Psalms 120

Idau tano dekenai ia noho tauna ena guriguri

Egu lalona ia hisihisi neganai,
lau ese Lohiabada dekenai lau tai henia,
bona ia ese lau dekenai ia haere henia.
Lau gwau,
“Lohiabada e,
koikoi taudia dekena amo,
bona samania koikoi taudia dekena amo lau do oi hamauria.”

Koikoi tauna e, Lohiabada ese oi dekenai dahaka do ia karaia?
Oiemu kerere davana be edena dala dekenai do ia henia?
Ia ese tuari tauna ena diba mai edia matana,
dekena amo oi do ia pidia,
bona ia ese lahi gidadia,
siahu herea gaudia oiemu latanai do ia bubua.

Lau be umui dika taudia emui huanai lau noho,
bona egu noho be dika,
Meseka o Kedara dekenai lau noho ena dika bamona.
Maino idia ura henia lasi taudia edia huanai,
be lau noho nega daudau momokani.
Lau be maino lau ura,
to lau be inai bamona lau hereva neganai,
idia be tuari idia ura.
Copyright information for `HMO