanaihanai lalokauna dekenai ia honu noho.
Oiemu taravatu lau dekenai mani do oi hadibaia.

Lohiabada ena taravatu ese ita ia durua noho

65 Lohiabada e,
lau, oiemu hesiai tauna dekenai kara namo oi karaia vadaeni.
Oi ese oiemu gwauhamata oi hamomokania vadaeni.
66 Aonega bona lalona kehoa be lau dekenai do oi hadibaia,
badina be oiemu taravatu lau abidadama henia noho.
67 Matakani ena hisihisi lau do abia lasi neganai,
lau ese oiemu dala dekena amo lau raka siri,
to harihari oiemu hereva lau kamonai henia noho.
68 Oi be namo,
bona oiemu kara danu be namo.
Oiemu taravatu mani lau dekenai do oi hadibaia.
69 Hekokoroku taudia ese,
hereva koikoi dekena amo lau idia hadikaia noho,
to lau ese oiemu hadibaia hereva lau kamonai henia,
mai egu kudouna ibounai danu.
70 Inai taudia edia kudoudia be auka,
bona mai edia lalona kehoa lasi,
to lau ese oiemu taravatu lau moalelaia noho.
71 Oiemu matakani ena hisihisi lau abia,
be lau dekenai ia namo bada,
badina be unai matakani dainai oiemu taravatu lau tahua,
bona ena namo lau davaria.
72 Oiemu uduna hereva ena taravatu be namo herea lau dekenai.
Golo bona siliva momo herea,
be oiemu taravatu ese ia hereaia momokani.

Lohiabada ena taravatu ena maoromaoro bona momokani

73 Lohiabada e, oiemu imana ese lau idia karaia,
bona oi ese lau oi naria noho.
Mani emu kara lalona kehoa lau dekenai do oi henia,
vadaeni oiemu taravatu edia anina do lau davaria.
74 Vadaeni oi dekenai idia gari noho taudia ese,
lau idia itaia neganai do idia moale,
badina be oiemu hereva lau abidadama henia noho momokani.
75 Lohiabada e, lau diba oiemu taravatu be maoromaoro.
Bona lau diba oi ura lau do oi hamaoromaoroa dainai,
oi ese matakani ena hisihisi lau dekenai oi siaia,
badina oiemu taudia oi naria kara,
be mai maoromaoro, bona momokani danu,
bona nega ibounai oiemu kara be idau lasi.
76 Mani emu kara oiemu noho hanaihanai lalokauna dekena amo,
lau do oi hagoadaia,
badina be lau, oiemu hesiai tauna dekenai,
oi ese unai bamona oi gwauhamata vadaeni.
77 Lau dekenai oiemu bogahisihisi do oi henia,
vadaeni do lau mauri noho,
badina be oiemu taravatu dekenai lau moale noho.
78 Hekokoroku taudia ese lau idia samania koikoi noho.
Mani emu kara oi ese idia do oi koua,
vadaeni do idia hemarai momokani.
To lau ese oiemu hadibaia hereva do lau laloa noho.
79 Dirava dekenai idia gari,
bona oiemu taravatu ena anina idia diba taudia,
be mani lau dekenai do idia mai.
80 Lohiabada e,
mani emu kara lau do oi durua,
oiemu taravatu do lau naria namonamo momokani, kerere ta lasi,
vadaeni hemarai be do lau abia diba lasi.

