Psalms 12

Davida ese durua totona Dirava ia noia

Lohiabada e, ai dekenai durua oi henia!
Badina Dirava lalokau henia tauna,
be ta ia noho lasi.
Kara maoromaoro mai momokani taudia,
be idia boio vadaeni.
Taunimanima ibounai be,
idia ta ta dekenai idia hereva koikoi noho.
Idia ese hanamoa koikoi,
bona laloa rua dekena amo,
sibodia ta ta dekenai idia koia noho.

Lohiabada e, hanamoa koikoi taudia,
edia hereva do oi hadokoa,
bona edia malana dekena amo,
hekokoroku hereva idia gwauraia taudia,
be do oi koua.
Badina be idia gwau,
“Iseda hereva dekena amo do ita kwalimu.
Iseda uduna edia hereva,
be ita ese ita biagua noho.
Daika ese ita ia koua diba?”
To Lohiabada be ia gwau,
“Ogogami taudia be,
haida ese idia dagedage henia noho,
bona gau lasi taudia,
be hisihisi dainai idia tai noho.
Unai dainai lau be do lau toreisi,
bona idia ura henia mauri namona gabuna,
dekenai idia do lau atoa.”

Lohiabada ena gwauhamata,
be ita abidadama henia diba.
Iena gwauhamata be momokani,
siliva ia momokani bamona,
lahi dekena amo,
idia hagoevaia nega 7 siliva hegeregerena.
Lohiabada e,
oi ese ai do oi gimaia bona naria.
Dika taudia dekena amo,
ai do oi hamauria,
badina gabu ibounai dekenai,
tau dikadia idia loaloa noho,
bona idia ese dika rohoroho gaudia,
idia matauraia noho.
Copyright information for `HMO