Dirava ese lau do ia hamauria totona lau guriguri

81 Lohiabada e,
egu lauma ese oiemu hamauria ia ura henia bada herea noho,
bona egu goada be ia ore momokani.
To lau ese oiemu hereva lau abidadama henia noho.
82 Oiemu gwauhamata lau naria noho dainai,
egu matana idia manoka lao noho,
bona lau tai noho, lau gwau,
“Edena negai oi ese lau do oi durua?”
83 Lau be dika vadaeni,
uaina udaia nanigosi kopina,
ia makohia dainai idia negea ore gauna bamona,
to lau ese oiemu taravatu lau laloaboio lasi.
84 Lohiabada e, lau, oiemu hesiai tauna,
be do lau naria noho ela bona edena negai?
Edena negai lau idia dagedage henia taudia edia dika davana,
be do oi henia?
85 Hekokoroku taudia,
oiemu taravatu idia kamonai henia lasi taudia,
ese hunia dekenai lau hadikaia totona dalana idia karaia noho.
86 Lohiabada e,
oiemu taravatu ibounai be ai abidadama henia diba.
Mani lau do oi durua,
badina tau haida ese,
lau hadikaia totona hereva koikoi idia gwauraia noho.
87 Idia ese kahirakahira lau idia alaia,
to lau ese oiemu taravatu lau rakatania lasi.
88 Oiemu noho hanaihanai lalokauna dainai,
mani lau do oi naria namonamo.
Unai neganai lau ese oiemu taravatu do lau kamonai henia.

Lohiabada ena taravatu dekenai abidadama henia kara

89 Lohiabada e,
oiemu hereva be do ia noho ela bona hanaihanai.
Ia be guba dekenai ia gini goada noho.
90 Oiemu hereva be mai maoromaoro bona momokani danu oi badinaia,
bona do oi badinaia noho ela bona hanaihanai.
Oi ese tanobada oi karaia, bona ia gini goada noho.
91 Oi sibona oi hereva,
vadaeni gau ibounai idia noho, ia mai bona hari danu,
badina be gau ibounai bona taunimanima ibounai ese,
oiemu gaukara idia karaia noho.
92 Bema oiemu taravatu lau moalelaia lasi neganai,
egu hisihisi ese lau do ia hamasea momokani.
93 Lau ese oiemu taravatu do lau rakatania lasi,
badina idia dekena amo oi ese lau oi hamauria.
94 Lohiabada e, lau be oiemu,
mani lau do oi hamauria,
badina lau ese oiemu hadibaia hereva lau tahua namonamo vadaeni.
95 Kara dika taudia be hunia dekenai lau idia naria noho,
lau do idia alaia gwauraia,
to lau ese oiemu oda hereva lau laloa noho.
96 Lau be hari lau diba, tanobada dekenai ia noho gauna ta,
be ia namo momokani diba lasi,
to oiemu taravatu sibona be ia namo herea momokani.

Tau ta ese Dirava ena taravatu ia ura henia momokani

97 Lohiabada e,
oiemu taravatu lau ura henia.
Dina ena hora ibounai lalonai,
oiemu taravatu lau laloa noho.
98 Oiemu taravatu be lau dekenai ia noho nega ibounai,
bona ia ese aonega lau dekenai ia henia noho.
Inai aonega ese,
lau dekenai idia tuari taudia edia aonega ia hereaia.
99 Lauegu diba ese,
egu hadibaia taudia ibounai edia diba ia hereaia noho,
badina be lau ese Dirava ena hadibaia hereva lau laloa noho,
ma lau laloa noho.
100 Bona egu aonega ese tau buruka edia aonega ia hereaia noho,
badina be oi Dirava, oiemu oda hereva lau badinaia noho.
101 Lau ese kara dikadia dekena amo lau raka siri noho,
badina be lau ura Dirava ena hereva do lau kamonai henia.
102 Lohiabada e,
oiemu hadibaia hereva dekena amo lau raka siri lasi,
badina be oi sibona ese,
oiemu hereva lau dekenai oi hadibaia noho.
103 Lauegu uduna dekenai hani ena mamina be namo momokani,
to Dirava e,
oiemu hereva ena mamina ese hani ena mamina ia hereaia noho.
104 Lohiabada e,
oiemu taravatu ese ura namodia lau dekenai ia henia noho.
Unai dainai kara dikadia ibounai lau ura henia lasi.

Dirava ena taravatu dekena amo diari ita abia

105 Lohiabada e,
oiemu hereva be lamepa bamona,
lau ia hakaua noho, vadaeni lau raka maoromaoro diba.
Oiemu hereva be diari,
ia ese egu dala ia hadiaria noho.
106 Lau ese lau gwauhamata vadaeni,
oiemu hadibaia hereva maoromaorona do lau badinaia,
vadaeni inai gwauhamata do lau makohia lasi momokani.
107 Lohiabada e,
egu hisihisi be dika momokani.
Oiemu gwauhamata hegeregerena oi ese lau do oi hamauria.
108 Lohiabada e, lau be oi dekenai lau guriguri,
bona oi dekenai lau tanikiu henia.
Lauegu tanikiu mani oi abia dae,
bona oiemu oda hereva lau dekenai do oi hadibaia.
109 Nega ibounai mase be kahirakahira lau dekenai,
to lau ese oiemu taravatu hereva lau laloaboio lasi.
110 Kara dika taudia ese tarapu idia atoa,
lau do idia hadikaia totona,
to lau ese oiemu hadibaia hereva lau rakatania lasi.
111 Oiemu oda hereva be nega ibounai lau dogoatao noho,
badina inai hereva be egu kudouna ena moale gauna.
112 Lau ese lau gwauhamata vadaeni,
oiemu taravatu do lau kamonai henia noho,
ela bona do lau mase.

Lohiabada ena taravatu ese iseda mauri ia naria noho diba

113 Lohiabada e,
oiemu murina dekenai idia raka koikoi taudia,
be lau ura henidia lasi,
to lau ese oiemu taravatu lau ura henia noho.
114 Oi sibona ese egu mauri oi naria bona gimaia noho.
Lau ese oiemu hereva lau hamomokania,
bona lau abidadama henia noho.
115 Umui kara dika taudia e,
lau dekena amo do umui raka siri,
badina lau ese Dirava ena taravatu lau ura badinaia.
116 Lohiabada e, oi gwauhamata vadaeni,
goada lau dekenai do oi henia.
Inai goada do oi henia,
vadaeni do lau mauri noho.
117 Lohiabada e,
oi ese lau do oi dogoatao,
vadaeni mauri do lau abia,
bona lau ese oiemu oda hereva do lau badinaia nega ibounai.
118 Oiemu taravatu idia kamonai henia lasi taudia,
be oi ese oi negea.
Idia edia koikoi karadia be anina lasi.
119 Oi ese kara dika taudia oi laloa be momoru sibona.
Unai dainai lau ese oiemu hadibaia hereva lau ura henia noho.
120 Lohiabada e, oi garina lau gari noho.
Oiemu kota henia karadia lau laloa neganai, lau gari.

Lohiabada ena taravatu kamonai henia kara

121 Lau ese kara maoromaoro bona kara namo lau karaia vadaeni,
unai dainai mani emu kara lau do oi naria,
lau idia alaia gwauraia taudia ese lau do idia hadikaia lasi.
122 Lau, oiemu hesiai tauna,
egu mauri mani do oi hamauria.
Lau do oi naria,
vadaeni hekokoroku taudia ese lau do idia hisihisi henia lasi.
123 Egu matana idia dibura-dibura,
oiemu hamauria lau tahua dainai,
bona oiemu gwauhamata maoromaorona lau naria noho dainai.
124 Oiemu noho hanaihanai lalokauna hegeregerena,
mani lau do oi durua,
bona oiemu taravatu ena anina lau dekenai do oi hadibaia.
125 Lau be oiemu hesiai tauna dainai,
lau dekenai oiemu aonega do oi henia,
vadaeni oiemu hadibaia hereva be do lau diba.
126 Lohiabada e,
taunimanima ese oiemu taravatu idia utua noho.
Edia kerere davana do oi henia ena nega ia ginidae vadaeni.
127 Oiemu oda hereva lau lalokau henia bada,
to golo lau ura henia sisina.
Io, oiemu oda edia namo ese golo namo herea ia hereaia.
128 Unai dainai oiemu oda ibounai lau gwauraia be maoro.
Dala koikoi ibounai be lau ura lasi momokani.

Tau ta ia ura Dirava ena taravatu do ia kamonai henia momokani

129 Lohiabada e,
oiemu hadibaia hereva be namo herea momokani.
Unai dainai mai egu kudouna ibounai danu,
idia dekenai lau kamonai henia noho.
130 Oiemu hereva hadibaia kara ese diari ia havaraia noho,
bona oiemu hereva dekena amo,
diba lasi taudia ese aonega idia davaria.
131 Lohiabada e, oiemu hereva lau ura henia dikadika noho.
Unai dainai egu kudouna ia toreisi,
oiemu hereva do lau badinaia totona.
132 Lau dekenai do oi laloa,
bona lau dekenai do oi bogahisihisi henia,
badina oi ese inai bamona oi karaia noho,
oi idia lalokau henia taudia ibounai dekenai.
133 Oiemu gwauhamata hegeregere, lau do oi naria,
vadaeni kara dika dekenai do lau moru lasi.
Oi durua lau,
vadaeni dika ese lau do ia halusia lasi.
134 Tau haida ese lau idia hadikaia gwauraia noho.
Idia dekena amo lau do oi hamauria.
Unai neganai lau ese oiemu oda hereva,
be do lau kamonai henia diba.
135 Lohiabada e,
mani lau kahirakahira do oi noho.
Oiemu taravatu lau dekenai do oi hadibaia,
bona oi ese lau do oi hanamoa.
136 Lauegu matana ena ranu be sinavai ranu bamona ia diho,
badina be taunimanima momo ese,
oiemu taravatu idia kamonai henia lasi noho.

Lohiabada ena taravatu be maoromaoro

137 Lohiabada e, oiemu kara be maoromaoro bona momokani,
bona oiemu taravatu danu be maoromaoro bona momokani.
138 Oi ese oi atoa taravatu ibounai,
be namo bona maoromaoro.
139 Lau idia hadikaia gwauraia taudia ese,
oiemu taravatu idia laloa lasi.
Unai dainai egu lalona ia badu,
lahi ena siahu bamona.
140 Oiemu gwauhamata ibounai be mai momokani danu,
bona lau, oiemu hesiai tauna ese, idia lau ura henia noho.
141 Lau be anina lasi tauna,
bona taunimanima ese lau idia hereva dika henia,
to oiemu taravatu hereva,
be lau ese lau rakatania lasi.
142 Oiemu kara maoromaoro be do ia noho hanaihanai,
bona oiemu taravatu be nega ibounai do ia momokani.
143 Hisihisi bona laloa hekwarahi momo ese lau idia hadikaia noho,
to oiemu taravatu ese lau idia hamoalea noho.
144 Oiemu hadibaia hereva be nega ibounai idia maoromaoro.
Mani emu kara oiemu hereva dekena amo,
diba bona aonega lau dekenai do oi henia,
vadaeni mauri do lau davaria.

Dirava ena hamauria totona guriguri ta

145 Lohiabada e,
mai egu kudouna ibounai danu oi dekenai lau boiboi.
Lau dekenai mani do oi haere,
bona lau ese oiemu taravatu do lau kamonai henia.
146 Lohiabada e,
oi dekenai lau boiboi noho,
be mani lau do oi hamauria,
vadaeni oiemu hadibaia hereva do lau badinaia.
147 Daba rere do lasi neganai,
oiemu durua totona oi dekenai lau tai henia.
Oiemu hereva dekenai lau abidadama henia noho.
148 Hanuaboi ena nega ibounai lalonai lau noga noho,
lau mahuta lasi,
badina oiemu hadibaia hereva lau laloa noho.
149 Oiemu lalokau be ia noho hanaihanai dainai,
Lohiabada e, mani lau do oi kamonai henia.
Oiemu bogahisihisi mani do oi hedinaraia,
bona egu mauri do oi hamauria.
150 Lau dekenai idia badu henia,
bona lau dekenai idia dagedage henia taudia,
be lau dekenai kahirakahira idia raka mai noho.
Idia ese oiemu taravatu idia badinaia lasi momokani.
151 To oi Lohiabada, oi be lau kahirakahira oi noho,
bona oiemu taravatu ibounai be momokani.
152 Nega daudau ia lao vadaeni,
lau ese oiemu hadibaia hereva lau tahua bona lau diba.
Oi ese idia oi haginia, bona do idia noho hanaihanai.

Durua totona guriguri ta

153 Lohiabada e,
egu hisihisi do oi itaia,
bona lau do oi hamauria,
badina be oiemu taravatu lau laloaboio lasi.
154 Taunimanima edia vairana dekenai,
egu hereva mani do oi durua,
bona lau do oi hamauria.
Lau dekenai mauri do oi henia, oiemu gwauhamata hegeregerena.
155 Kara dika taudia,
be oiemu hamauria do idia davaria lasi,
badina oiemu taravatu idia kamonai henia lasi.
156 To Lohiabada e, oiemu bogahisihisi be bada herea.
Oiemu bogahisihisi mani do oi hedinaraia,
bona lau do oi hamauria.
157 Lau idia hadikaia bona dagedage henia gwauraia taudia be momo,
to oiemu taravatu badinaia kara dekena amo lau raka siri lasi.
158 Edia abidadama idia rakatania taudia lau itaia neganai,
lau ura henidia lasi momokani,
badina be oiemu taravatu idia kamonai henia lasi.
159 Lohiabada e, do oi laloa,
lau ese oiemu hadibaia hereva lau ura henia bada noho.
Oiemu lalokau be ia idau diba lasi dainai,
mani lau do oi hamauria.
160 Oiemu hereva ibounai edia anina be momokani,
bona oiemu kota hereva ibounai be maoromaoro,
ela bona hanaihanai.

Lohiabada ena taravatu ura henia momokani kara

161 Lohia taudia ese lau idia dagedage henia noho,
badina ta lasi,
to oiemu taravatu lau matauraia noho.
162 Oiemu gwauhamata dainai lau be moale bada.
Egu moale be moni bada ia davaria tauna ena moale hegeregerena.
163 Lau ese koikoi lau ura henia lasi momokani,
mai egu badu danu,
to oiemu taravatu lau lalokau henia noho.
164 Dina ta ta lalonai,
nega 7 lau ese oiemu ladana lau hanamoa noho,
oiemu kota maoromaoro dainai.
165 Lohiabada e,
oiemu taravatu idia ura henia noho taudia ese,
maino namo herea idia abia noho,
bona gau ta ese do ia hamorudia diba lasi.
166 Lohiabada e,
oiemu hamauria totona oi dekenai lau naria noho,
mai egu abidadama danu,
bona oiemu oda lau badinaia noho.
167 Oiemu hadibaia hereva lau kamonai henia noho,
badina mai egu kudouna ibounai idia lau lalokau henia bada noho.
168 Oiemu oda bona oiemu hadibaia hereva lau kamonai henia noho,
badina be oi ese egu kara ibounai oi itaia noho.

Durua totona ena guriguri

169 Lohiabada e,
mani egu taitai oi dekenai do oi abia dae.
Laloa kehoa lau dekenai do oi henia,
oiemu gwauhamata hegeregerena.
170 Egu noinoi mani do oi kamonai henia,
bona lau do oi hamauria,
oiemu gwauhamata hegeregerena.
171 Lau ese oi do lau hanamoa noho hanaihanai,
badina be oi ese oiemu taravatu lau dekenai oi hadibaia noho.
172 Oiemu taravatu dainai ane do lau abia,
badina be oiemu oda herevadia be maoromaoro.
173 Mani lau durua totona do oi noho hegaegae nega ibounai,
badina oiemu taravatu edia dala dekenai lau raka noho.
174 Lohiabada e,
oiemu hamauria ena durua totona oi dekenai lau laloa noho,
mai egu lalokau bada danu.
Oiemu taravatu dekena amo moale lau davaria noho.
175 Lau dekenai mauri do oi henia,
oi do lau hanamoa noho diba totona.
Oiemu hadibaia hereva dekena amo lau do oi durua.
176 Lau be lau loaloa kava noho,
ia boio vadaeni mamoe bamona.
Unai dainai mani emu kara lau,
oiemu hesiai tauna, do oi tahua,
badina be oiemu taravatu lau laloaboio lasi.
Copyright information for `HMO